Hotărârea nr. 115/2009

Hotărârea 115/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru casă de vacanţă P+E, Colonia Făget fn.; beneficiar: Comşa Mircea Ioan.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu

casă de vacanță, P+E

Colonia Făget fn.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul dc hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - casă de vacanță, P+E, Colonia Făget fn. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 224474 din 17.02.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -casă de vacanță, P+E, Colonia Făget fn., beneficiar: Comșa Mircca loan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 78639/100365 din 30.07.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - casă de vacanță, P+E, Colonia Făget fn., beneficiar: Comșa Mircea loan, prin care se reglementează amplasarea unei locuințe retrasă cu 13,0 m. de la traaseul regularizat al străzii și la min. 3,0 m. dc limitele laterale. Se asigură acces auto și parcare în incintă. în vederea autorizării se va opera în C.F. dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de “drum” a suprafeței de teren necesară pentru regularizarea drumurilor.

P.O.T. = 20,0% și C.U.T. = 0,4

U.T.R.= 22 (P.O.T. max. = 20% și C.U.T. max. = 0,6).

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 78639/100365 din 30.07.2008.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și

dezvoltare urbană.

Nr. 115 din 26 februarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)