Hotărârea nr. 847/2007

Hotărârea 847/2007 - Alocarea sumei de 13.917 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO), filiala Cluj, în vederea sustinerii activitătilor desfăsurate în anul 2007 din cadrul proiectului „Medierea conflictelor în comunitate”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

( ON'Sil IUI LOCA1 Al. MUNICIPIULUI CLU.I-NAPOCA

II O T ÂR Â R E

privind alocarea suinei de 1391" iei de la bugetul local pe anul 200" pentru Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO). filiala Cluj, în vederea susținerii activităților desfășurate în anul 2007 din cadrul proiectului "Medierea conflictelor in comunitate", cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliu- loca: al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

200"


Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1391" ici de ia bugetul Io pentru Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO), filiala Cluj. în vederea susținerii desfășurate in anul 2007 din cadrul proiectului

"Medierea conflicielor in comunitate". ect din inițiativa primarului:

din 06.12.200" a! Direcției comunicare și relații publice ; Ici de ia bugetul local pe anii! 200" pentru Liga Apărării vederea susținerii activităților desfășurate in anui 200" in comunitate". cu sprijinul Consiiiuiui loca! a! maniei


C onsiliuiui loca! a! municipiului Cluj-Napoca - proi

Analizând Referatul nr. 18 propune alocarea sumei de 13917 Omilii:: : LaDO). filiala Ciui. în proiecții Iui "Medierea conflictelor Napoca:

Văzând avizii! comisiei de specialita

Potrivii dispozițiuniioi ari. 36 3C' aii: republicată.

An. i. Se aprobă alocarea sumei de ’ 39'7 iei de la bugetui iocai pe anui 2007 pentru Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO), filiala Cluj. în vederea susținerii activităților desfășurate in anul 200" dm cadrul proiectului ".Medierea conflictelor in comunitate", cu sprijinul Consiiiuiui locai ai municipiuiu: Clui-Napoca contravaloare taxă de instruire în Marea Britanie (taxa de înscriere este echivalentă cu taxa de instruire) - 11.006 lei: cheltuieli de transport în Marea Britanie - 1.372 lei. cheltuieli de cazare și masă ir. Marea Britanic - 1.539 lei

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția comunicare și reiații publice și Direcția economică.


Nr. 847 din ISdecembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată;

cu 25 voturi)