Hotărârea nr. 856/2007

Hotărârea 856/2007 - Constatarea încetării asocierii dintre Consiliul lcoal al municipiului Cluj-Napoca si S.C. Valcon Grup Serv S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării asocierii dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. VALCON GRUP SERV S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind constatarea încetării asocierii dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. VALCON GRUP SERV S.R.L. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 620006/451.2/12.12.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea încetării asocierii dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. VALCON GRUP SERV S.R.L.;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991. republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2, lit. b și al. 4 lit.e . 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se constată încetarea asocierii în participațiune încheiate între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. VALCON GRUP SERV S.R.L.. în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.1. din Contractul de asociere nr. 400/15.12.1997, respectiv nr. 400/20.582/15.12.1997/22.03.2005 aprobat prin Hotărârea nr. 171/2005.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică. Direcția economică, Direcția urbanism și Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății


Nr. 856 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)