Hotărârea nr. 112/2009

Hotărârea 112/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru imobil S+P+2E cu spaţii comerciale, birouri şi locuinţă, str. Moţilor nr. 87; beneficiar: Mihu Vasile.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil S+P+2E cu spații comerciale, birouri și locuință str. Moților nr. 87

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -imobil S+P+2E cu spații comerciale, birouri și locuință, str. Moților nr. 87 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 3923 din 15.02.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - imobil S+P+2E cu spații comerciale, birouri și locuință, str. Moților nr. 87, beneficiar: Mihu Vasile;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 57789/100620 din 02.10.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - imobil S+P+2E cu spații comerciale, birouri și locuință, str. Moților nr. 87, beneficiar: Mihu Vasile, prin care se reglementează amplasarea construcției parțial pe aliniament și parțial retrasă cu 1,0 m. de la trotuar și cuplată pe cele două limite laterale. Se asigură acces auto prin gang pe parcelă și 6 locuri de parcare în curte, precum și garaj în subsol. Indicii de ocupare a terenului se înscriu în valorile maxime ale zonei U.T.R.= CP1 (P.O.T. max. = 40% și C.U.T. max. = 0,8).

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 57789/100620 din 02.10.2008.

Art. 2.


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și

dezvoltare urbană.Nr. 112 din 26 februarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)