Hotărârea nr. 849/2007

Hotărârea 849/2007 - Alocarea sumei de 18.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru Clubul Sportiv „Universitatea” – sectia de handbal masculin, în vederea suplimentării sumei alocate pentru sustinerea participării la competitiile oficiale, în perioada august-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL i <>( Al Ai. MUNICIPIU!.I I

UI i .'.l-\ Al’O(. A

HOTĂRÂRE

privind alocarea suinei de 18.(100 Iei de ia bugetul local pe anul 200" pentru Clubul Sporrh Universitatea" - secția de handbal masculin, in vederea suplimentării sumei alocate pentru susținerea participării la competițiile oficiale. în perioada august-decembrie a.c.. cu sprijinul Consiliului local ai municipiului Citij-Napoca.

Consiliul local al municipiului Clu;-Napoca întrunit ir. ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 18.000 lei de ia bugetul local pe anul 2007 pentru duhul Sportiv ..Universitatea” - secția de handbal masculin, in vederea suplimentări, suinei alocate pentru susținerea participării la competițiile oficiale, in perioada august-decembrie a.c.. cu spri jinul C onsiliului local a! municipiului Cluj-Xapoca - proiect din inițiativa primarului:

ia


Analizând Referatul nr. 612610 dir. 11.12.2007 al Direcției comunicare șl relații publice prin care se propune alocarea sumei de 18.000 ici de la bugetul iocal pe anul 2007 pentru Clubul Sportiv ..Universitatea” - secția de handbal masculin. în vederea suplimentării sumei alocate pentru susținerea p.'.i’iicmării iu competițiile oficiale. în perioada august-decembrie a.c.. cu sprijinul Consiliului local ai munic ipiu:u' C1 uj -Xapoca:

văzând avizul comisie

• ai.


cnr.


Petri vit disnozitiuni 1 c

HOTĂRĂȘTE:

sumei de 18.000 lei de ia bugetul iocai p.

Diversitatea” -- secția de handbal masculin, in șederea suplimentări participării la competițiile oficiale. în perioada august-decembrie a.c.. munici piului Ciui-Xapoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează


Art. ’. Se aprobă alocarea k -


anul 200" pentru Clubul Sportiv sumei alocate pentru susținere?, eu sprijinul Consiliului loca! al


Direcția economică și Direcția


comunicare și relații publice.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.Nr. 849 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată

cu 25 voturi)