Hotărârea nr. 104/2009

Hotărârea 104/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru amenajări aferente pentru mansardarea blocului L17, str. Lunii nr. 10; beneficiar: Opriş Vasile Tudor.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu amenajări aferente pentru mansardarea blocului L17, str. Lunii nr. 10

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - amenajări aferente pentru mansardarea blocului LI7, str. Lunii nr. 10 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 124503 din 15.02.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu amenajări aferente pentru mansardarea blocului LI7, str. Lunii nr. 10, beneficiar: Opriș Vasile Tudor;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 76921/7660 din 09.11.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - amenajări aferente pentru mansardarea blocului L17, str. Lunii nr. 10, beneficiar: Opriș Vasile Tudor, prin care se reglementează amenajarea a patru locuri de parcare în zona învecinată blocului. Mansardarea se va realiza pe întregul bloc, respectând Hotărârea nr. 695/2005, normele tehnice, juridice și sanitare în vigoare. U.T.R. = L5a.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 76921/7660 din 09.11.2006.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 104 din 26 februarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)