Hotărârea nr. 102/2009

Hotărârea 102/2009 - Compensarea unor sume şi plata diferenţelor rezultate în urma compensării.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind compensarea unor sume și plata diferențelor rezultate în urma compensării

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind compensarea unor sume și plata diferențelor rezultate în urma compensării - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 35353/413/18.02.2009 al Direcției economice prin care se propune compensarea unor sume și plata diferențelor rezultate în urma compensării;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a", 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă suportarea din bugetul local și trecerea pe cheltuieli a sumei de 190.297 lei, reprezentând spor de valoare și cheltuieli de judecată, conform sentinței civile nr. 2068/2005, pronunțată de Tribunalul Comercial Cluj în dosarul nr. 270/2004, a deciziei civile nr. 4/2007, pronunțată de Curtea de Apel Cluj și a deciziei civile nr. 2710/2007 pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 1178/33/2006.

Art. 2 Se aprobă compensarea sumei de 190.297 lei, reprezentând spor de valoare și cheltuieli de judecată, cu suma de 129.858,15 lei, reprezentând obligații aferente Contractului de închiriere nr. 2075/2000.

Art. 3 Se aprobă plata sumei de 60.438.85 lei, reprezentând diferență rezultată în urma compensării, în favoarea d-nei Zanc Ileana, d-lui Zanc Mihai Tudor, d-lui Zanc Cristian Aurelian și d-nei Zanc Georgiana.

Art. 4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.

Secretarul municipiului, Jr. AurorăTrărmure

Nr. 102 din 26 februarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)