Hotărârea nr. 853/2007

Hotărârea 853/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte colective terasate, S+P+2E, D,S+P+2E, str. E. Racovită nr. 23.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe colective terasate, S+P+2E, D,S+P+2E str. E. Racoviță nr. 23

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe colective terasate, S+P+2E, D.S+P+2E, str. E. Racoviță nr. 23 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.618590/43/13.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu pentru locuințe colective terasate. S+P+2E, D,S+P+2E, str. E. Racoviță nr. 23. beneficiară SC TOMSA SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 59628/9139/12.09.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe colective terasate, S+P+2E, D.S+P+2E. str. E. Racoviță nr. 23, beneficiară SC TOMSA SRL , prin care se reglementează construirea, amplasarea, regimul de înălțime, funcțiunile, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 40% și CUT = 0.8 ADC/mp. teren pentru l^TR = CPlc. precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 59628/9139/12.09.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare

urbană.Nr. 853 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)