Hotărârea nr. 854/2007

Hotărârea 854/2007 - Plata către Onta Leontin Dorel a sumei de 12.441,35 lei cu titlu de daune dobândită legală calculată la această sumă precum si a sumei de 1.889,50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în baza Sentintei Civile nr. 5519/20.06.2007 a Judecătoriei Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata către Onța Leontin Dorel a sumei de 12.441,35 lei eu titlu de daune, dobândă legală calculată la această sumă precum și a sumei de 1.889,50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în baza Sentinței Civile nr. 5519/20.06.2007 a Judecătoriei Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind plata către Onța Leontin Dorel a sumei de 12.441.35 lei cu titlu de daune, a dobânzii legale calculată la această sumă începând cu data de 23 noiembrie 2006 până la data achitării integrale a debitului precum și a sumei de 1.889.50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 619242 din 11.12.2007 al Direcției economice privind plata către Onța Leontin Dorel a sumei de 12.441.35 lei cu titlu de daune prin avarierea autoturismului, a dobânzii legale calculată la această sumă începând cu data de 23 noiembrie 2006 până la data achitării integrale a debitului și a sumei de 1.889.50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în baza Sentinței Civile nr. 5519/20.06.2007 a Judecătoriei Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 728 din Codul civil si art. 274 din Codul de procedură civilă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă suportarea din bugetul local și plata către Onța Leontin Dorel a sumei de 12.441.35 lei cu titlu de daune, a dobânzii legale calculată la această sumă precum și a cheltuielilor de judecată în sumă de 1.889.50 lei. conform Sentinței Civile nr. 5519/20.06.2007 a Judecătoriei Cluj-Napoca.

Art.2 Municipiul Cluj-Napoca. prin Serviciul juridic contencios va face demersurile necesare în vederea recuperării sumelor prevăzute în Sentința Civilă nr. 5519/20.06.2007 a Judecătoriei Cluj-Napoca.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică. Direcția tehnică și Serviciul juridic contencios.Nr. 854 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)