Hotărârea nr. 851/2007

Hotărârea 851/2007 - Diminuarea suprafetei de teren pentru care s-a delegat dreptul de administrare în favoarea Grădinitei nr. 23 cu 2025 mp si atribuirea acestei suprafete situate pe str. Herculane nr. 13 în administrarea Centrului Bugetar d eAdministrare Crese, pentru construirea unei crese cu 4 grupe de copii.

CONSILII L LOC AL AL Ml NIC II’ILLLI

CLI J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind diminuarea suprafeței de teren pentru care s-a delegat dreptul de administrare în favoarea Grădiniței nr.23 cu 2025 mp. și atribuirea acestei suprafețe situate pe str.Herculane

nr.I3 în administrarea C entrului Bugetar de Administrare Creșe, pentru construirea unei creșe cu 4 grupe de copii.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în .ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea in administrarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe a unei suprafețe de teren situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Herculane nr. 13 pentru construirea unei creșe: proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 1438/452.1 12.12.2007 al Direcției patrimoniul municipiului Cluj-Napoca și evidența proprietății, prin care se propune atribuirea în favoarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe a unei suprafețe de teren de 2025 mp. situate pe str. Herculane nr. 13. în incinta Grădiniței nr. 23. aflate în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. în vederea construirii unei creșe cu 4 grupe;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, aie Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, de solicitarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe nr. 1438 11.12.2007. precum și adresa nr. 124 21.11.2007 a Grădiniței cu P.P. nr.23:

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor an. 36 al. 2 lit.”c“ și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale:

HOTĂRĂȘTI

Art.l. Se aprobă diminuarea suprafeței de teren identificat prin nr. top. 23041. înscris în C.l . nr. 27075. aliat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. dat în administrarea Grădiniței nr. 23 de pe str. Herculane nr. 13 cu suprafața de 2025 mp. care se dă în administrarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe.în vederea construirii unei creșe cu 4 grupe de copii.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 851 din 18 decembrie 2007.

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)