Hotărârea nr. 858/2007

Hotărârea 858/2007 - Vânzarea, prin negociere directă, a unor spatii cu altă destinatie în baza Legii nr.- 550/2002.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea, prin negociere directă, a unor spații cu altă destinație în baza Legii nr. 550/2002

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin negociere directă, a unor spații cu altă destinație în baza Legii nr. 550/2002. în conformitate cu procesele-verbale ale comisiei constituită în baza Legii nr. 550/2002 și a Hotărârii nr. 858/2004 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ovidiu Laurean Turdean. Ștefan Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul Comisiei de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii, constituită în baza Legii nr. 550'2002 prin care se propune vânzarea, prin negociere directă, a unor spații cu altă destinație care îndeplinesc condițiile de vânzare prevăzute de Legea nr. 550/2002;

în urma dezbaterilor care au avut loc și reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă vânzarea, prin negociere directă, a următoarelor spații:

  • 1. Spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. P-ța Unirii nr. 12.ap. 1, solicitantei S.C. CORVINUL RESTAURANT S.R.L. Prețul, conform raportului de evaluare, este 1.545.000 lei. prețul final de vânzare este 1.820.000 lei care se va achita în rate, astfel: avans 25% la data semnării contractului, iar diferența. în rate lunare eșalonate pe trei ani. Spațiul are suprafață utilă 301,7 mp., suprafață desfășurată 482.41 mp., teren în cotă indiviză 202,75 mp.

  • 2. Spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. R. Ferdinand nr. 37, ap. 18, solicitantei S.C. PERLA FARMACIE S.R.L., prețul - conform raportului de evaluare, este 1.247.666 lei. prețul final de vânzare este 1.400.000 lei. care se va achita în rate, astfel: avans 25% la data semnării contractului, iar diferența în rate lunare, eșalonate pe trei ani. Spațiul are suprafața utilă 132,12 mp.; suprafața desfășurată 193.32 mp.. 54 mp. teren în cotă indiviză.

  • 3. Spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. str. R. Ferdinand nr. 37,ap.

19. solicitantei S.C. IRIDAN IMPORT EXPORT S.R.L.. prețul - conform raportului de evaluare, este 1.161.576 lei. prețul final de vânzare este 1.400.000 lei. care se va achita în rate, asfel: avans 25% la data semnării contractului, iar diferența în rate lunare, eșalonate pe trei ani. Spațiul are suprafață utilă de 132.39 mp.; suprafața desfășurată 178.83 mp.. 54 mp. teren în cotă indiviză.

ART.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniu municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.Nr.858 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)