Hotărârea nr. 848/2007

Hotărârea 848/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 695/2007 (alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 Asociatiei pentru Adevărul Revolutiei din Judetul Cluj în vederea comemorării a 18 ani de la revolutia română din 1989, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


(OXSILil 1. LOCAL AL Ml'NICI l’I l 1.1’1 CLI .1 XALOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. t)95’2007 (alocarea sumei de 10.000 iei de ia bugetul local pe anul 2.007 .■isoc/o./i': pentru Adevărul Revoluției din Judelui ('lui in vederea comemorării a 18 am de la Rexoluția romană din decembrie 1989. cu sprijinul Consiliului loca! al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliu! ioca! ai municipiului Cluj-Napoca intrunit în ședință ordinară.

i.'taminând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 695.2007 (alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 Asociației pentru Adevărul Revoluției din Judelui Ciu; in ' edem-a comemorării a 18 ani de la Revoluția română din decembrie 1989. cu sprijinul Consiliului loca! a! municipiului Ciuj-Napocai - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 61 .64.90 6.XII.200" al Direcției C omunicare și relații publice prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 695'200" (alocarea sumei de 10.('00 lei de ia bugetul ioca! pe anui 2i'i “ . Aoclape: pentru Adevă’-ul Revoluție: din Județul Ciu: in -vederea comemorării a 18 ani de iu Re-. Imit, română din decembrie 1989. cu sprijinii! Consiliului ioca! a: municipiului Clip-Napoca;:

Vâzârf. avizul comisiei de specialitate:

1'0


5 2001 a administrați--!


nubliCr


HOTARÂȘ i E:

\rt.l. Se modif .ă art. 1 ai Ho ârarii nr. 695/2007. care va avea următorul conținut:

” Vr'.. 1. Se apiobă aiocareu sume! de 20.400 lei de la bugetul loca! pe anul 200“ Asociație: pentru Adevă’-ul Revelației din Județul Ciu; in vederea comemorării a 18 ani de ia Revoluția romană dir. decembrie 19SC>. cu sprijinul Consiliului local a! municipiului Cluj-Napoca

An.tl. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare si relații publice și Direcția economică.

Nr.848 din 18 decembrie 2007 i Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)