Hotărârea nr. 116/2009

Hotărârea 116/2009 - Aprobarea P.U.Z. şi P.U.D., pentru introducere în intravilan şi construire ansamblu de locuinţe D+P+E, str. Oaşului; beneficiară: SC LB METEOR SRL.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu introducere în intravilan și construire ansamblu de locuințe D+P+E str. Oașului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - introducere în intravilan și construire ansamblu de locuințe D+P+E, pe str. Oașului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 139676 din 15.02.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - introducere în intravilan și construire ansamblu de locuințe D+P+E, pe str. Oașului, beneficiară: S.C. LB Meteor S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 87043/9409 din 08.11.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu introducere în intravilan și construire ansamblu de locuințe D+P+E, pe str. Oașului, beneficiară: S.C. LB Meteor S.R.L.

Prin P.U.Z. se stabilește încadrarea funcțională în U.T.R. L3c-M = subzona locuințelor individualecu regim de înălțime D+P+E, cu P.O.T. max. = 35 % și C.U.T. max. = 0,9.

Prin P.U.D. se reglementează condițiile urbanistice pentru amplasarea clădirilor pe parcele, retrase cu 5,0 m. de la aleea interioară, la 3,0 m. de la limitele laterale și 5,0 m. de la limita posterioară. Accesul se face pe aleea de 7,0 m. carosabil și 2 trotuare de câte 1,0 m. lățime fiecare. Se construiesc garaje la demisol sau se amenajează loc de parcare pe fiecare parcelă.

Se propun P.O.T. = 35 % și C.U.T. = 0,9.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 87043/9409 din 08.11.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 116 din 26 februarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)