Hotărârea nr. 11/2009

Hotărârea 11/2009 - Avizarea cu precizarea vecinătăţilor (în favoarea S.C. „ALFA INSTRUIRE A CONDUCÃTORILOR AUTO AMATORI” S.A.).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind avizarea, cu precizarea vecinătăților

(în favoarea S.C. “ALFA INSTRUIRE A CONDUCĂTORILOR AUTO AMATORI" S.A.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind avizarea, cu precizarea vecinătăților, întocmit conform HG nr. 834/1991 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 166936 din 14.11.2008 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune avizarea, cu precizarea vecinătăților, a procesului-verbal și a planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în partea estică a municipiului Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 63, în favoarea S.C. “ALFA INSTRUIRE A CONDUCĂTORILOR AUTO AMATORI“ S.A., întocmite în baza HG nr. 834/1991, în vederea obținerii dreptului de proprietate asupra acestuia;

Reținând prevederile HG nr. 834/1991;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se avizează favorabil procesul-verbal și planul de amplasament și delimitare a imobilului situat în partea estică a municipiului Cluj-Napoca, întocmite în baza HG nr. 834/1991, teren deținut de S.C. “ALFA INSTRUIRE A CONDUCĂTORILOR AUTO AMATORI" S.A., cu precizarea vecinătăților asupra amplasamentului situat în partea estică a municipiului, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 63, în vederea obținerii dreptului de proprietate asupra acestuia.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul juridic-contencios.

Nr.l 1 din 13 ianuarie 2009
(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)