Hotărârea nr. 103/2009

Hotărârea 103/2009 - Aprobarea P.U.Z. şi P.U.D., pentru sediu firme şi spaţiu de depozitare, str. Traian Vuia nr. 117B; beneficiari: SC AIDO IMPEX SRL şi SC AVANTAJ INVEST SRL.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu sediu firme și spațiu de depozitare

str. Traian Vuia nr. 117 B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu - sediu firme și spațiu de depozitare, str. Traian Vuia nr. 117 B - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 139676 din 15.02.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu - sediu firme și spațiu de depozitare, str. Traian Vuia nr. 117 B, beneficiare: S.C. AIDO Impex S.R.L. și S.C. Avantaj Invest S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 8687/8192 din 13.02.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

\

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu - sediu firme și spațiu de depozitare, str. Traian Vuia nr. 117 B, beneficiare: S.C. AIDO Impex S.R.L. și S.C. Avantaj Invest S.R.L.

Prin P.U.Z. se modifică funcțiunea de zonă de locuințe individuale și colective mici, în zonă mixtă pentru servicii, birouri, mică producție nepoluantă, depozitare și locuințe, cu regim de construire continuu și discontinuu. Regimul de înălțime maxim va cel permis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (8,5 m.) iar indicii urbanistici; POT max. = 50% și CUT max. 1,5.

Prin P.U.D. se reglementază amplasarea pe parcelă a unor construcții de birouri și depozitare P+E, la 5,0 m. de Ia str. Traian Vuia, pentru care se

propune lărgirea cu o bandă carosabilă și trotuar de 1,5 m. și la 5,0 m. de limita laterală nord-est și pârâul Murătorii. Se asigură acces auto pe parcelă și parcare în incintă.

în vederea autorizării se va opera în C.F. dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de “drum” a suprafeței de teren necesare pentru regularizarea drumului. P.O.T. = 36,4 % și C.U.T. = 1.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 8687/8192 din 13.02.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 103 din 26 februarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)