Hotărârea nr. 107/2009

Hotărârea 107/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru două locuinţe unifamiliale P+M, str. Viile Dâmbul Rotund fn.; beneficiară: Bercean Ana.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu două locuințe unifamiliale, P+M str. Viile Dâmbul Rotund fn.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu - două locuințe unifamiliale, P+M, str. Viile Dâmbul Rotund fn. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 202620 din 15.02.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -două locuințe unifamiliale, P+M, str. Viile Dâmbul Rotund fn., beneficiară: Bercean Ana;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 57860/100621 din 16.10.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - două locuințe unifamiliale, P+M, str. Viile Dâmbul Rotund fn., beneficiară: Bercean Ana, prin care se reglementează amplasarea celor două case, la limita alveolei de lărgire, la min. 3,0 m. de la limitele laterale, la 5,0 m. de limita posterioară și la 4,5 m. între construcții. Accesul se face pe o alee de 4,0 m. lățime, care, pe lățimea parcelei, va avea o alveolă de întoarcere și parcare.

în vederea autorizării se va opera în C.F. dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de “drum” a suprafeței de teren necesare pentru regularizarea circulațiilor.

P.O.T. = 24,3 % și C.U.T. = 0.45.

U.T.R.= L3c (P.O.T. max. = 35% și C.U.T. max. = 0,9).

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 57860/100621 din 16.10.2008.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr. 107 din 26 februarie 2009

(1 lotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)