Hotărârea nr. 105/2009

Hotărârea 105/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter S+P+3E+etaj retras, str. Vulcan nr. 38-40; beneficiară: SC ANTREPRIZA 22 SRL.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

locuințe colective cu spații comerciale la parter S+P+3E+etaj retras str. Vulcan nr. 38-40

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -locuințe colective cu spații comerciale la parter S+P+3E+ctaj retras, str. Vulcan nr. 38-40 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 5470 din 15.02.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuințe colective cu spații comerciale la parter S+P+3E+etaj retras, str. Vulcan nr. 38-40, beneficiară: S.C. Antrepriza 22 S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 138914/100650 din 06.11.2008. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu - locuințe colective cu spații comerciale la parter S+P+3E+etaj retras, str. Vulcan nr. 38-40, beneficiară: S.C. Antrepriza 22 S.R.L., prin care se reglementează amplasarea pe parcelă a construcției aliniată cu construcția vecină, la 3,70 m. de la stradă și cuplată cu construcțiile de pe latura nord. Față de limita laterală sud se respectă distanța min. H.cornișă/2 prin retragerea etajelor 2 și 3 iar față de limita posterioară se păstrază min. 5,0 m. Accesul auto se face din stradă în garajul subteran pentru 30 de mașini și la cele 7 locuri dc parcare de la sol.

Indicii de ocupare a terenului se încadrează în valorile maxime ale zonei de amplasare: UTR = CM3 - P.O.T. max. = 45% și C.U.T. max. = 1,8.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

138914/100650 din 06.11.2008.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și

dezvoltare urbană.

Nr. 105 din 26 februarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)