Hotărârea nr. 850/2007

Hotărârea 850/2007 - Plata către Ludwig Gyulane Placsintar Katalin echivalentul în lei al sumei de 120.874,50 euro si a cheltuielilor de judecată în sumă de 1.009,65 lei, în baza Deciziei Civile nr. 1768/R/2007 a Curtii de Apel Cluj, Sectia Civilă de muncă si asigurări sociale pentru minori si familie.

CONSILIUL LOC Ai AL MUN'K 1PILLC!

C'LLJ-NAPOCA

HOTĂ RÂ RE

privind plata către LI DWIG GYULANE I’LACSIN'TAR KATAL1N echivalentul în lei al suinei de 120.874,50 El RO și a cheltuielilor de judecată în sumă de 1.009,65 lei, în baza

Deciziei Civile nr. 1768/R/2007 a Curții de Apel Cluj, .Secția civilă de muncă și asigurări sociale pentru minori și familie

Consiliu! local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind plata către LUDW1G GYULANE PLACSINTaR KA’i ALIN echivalentul ir. iei a! sumei de 120.874.50 EURO și a cheltuielilor de judecata in sumă de 1.009.65 lei. în baza Deciziei Civile nr. 1768'R'200“ a Curții deApel Cluj. Secția civilă de muncă și asigurări sociale pentru minori și familie - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 88114 din 23.10.2007 a! Direcției economice prin care se propune nlata către LUDW'IG GYULANE PLACSINTAR KA1ALIN echivalentul în lei a sumei de !20.874.5(> EURO și a cheltuielilor de judecată în sumă de 1.009.65 iei. în baza Deciziei Civile nr. 1768 R'2007 a Curții de Ape! Cluj. Secția civilă de muncă și asigurări sociale pentru minori și familie:

Reținând prevederile an. 728 din Codul civil și an. 27-4 din Codul de procedură civilă: Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiuniior an. 36 și 45 din Legea nr. 215'2001 a administrației publice locale, republicată.

H O T Â R Â Ș T E •

Art.l Se aprobă sunonarea dir. bugetul local, trecerea pe cheltuieli șt plata către Ludwig Gyulane Placsintar Katalin a echivalentului în iei la cursul de schimb BNR dir ziua plății a sumei de 120.874.50 EURO și a cheltuielilor de judecată in sumă de 1.009.65 iei. conform Deciziei Civile nr. i “68'R'2007 a Curții deApel Cluj, având ca obiect imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca str. Ploiești nr. 9.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică. Serviciul juridic contencios și Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietăți:.Contrasemnează: cretarul municipiului, fărmure

Nr. 850 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)