Hotărârea nr. 111/2009

Hotărârea 111/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru imobil cu trei apartamente D+P+2E, str. Negoiu fn.; beneficiari: Câmpean Horaţiu, Gubaş Marius şi Diana.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil cu trei apartamente, D+P+2E str. Negoiu fn.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu - imobil cu trei apartamente, D+P+2E, str. Negoiu fn. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 1027 din 15.02.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - imobil cu trei apartamente, D+P+2E, str. Negoiu fn., beneficiari: Câmpean Horațiu, Gubaș Marius și Gubaș Diana;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 59333/100651 din 06.11.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - imobil cu trei apartamente, D+P+2E, str. Negoiu fn., beneficiari: Câmpean Horațiu, Gubaș Marius și Gubaș Diana, prin care se reglementează amplasarea unei locuințe cu trei apartamente, retrasă cu 5,0 m. de la str. Negoiu, la min. 4,5 m. (H. cornișă/2) de limitele laterale și 7,95 m. până la limita posterioară. Parcarea se rezolvă în demisol pentru patru mașini.

P.O.T. = 32,07% și C.U.T. = 0,9 U.T.R.= L3a (P.O.T. max. = 35% și C.U.T. max. = 0,9).

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 59333/100651 din 06.11.2008.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și

dezvoltare urbană.Nr. 111 din 26 februarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)