Hotărârea nr. 109/2009

Hotărârea 109/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru amenajare platformă de parcare, str. Gurghiu nr. 1; beneficiari: Baciu Marcel şi asociaţii.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu amenajare platformă de parcare str. Gurghiu nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -amenajare platformă de parcare, str. Gurghiu nr. 1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 87765 din 15.02.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - amenajare platformă de parcare, str. Gurghiu nr. 1, beneficiari: Baciu Marcel și asociații;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 87765/100213 din 22.07.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - amenajare platformă de parcare, str.

Gurghiu nr. 1, beneficiari: Baciu Marcel și asociații, prin care se reglementază amenajarea a cinci locuri de parcare din dale înierbatc în vecinătatea blocului 04. Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

87765/100213 din 22.07.2008.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și

dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Jr. Radu-Marin Moisin


iNTRASEMNEAZÂ:Secretarul mmricipiului,

Jr. Auroră/Tărmure

armure


Nr. 109 din 26 februarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)