Hotărârea nr. 852/2007

Hotărârea 852/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru clădire de locuinte si birouri, S+P+2E, str. Frunzisului f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - N A P O C A

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru clădire de locuințe și birouri. S+P+2E, str. Frunzișului f.n.

Consiliul loca' al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru clădire de locuințe și birouri, S+P+2E, str. Frunzișului f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.618337/43/10.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru clădire de locuințe și birouri, S+P+2E, str. Frunzișului f.n., beneficiar Piroșcă Mircea;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 86366/9415/15.11.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c’\ 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Pianul Urbanistic de Detaliu pentru clădire de locuințe, S+P+2E, str. Frunzișului f.n., beneficiar Piroșcă Mircea. prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, amplasarea, parcarea gararea auto, ocuparea terenului POT = 28.76% (POT max. = 35%), CUT = 0.86 ADC/mp. teren (CUT max. = 0,9 ADC/mp. teren) pentru UTR = L3a. precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 86366/9415/15.11.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Președinte de ședință,

Ing. Horea Ioan Florea


Ț" v L         Secretarul municipiului

Jr. Aurora


Nr. 852 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)