Hotărârea nr. 846/2007

Hotărârea 846/2007 - Aprobarea Organigramei, Statului de functii, Listei functiilor publice si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Directia de Asistentă Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Listei funcțiilor publice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții. Listei funcțiilor publice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din initiațiva primarului;

Analizând Referatul nr. 614085 din 04.12.2007 al Serviciului Protecție Socială prin care se propune aprobarea Organigramei, a Statului de funcții, Listei funcțiilor publice și Regulamentului de Organizare și Funcționare, pentru Direcția de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 42, alin. (1) din Legea nr. 705/2001 privind sistemul național de asistență socială și art. 2, alin (1) din Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistență socială, aprobat prin HG nr. 90/2003;

Ținând seama de avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1054554/14.11.2007 acordat în baza prevederilor art. 107, 111 și 112 din Legea nr. 188/1999 (r 2) și ale art. XVI alin. (2) și (3) din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Organigrama, Statul de funcții și Lista funcțiilor publice, pentru Direcția de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, conform anexelor 1, II și III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca conform anexei IV care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Bugetul de venituri și cheltuieli va fi aprobat odată cu aprobarea Bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pentru anul calendaristic 2008.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția patrimoniu propriu, Serviciul resurse umane și Serviciul protecție socială.Nr. 846 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ organizată ca serviciu public în suuu /dinea Consiliului local - organigrama -


Anexa I la Hotărârea nr. 846/2007LZZ

11

Servicii! prestat, sociale 1*17=18FP


111

Ajutoare sociale

9FP


TT

121

Comp Asistenta

Pers, cj Handicap

5FP


Asstert1

2

1FP

1FP


I

12

Serv. Asist. Pers cu Nevoi Specia'e 1FP+14FP+7PC=22


122

Comp Asistenta

Pers torstnlce

4FP


123

Compartiment

CENTRE CEZ 5FP+7PC


131

Comp Proiecta Copililu si Famliei 5FP


221

Comp Strategii Programe 6FPPRIMAR,

EMIL BOC


CluU Pensierarita Someseni 1PC


SEF SERVICIUL PROTECȚIE SOCIALA

VALER MORAR


Nr. total funcții <le publice

68

Nr total funcții publice de conducere

8

Nr. total funcții publice de execuție

60

Nr. total funcții contractuale de conducere

2

Nr. total funcții contractuale de execuție

34


SEF SERVICIU RESURSE UMANE

IOSIF MADRU


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția de Asistență Socială


Anexa II la Hotărârea nr. 846/2007


STAT DE FUNCȚII DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local ANFP: Aviz favorabil pentru funcțiile publice nr. 1054554/14.11.2007

Cod

Compartimentul de muncă Denumirea funcției (clasă, grad, treaptă)

Nivelul studii

Funcționari publici

Personal contractual

Total posturi

Total

din care

Total

din care

conduc.

execuție

conduc.

execuție

conduc.

execuție

800

Director executiv - consilier l/S

S

1

1

1

801

Director ex. adjunct - consilier l/S

S

1

1

1

810

Serviciul prestații sociale

Șef serviciu - consilier l/S

1

1

1

811

Compartiment ajutoare sociale

Consilier l/S

S

2

2

2

Inspector l/S

S

5

5

5

Inspector l/A

S

2

2

2

812

Compartiment alicații și alte prestații

Inspector l/S

S

1

1

1

Inspector l/P

s

1

1

1

Inspector l/A

s

3

3

3

813

Compart. alocația monoparentală și compelmentară

Inspector l/A

s

3

3

3

820

Serviciul asistența persoanelor cu nevoi speciale

Șef serviciu - consilier l/S

s

1

1

1

821

Compartiment persoane cu handicap

Inspector l/P

s

1

1

1

Inspector l/A

s

4

4

4

822

Compartiment persoane vârstnice

Inspector l/P

s

1

1

1

Inspector l/A

s

2

2

2

Referent III

M

1

1

1

823

Compartiment Centre de Zi

823.1

Centrul de Zi nr. 1

Consilier l/S

S

1

1

1

Inspector l/A

S

1

1

1

Inspector de specialitate I

s

1

1

1

Asistent medical I

PL

1

1

1

îngrijitor

G

1

1

1

823.2

Centrul de Zi nr. 2

Consilier l/S

S

1

1

1

Inspector l/A

S

2

2

2

Inspector de specialitate I

S

1

1

1

îngrijitor

G

1

1

1

823.3

Clubul Pensionarilor Marasti

Inspector de specialitate I

S

1

1

1

823.4

Clubul Pensionarilor Someșeni

Inspector de specialitate I

S

1

1

1

830

Serviciul protecția copilului și familiei

Șef serviciu - consilier l/S

S

1

1

1

831

Compartiment protecția copilului și familiei

Inspector l/S

S

1

1

1

Inspector l/P

S

1

1

1

Inspector l/A

S

3

3

3

832

Compartiment prevenirea și combaterea violenței în familie

Inspector l/S

S

1

1

1

Inspector l/A

S

1

1

1

833

Compartiment incluziune socială

Inspector l/S

S

1

1

1

Inspector l/P

S

1

1

1

840

Centrul de Zi "Țara Minunilor"

Director - inspector de specialitate l/S

S

1

1

1

Referent de specialitate l/S

S

2

2

2

Referent de specialitate ll/S

S

4

4

4

Referent de specialitate lll/S

S

2

2

2

Referent ll/S

M

2

2

2

peferent lll/S

M

1

1

1

Asistent medical D

PL

1

1

1

Muncitor calificat V

G

1

1

1

Muncitor calificat IV

G

1

1

1

Muncitor calificat I

G

1

1

1

îngrijitor

G

2

2

2

850

Serviciul resurse umane, juridic

Șef serviciu - consilier l/S

S

1

1

1

Consilier juridic l/P

S

1

1

1

Consilier l/P

S

1

1

1

Inspector l/A

|S

2

2

2

Referent lll/S

M

1

1

1

Referent II l/P

M

1

1

1

Referent II l/A

M

1

1

1

860

Serviciul dezvoltare și relații comunitare

Șef serviciu - consilier l/S

S

1

1

1

861

Compartiment strategii, programe

Inspector l/S

s

2

2

2

Expert l/A

s

1

1

1

Inspector l/A

s

3

3

3

862

Compartiment relații comunitare, voluntariat, donați

Inspector l/P

s

1

1

1

Muncitor necalificat

2

2

2

870

Biroul financiar, contabil

Șef serviciu - consilier l/S

s

1

1

1

Consilier l/S

s

1

1

1

Inspector l/S

s

1

1

1

Inspector l/P

s

2

2

2

Inspector l/A

s

1

1

1

Referent II l/A

M

1

1

1

880

Serviciul administrativ, securitatea muncii

Șef serviciu - inspector de spec. l/S

s

1

1

1

Inspector de specialitate l/S

s

1

1

1

Referent I

M

2

2

2

Muncitor calificat

G

3

3

3

îngrijitor

G

2

2

2

TOTAL

68

8

60

36

2

34

10

94

ROMÂNIA                             Anexa III la Hotărârea nr. 846/2007

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

SERVICIUL PROTECȚIE SOCIALĂ

LISTA cuprunzând funcțiile publice din cadrul

Direcției de Asistență Socială - organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Nr. crt.


Denumirea funcției

(conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 188/1999)

 • I. Funcții publice generale

Funcții publice de conducere

 • 1. Director executiv;

 • 2. Director executiv adjunct;

 • 3. Șef serviciu;

 • 4. Șef birou.

Funcții publice de execuție

 • 1. Consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector;

 • 2. Referent de specialitate;

 • 3. Referent.

SERVICIUL RESURSE UMANE,PRIMĂRIA

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexa IV la Hotărârea nr. 846/2007


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local

REGULAMENT-CADRU

de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local

INTRODUCERE

Serviciul public de asistență socială de la nivelul municipiilor, se organizează în subordinea consiliilor locale.

Structura organizatorică, numărul de personal, precum și bugetul serviciului public local, se aprobă prin hotărâre a consiliului local, astfel încât funcționarea acestuia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin.

Serviciul public local de asistență socială are rolul de a identifica și a soluționa problemele sociale ale comunității, din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

în exercitarea atibuțiilor prevăzute de lege, serviciul public local desfășoară activități în următoarele domenii:

A. în domeniul protecției copilului;

 • •  monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă, respectarea și realizarea drepturilor lor, asigură centralizarea și sintetizarea acestor date și informații;

 • •  identifică copiii aflați în dificultate, elaborează documentația pentru stabilirea măsurilor speciale de protecție a acestora și susține în fața organelor competente măsurile de protecție propuse;

 • •  realizează și sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;

 • •  acționează pentru clarificarea situației juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea nașterii acestuia, în vederea identificării unei soluții cu caracter permanent pentru protecția copilului;

 • •  exercită dreptul de a reprezenta copilul și a administra bunurile acestuia, în situațiile și în condițiile prevăzute de lege;

 • •  organizează și susține dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;

 • •  identifică, evaluează si acordă sprijin material și financiar familiilor cu copii în întreținere; asigură consiliere și informare familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituțiilor speciale;

 • •  asigură și urmărește aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal;

 • •  asigură și urmărește aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, precum și a comportamentului delincvent;

 • •  colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale în vederea identificării situațiilor deosebite care apar în activitatea de protecție a copilului, a cauzelor apariției acestor situații și a stabilirii măsurilor pentru îmbunătățirea acestei activități;

 • •  realizează parteneriate și colaborează cu organizațiile neguvernamentale și cu reprezentanții societății civile în vederea dezvoltării și susținerii măsurilor de protecție a copilului;

 • •  asigură relaționarea cu diverse servicii specializate;

 • •  sprijină accesul în instituțiie de asistență socială destinate copilului sau mamei și copilului și evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;

 • •  asigură realizarea activităților în domeniul asistenței sociale, în conformitate cu responsabilitățile ce îi revin, stabilite de legislația în vigoare;

B. în domeniul protecției persoanelor adulte:

 • •  evaluează situația socio-economică a persoanei, identifică nevoile și resursele acesteia;

 • •  identifică situațiie de risc și stabilește măsuri de prevenție și de reinserție a persoanelor în mediul familial natural și în comunitate;

 • •  elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistență socială pentru pentru prevenirea sau combaterea situațiilor de risc social inclusiv intervenții focalizate pentru consumatorii de droguri, alcool, precum și pentru persoanele cu probleme psihosociale;

 • •  organizează acordarea drepturilor de asistență socială și asigură gratuit consultanță de specialitate în domeniul asistenței sociale, colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

 • •  organizează și răspunde de plasarea persoanei într-o instituție de asistență socială și facilitează accesul acesteia în alte instituții specializate ( spitale, instituții de recuperare etc.);

 • •  evaluează și monitorizează aplicarea măsurilor de asistență socială de care beneficiază persoana, precum și respectarea drepturilor acesteia;

 • •  asigură consiliere și informații privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, pshihologice. de locuință, de ordin financiar și juridic);

 • •  asigură prin instrumente și activități specifice asistenței sociale prevenirea și combaterea situațiilor care implică risc crescut de marginalizare și excludere socială, cu prioritate a situațiilor de urgență;

 • •  asigură relaționarea cu diverse servicii publice sau alte instituții cu responsabilități în domeniul protecției sociale;

 • •  realizează evidența beneficiarilor de măsuri de asistență socială;

 • •  dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea cordării și diversificării serviciilor sociale, în funcție de realitățile locale, pentru persoanele cu handicap și persoanle vârstnice;

 • •  colaborează cu serviciile publice descentarizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de asistență socială de interes local;

 • •  susține financiar și tehnic realizarea activităților de asistență socială, inclusiv serviciile sociale acordate la domiciliu sau în instituții;

 • •  asigură sprijin pentru persoanei vârstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei rețele eficiente de asistenți personali și îngrijitori la domiciliu pentru aceștia;

 • •  sprijină activitatea unităților protejate pentru persoanele cu handicap;

 • •  asigură amenajările teritoriale și instituționale necesare, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap;

 • •  asigură realizarea activităților de asistență socială, în conformitate cu responsabilitățile ce îi revin, stabilite de legislația în vigoare;

C. în domeniul instituțiilor de asistență socială publice sau private;

 • •  înființează și organizează instituții de asistență socială, în funcție de nevoi și de numărul de

potențiali beneficiari;

 • •   finanțează sau cofinanțează instituțiile de asistență socială;

 • •  asigură resursele tehnice, materiale și de personal necesare pentru buna funcționare a instituțiilor de asistență socială , în conformitate cu standardele de calitate aprobate;

 • •   evaluează și monitorizează activitatea desfășurată în cadrul instituțiilor de asistență socială. în confomitate cu responsabilitățile stabilite de legislația în vigoare;

 • •  controlează modul de utilizare a fondurilor acordate instituțiilor de asistența socială de la bugetul local;

 • •  dezvoltă și diversifică, singur sau în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale, serviciile acordate în cadrul instituțiilor de asistență socială. în vederea creșterii calității vieții persoanelor asistate;

 • I). în domeniul finanțării asistenței sociale;

 • •  elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea măsurilor de asistență socială;

 • •   pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la prestațiile și serviciile de asistență socială;

 • •  realizează activitatea financiar-contabilă privind asistența socială;

 • •  comunică Direcției de muncă și solidaritate socială a județului Cluj numărul de beneficiari de asistență socială și sumele cheltuite cu această destinație, potrivit prevederilor legislației în vigoare, precum și altor autorități centrale cu competențe în implementarea strategiilor sectoriale din domeniul asistenței sociale.

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. (1) Direcția de Asistență Socială este serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, înființat prin Hotărârea nr. 436/2007 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată și a Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială.

 • (2) Primarul conduce și controlează Direcția de Asistență Socială.

Art.2. (1) Prin Direcția de Asistență Socială, organizată ca serviciu public de interes local, se înțelege compartimentul de specialitate al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, care asigură la nivelul municipiului Cluj-Napoca aplicarea politicilor de asistență socială.

(2) Direcția de Asistență Socială are rolul de a identifica și de a soluționa problemele sociale ale comunității, din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap precum și a oricărei persoane aflate în nevoie.

Art.3. (1) Sediul administrativ al Direcției de Asistență Socială va fi stabilit printr-o Hotărâre ulterioară a consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

(2) Pe toate actele emise de Direcția de Asistență Socială se va menționa Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca - Direcția de Asistență Socială și sediul Direcția de Asistență Socială. Art.4. Durata de funcționare a Serviciului Public de Asistență Socială este nelimitată.

Art.5. (1) Direcția de Asistență Socială își desfășoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, a prevederilor Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială precum și a prevederilor H.G. nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistență socială.

(2) Secretarul municipiului Cluj-Napoca răspunde de organizarea. îndrumarea și controlul de specialitate asupra activității Direcției de Asistență Socială, potrivit art. 85 (1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată.

(1) Obiectul de activitate al Direcției de Asistență Socială îl constituie ansamblul de măsuri și programe prin care autoritatea administrației publice locale asigură prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situații care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane.

 • (2) Obiectul principul al Direcției de Asistență Socială este protejarea persoanelor care datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrare socială.

 • (3) Nevoia socială reprezintă ansamblul de cerințe indispensabile fiecărei persoane pentru asigurarea condițiilor de viață în vederea integrării sociale.

Evaluarea nevoilor sociale se realizează potrivit reglementărilor stabilite prin acte normative. Art.7. Principiile care stau la baza activității de asistență socială sunt:

respectarea demnității umane, potrivit căruia, fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității;

universalitatea, potrivit căruia, fiecare persoană are dreptul la asistență socială în condițiile prevăzute de lege;

solidaritatea socială, potrivit căruia, comunitatea participă la sprijinirea persoanelor care nu își pot asigura nevoile sociale;

- interdependența, potrivit căruia fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a comunității. Admitem faptul că nimeni nu trăiește efectiv singur, el depinde de alții și contribuie la calitatea vieții altora. Nimeni nu trebuie să rămână singur și neajutorat, nimeni nu trebuie să rămână indiferent la suferința aproapelui său.

Art.8. (1) Direcția de Asistență Socială dispune de cod fiscal și cont bancar propriu.

(2) Direcția de Asistență Socială dispune de ștampilă și sigiliu propriu.

Art.9. (1) Conducerea Direcția de Asistență Socială este asigurată de către directorul executiv, în condițiile prezentului Regulament.

 • (2) Postul de director executiv al Direcția de Asistență Socială se ocupă prin concurs, sau, după caz, prin examen. în condițiile legii.

 • (3) Numirea directorului executiv se face prin Hotărârea Consiliului local.

ArtlO.în problemele de specialitate. Direcția de Asistență Socială, întocmește proiecte de hotărâri și dispoziții, însoțite, obligatoriu, de rapoarte de specialitate, pe care le prezintă primarului în vederea supunerii spre aprobare autorității locale competente.

Art.l 1.Legătura dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și Direcția de Asistență Socială se face prin primar.

Art. 12.(1) Angajarea salariaților se face în condițiile legii, de către directorul executiv al Direcției de Asistență Socială, în limita posturilor din organigrama aprobată de Consiliul local.

(2) Salarizarea personalului se stabilește potrivit legislației din sistemul bugetar și funcționarilor publici în funcție de numărul de personal aprobat și resursele financiare alocate.

Art.l3.în structura actuală. Direcția de Asistență Socială va funcționa cu un număr de 104 angajați. potrivit organigramei și a statului de funcții aprobat de către Consiliul local Cluj-Napoca.

Art.l4.Direcția de Asistență Socială, organizată ca serviciul public de interes local, poate fi înființată, restructurată, desființată, prin Hotărârea Consiliului local, cu votul majorității consilierilor în funcție.

CAPITOLUL II

PATRIMONIUL SERVICIULUI PUBLIC I)E ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Art.l5.Patrimoniul Direcția de Asistență Socială este format din bunurile mobile și imobile preluate, pe bază de protocol, de la Primăria municipiului Cluj-Napoca, necesare desfășurării în bune condițiuni a activității, precum și din imobile pe care le va pune la dispoziție Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

FINANȚELE SERVICIULUI PUBLIC I)E ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Art.16.(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției de Asistență Socială se asigură din bugetul local.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă de către Consiliul local al mun. Cluj-Napoca.

Art.l7.Direcția de Asistență Socială își va putea completa veniturile din orice surse permise de lege -altele decât cele bugetare.

Art. 18.La finanțarea asistenței sociale conform prevederilor art. 53 din Legea nr. 47/2006, pot fi utilizate și sume provenite din fonduri extrabugetare, din donații, sponsorizări sau din alte contribuții din partea unor persoane fizice ori juridice, din țară și din străinătate, din contribuția plătită de către persoanele beneficiare de servicii sociale precum și din alte surse, cu respectarea legislației în domeniu.

Art. 19.Veniturile extrabugetare ale Direcției de Asistență Socială se încasează, administrează, utilizează și contabilizează de către acesta potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art.20.Bugetele instituțiilor de asistență socială, organizate ca unități specializate, publice, de către Consiliul local, care vor asigura protecție, ocrotire, găzduire, îngrijire, activități de recuperare și reintegrare socială pentru copii, persoane cu handicap, persoane vârstnice și alte categorii de persoane, în funcție de nevoile specifice, vor face parte integrantă din bugetul Serviciului Public de Asistență Socială.

Art.21.Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială are calitatea de ordonator terțiar de credite.

Art.22.(l) Angajarea și efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate, se aprobă de către ordonatorul secundar de credite numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea dispozițiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate și destinația acestora.

(2) Ordonatorul terțiar de credite întocmește și prezintă spre aprobare Consiliului local, proiectul de buget al Direcției de Asistență Socială.

Art.23.Trimestrial, ordonatorul secundar de credite întocmește darea de seamă contabilă asupra execuției bugetare, care se depune la compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului local.

CAPITOLUL IV

ANGAJAREA, PROMOVAREA ȘI SALARIZAREA PERSONALULUI SERVICIULUI PUBLIC SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

Art.25.Personalul Direcției de Asistență Socială este angajat sau concediat de directorul executiv în condițiile legii.

Art.26.încadrarea în muncă a personalului se va face potrivit prevederilor legale, în limita posturilor aprobate de către Consiliul local.

Art.27.Nivelul salariilor pe funcții și categorii de personal, sporurile și adaosurile se stabilesc conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V

MANAGEMENTUL ȘI ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Art.28.Primarul conduce și controlează Direcția de Asistență Socială.

Primarul poate delega, prin dispoziție, unele atribuții, conform legii, unuia dintre viceprimari ori secretarului municipiului Cluj-Napoca.

Art.29.(l) Conducerea curentă a Direcției de Asistență Socială este asigurată de către directorul executiv acesteia, subordonat Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, Primarului și Secretarului municipiului Cluj-Napoca.

 • (2) în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, directorul executiv Direcției de Asistență Socială emite decizii.

 • (3) Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială îndeplinește. în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

Atribuții și responsabilități

 • •  reprezintă Direcția de Asistență Socială în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și străinătate precum și în justiție;

 • •  exercită atribuțiile ce revin Direcției de Asistență Socială în calitate de persoană juridică;

 • •  exercită funcția de ordonator terțiar de credite;

 • •  întocmește proiectul bugetului propriu al Direcției de Asistență Socială și contul de încheiere al exercițiului bugetar, pe care le supune avizării Direcției economice din cadrul Primăriei Cluj-Napoca;

 • •  asigură conducerea curentă a Direcției de Asistență Socială și realizarea activităților de asistență socială. în conformitate cu responsabilitățile ce îi revin, stabilite de legislația în vigoare, ducând la îndeplinire și Hotărârile Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sau dispozițiile primarului;

 • •  deleagă autoritatea sa cadrelor de conducere aflate pe niveluri ierarhice imediat inferioare pentru decizii de rutină;

 • •  răspunde pentru rezultatele obținute. în fața Consiliului local și a primarului; informează periodic asupra activității realizate;

 • •  răspunde asupra derulării în bune condiții a tuturor activităților, lucrărilor, programelor;

 • •  implementează planul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca de dezvoltare a serviciilor de asistență socială;

 • •  aprobă acordarea de recompense sau dispune aplicarea unor sancțiuni disciplinare;

 • •  urmărește derularea programelor de pregătire și perfecționare a personalului din subordine, corelat cu noile cerințe în materie de asistență socială;

 • •  angajează instituția în relațiile contractuale pentru executarea de lucrări și aprovizionarea cu materiale;

 • •  angajează și eliberează din funcții personalul Direcției de Asistență Socială;

 • •  aprobă sarcinile de serviciu pentru personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială Socială;

 • •  organizează compartimentele funcționale și numește conducătorii acestora;

 • •  răspunde de aplicarea normelor PSI și Protecția Muncii;

 • •  urmărește modul de gestionare al patrimoniului;

 • •  organizează și controlează efectuarea inventarelor și a modului de efectuare a pazei bunurilor;

 • •  anunță organele de urmărire penală în condițiile și termenele stabilite de lege în caz de lipsă de gestiune, sustrageri sau alte fapte generatoare de pagubă;

 • •  organizează, în condițiile legii, acordarea drepturilor de asistență socială și asigură gratuit consultanță de specialitate în domeniul asistenței sociale, colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

 • •  organizează și răspunde de plasarea persoanei într-o instituție de asistență socială și facilitează accesul acesteia în alte instituții specializate (spitale, instituții de recuperare etc.);

 • •  dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile, în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale, în funcție de necesitățile comunitare;

 • •  colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de asistență socială de interes local;

 • •  susține financiar și tehnic realizarea activităților de asistență socială, inclusiv serviciile sociale acordate la domiciliu sau în instituții;

 • •  asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap, prin realizarea unei rețele eficiente de asistenți personali și îngrijitori la domiciliu pentru aceștia; organizează și susține dezvoltarea de servicii alternative de tip familial; sprijină activitatea unităților protejate pentru persoanele cu handicap;

 • •   îndeplinește, în condițiile legii, orice alte atribuții stabilite de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sau de primar.

 • (4) Pentru perioadele de timp în care directorul executiv lipsește din unitate, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de persoana care asigură funcția de director executiv adjunct.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a directorului executiv se face de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca prin Hotărâre.

Art.30.(l) Directorul executiv adjunct îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

 • •  întocmește împreună cu directorul executiv proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe baza fundamentărilor existente;

 • •  răspunde de organizarea activității economico-financiare a Direcției de Asistență Socială;

 • •  asigură și răspunde de activitatea de control financiar preventiv, conform legislației în vigoare;

 • •  angajează Direcția de Asistență Socială prin semnătură, alături de directorul executiv, în toate operațiunile patrimoniale;

 • •  aprobă împreună cu directorul executiv documentele privind obligațiile financiare ale Direcției de Asistență Socială;

 • •  organizează contabilitatea Direcției de Asistență Socială;

 • •  urmărește arhivarea și păstrarea tuturor documentelor legate de activitatea financiar-contabilă;

 • •  urmărește și răspunde de angajarea de cheltuieli în limitele prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și a programelor aprobate;

 • •  asigură întocmirea propunerilor anuale pentru cheltuieli de aprovizionare și administrativ-gospodărești etc.;

 • •  răspunde de organizarea acivității de inventariere, reparare și exploatare a patrimoniului Direcției de Asistență Socială;

 • •  asigură procurarea de bunuri conform legislației în vigoare;

 • •  conduce direct serviciul economic, compartimentul informatizare și compartimentul aprovizionare, transport și P.S.I.;

 • •  asigură analiza lunară sau periodică a cheltuielilor bugetare efectuate, în vederea utilizării eficiente a fondurilor alocate;

 • •  primește corespondența unității referitoare la domeniul său de activitate, dispunând măsuri de realizare în termen;

 • •  aprobă orice alte documente și situații prevăzute de lege în mod expres în competența sa;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau încredințate de directorul executiv Direcției de Asistență Socială;

 • (2) în lipsa directorului executiv din unitate, îndeplinește atribuțiile ce-i revin acestuia.

 • (3) Asigură coordonarea Serviciului economic, precum și a celor două Compartimente de informatizare și aprovizionare, transport, PSI.

Art.31.(l) Structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială cuprinde, în funcție de volumul, complexitatea, importanța și specificul activității, următoarele tipuri de compartimente, având un număr minim de persoane:

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)


oficiu, compartiment: 2-5 posturi; birou: '              6-7 posturi;

serviciu:              8-21 posturi;

direcție:               15 posturi de execuție;

(2) Conform organigramei anexate. Serviciul Public de Asistență Socială cuprinde următoarea

structură:

1. 1

Director executiv

1 post

2. 11

Serviciul prestații sociale

1 post - șef serviciu

3. 111

Compartiment ajutoare sociale

9 posturi

4. 112

Compartiment alocații si alte prestații

5 posturi

5. 113

Comp, alocația monoparentala și complementara

3 posturi

6. 12

Serviciul asistența persoanelor cu nevoi speciale

1 post - șef serviciu

7. 121

Compartiment asistența persoane cu handicap

5 posturi

8. 122

Compartiment asistența persoane vârstnice

4 posturi

9. 123

Compartiment centre de zi

10. 1231.

Centrul de zi pt. vârstnici nr. 1

5 posturi

11. 1232.

Centrul de zi pt. vârstnici nr. 2

5 posturi

12. 1233.

Clubul pensionarilor Mărăști

1 post

13. 1234.

Clubul pensionarilor Someșeni

1 post

14. 13

Serviciul protecția copilului

1 post - șef serviciu

15. 131.

Comp, protecia copilului și familiei

5 posturi

16. 132.

Comp. prev. si combaterea violentei in familie

2 posturi

17. 133.

Compartiment incluziune sociala

2 posturi

18. 14.

Centrul de zi „Țara Minunilor”

18 posturi

19. 2

Director executiv adjunct

1 post

20. 21

Serviciul resurse umane, juridic

8 posturi (1 post - șef serviciu)

21. 22

Serviciul dezvoltare și relații sociale comunitare

1 post - șef serviciu

22. 221

Compartiment strategii, programe

6 posturi

23.222

Comp, relații comunitare, voluntariat și donații

3 posturi

24. 23

Biroul financiar-contabil, buget

7 posturi (1 post - șef birou)

25. 24

Serviciul administrativ, securitatea muncii

9 posturi (1 post - șef serviciu)

TOTAL                      104 posturi

Art.32.în exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 47/2006 și H.G. nr. 90/2003, Direcția de Asistență Socială desfășoară activități în domeniul protecției copilului și a protecției persoanelor adulte, în domeniul instituțiilor de asistență socială publice sau private precum și în domeniul finanțării asistenței sociale, repartizate pe compartimente după cum urmează:

33. Direcția de Asistentă Socială

•>                                                            9

Nr.

crt.

Funcții publice și funcții contractuale

Nr. posturi

1.

Nr. total de funcții publice, din care :

68

2.

Nr. total de funcții publice de conducere

8

3.

Nr. total de funcții publice de execuție

60

4.

Nr. total de funcții contractuale, din care:

36

5.

Nr. total de funcții contractuale de conducere

2

6.

Nr. total de funcții contractuale de execuție

34

7.

Nr. total de funcții în instituție

104

 • 11.Serviciul Prestații Sociale

Personal propus: 18 posturi, din care

Funcții publice: 18

Personal contractual: 0

Șef serviciu (consilier 1S1): 1

Funcții publice de execuție: 17

Este subordonat directorului executiv al Serviciului Public de Asistență Socială.

în vederea îndeplinirii sarcinilor, va colabora cu serviciile ce oferă asistență socială din cadrul Direcției de Asistență Socială, cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei mun. Cluj-Napoca precum și cu serviciile publice de asistență socială din cadrul Consiliului Județean Cluj, cu organizațiile neguvernamentale care pot oferi sprijin tehnic, financiar sau material, persoanelor aflate în evidență.

Scop:

 • •   îmbunătățirea și creșterea nivelului de trai al familiilor și persoanelor sărace prin acordarea ajutoarelor sociale, ajutoarelor dc urgență, a mesei la Cantina de Ajutor Social, a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței;

 • •   întocmirea listelor cu persoane beneficiare de ajutor social, pentru care plata asigurărilor sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat;

 • •   protejarea persoanelor care datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să-și asigure nevoile și să-și dezvolte propriile capacități și competențe.

Obiective:

 • •    îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor aflate în stare de risc social și sprijin pentru reintegrarea socială a acestora, inclusiv a cetățenilor români de etnie rromă.

Atribuții generale conform prevederilor Legii nr. 188/1999 și H.G. nr. 90/2003:

 • •   punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative specifice;

 • •   elaborarea proiectelor de acte normative și a altor reglementări specifice autorității sau instituției publice, precum și asigurarea avizării acestora;

 • •   elaborarea proiectelor politicilor și strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor și statisticilor necesare realizării și implementării politicilor publice, precum și a documentației necesare executării legilor, în vederea realizării competentei autorității sau instituției publice;

 • •   evaluează situația socio-economică a persoanei, identifică nevoile și resursele acesteia;

 • •   identifică situațiile de risc și stabilește măsuri de prevenție și de reinserție a persoanelor în mediul familial natural și în comunitate;

 • •   elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistență socială pentru prevenirea sau combaterea situațiilor de risc social, inclusiv intervenții focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool precum și pentru persoanele cu probleme psihosociale;

 • •   organizează acordarea drepturilor de asistență socială;

 • •   organizează și răspunde de plasarea persoanei într-o instituție de asistență socială și facilitează accesul acesteia în alte instituții specializate (spitale, instituții de recuperare etc.);

 • •   evaluează și monitorizează aplicarea măsurilor de asistență socială de care beneficiază persoana precum și respectarea drepturilor acesteia;

 • •   asigură prin instrumente și activități specifice asistenței sociale, prevenirea și combaterea situațiilor care implică risc crescut de marginalizare și excludere socială, cu prioritate a situațiilor de urgență;

 • •   asigură relaționarea cu diversele servicii publice sau alte instituții cu responsabilități în domeniul protecției sociale;

 • •   realizează evidența beneficiarilor de măsuri de asistență socială;

 • •   colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale, în funcție de realitățile locale, pentru persoanele cu handicap și persoanele vârstnice;

 • •   colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de asistență socială de interes local;

 • •   sprijină activitatea unităților protejate pentru persoanele cu handicap.

Atribuții specifice:

111. Compartiment ajutoare sociale

 • •   asigură acordarea ajutoarelor sociale, a ajutoarelor de urgență;

 • •   asigură acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței;

 • •   asigură acordarea de subvenții pentru ONG-uri și monitorizarea folosirii acestora;

 • •   asigură acordarea mesei gratuite și mesei cu plată la Cantina de ajutor social;

 • •   asigură organizarea și evidența muncii în folosul comunității.

Acțiuni specifice:

 • •   punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative;

 • •   elaborarea proiectelor de acte normative și a altor reglementări specifice autorității sau instituției publice, precum și asigurarea avizării acestora;

 • •   elaborarea proiectelor politicilor și strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor și statisticilor necesare realizării și implementării politicilor publice, precum și a documentației necesare executării legilor. în vederea realizării competentei autorității sau instituției publice;

 • •   înregistrează si soluționează cererile de solicitare a ajutorului social, ajutorului de urgență, ajutorului pentru încălzirea locuinței in termen legal;

 • •   Stabilește dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia si data efectuării plătii ajutorului social;

 • •   urmărește indeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligațiilor ce le revin;

 • •   instrumentarea dosarelor de plată a ajutorului social pentru familii și persoane singure;

 • •   efectuarea anchetelor sociale la domiciliul sau reședința solicitantului ajutorului social, al mesei la cantina de ajutor social, a ajutorului de deces sau a ajutorului de urgență;

 • •   instrumentarea cererilor privind plata ajutorului pentru încălzirea locuinței;

 • •   întocmește situația privind persoanele si familiile marginalizate social si Stabilește masuri individuale in vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale;

 • •   instrumentarea cererilor privind plata ajutorului de urgență;

 • •   evaluarea lunară a cazuisticii specifice Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,modificată și completată și ale HG nr. 1010/2006 de pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr .416/2001 privind venitul minim garantat;

 • •   instrumentează cererile privind acordarea de subvenții pentru ONG-uri și monitorizează utilizarea acestora;

 • •   monitorizează serviciile sociale specializate acordate cu respectarea standardelor obligatorii de calitate, aprobate prin Ordinul 383/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei.

Legislație:

 • •   Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat modificată și completată;

 • •   HG nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr .416/2001 privind venitul minim garantat,

 • •   H.G. nr. 5/2007 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat;

 • •   Legea nr. 208/2007 privind cantinele de ajutor social:

 • •   Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

 • •   HG nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998;

 • •   HG nr. nr. 942/2005 privind modificarea și completarea HG nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998;

 • •   HCL nr. 574/2001 privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

 • •   HCL nr.l51/2005 privind modificarea Hotărârii nr.556/2004 în sensul stabilirii unor criterii proprii pentru acordarea ajutorului de urgență;

 • •   HCL nr. 409/2005 privind unele măsuti pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 208/1997.

112. Compartiment alocații și alte prestații

 • •   asigurarea acordarea în condițiile legii, a următoarelor prestații sociale:

 • 1.  alocația de stat pentru copii;

 • 2.  alocația pentru copilul nou-născut;

 • 3.  indemnizația pentru creșterea copilului;

și eliberarea adeverințelor privind acordarea/neacordarea alocației pentru copilul nou-născut.

Legislație:

 • - Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii;

 • - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

 • - OUG nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului;

 • - HG nr. 1025/2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 448/2006 privind promovarea și protecția drepturilor persoanelor cu handicap;

-OUG nr. 44/2006 pentru modificarea OUG nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii;

Atribuții specifice

 • •   punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative;

 • •   elaborarea proiectelor de acte normative și a altor reglementări specifice autorității sau instituției publice, precum și asigurarea avizării acestora;

 • •   elaborarea proiectelor politicilor și strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor și statisticilor necesare realizării și implementării politicilor publice, precum și a documentației necesare executării legilor. în vederea realizării competentei autorității sau instituției publice;

 • •   preluarea cererilor pentru acordarea alocației de stat pentru copiii preșcolari precum și actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestui drept;

 • •   preluaează cererile pentru acordarea alocației de stat și propune DMSSF Cluj-Napoca pe bază de ancheta socială schimbarea reprezentantului legal al copilului și plata alocației de stat restantă;

 • •   preluarea și verificarea documentațiilor pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap;

 • •   comunicarea documentațiilor către Direcția de Muncă, Solidaritate Socială și Familie până în data de 10 a lunii următoare depunerii documentației;

 • •   preluarea și informarea în termen de 5 zile la Direcția de Muncă, Solidaritate Socială și Familie a tuturor comunicărilor cu privire la modificările în structura și veniturile familiei.

 • •   întocmește anchetele sociale necesare la acordarea ajutorului special lunar.

113.Compartiment alocația monoparentală și alocația complementară

 • •   asigura acordarea alocațiilor complementare și de susținere pentru familia monoparentală;

 • •   efectuca anchete sociale, din 6 în 6 luni pentru toți beneficiarii dc alocații de susținere pentru familiile monoparentale/complementare pentru a se verifica încadrarea în prevederile legale și monitorizarea acestora ca din 3 în 3 luni să prezinte dovezi că frecventează copii școala;

 • •   comunică familiilor beneficiare dispoziția primarului de acordare-neacordare-modificare-încetare a dreptului la alocația familială complementară/de susținere pentru familia monoparentală.

Legislație:

 • - Legea nr. 41/2004 pentru aprobarea OUG nr. 105/2003 privind alocația familiala complementara si alocația de susținere pentru familia monoparentala;

 • - OUG nr. 105/2003 privind alocația familiala complementara si alocația dc susținere pentru familia monoparentala;

 • - HG nr., 1539/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 105/2003

 • - Ordinul nr. 136/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind aplicarea unor prevederi ale OUG nr. 105/2003 privind alocația familiala complementara si alocația de susținere pentru familia monoparentala;

 • - HG nr. 4/2007 privind corectarea limitelor de venituri si indexarea cuantumului alocației familiale complementare si al alocației de susținere pentru familia monoparentala.

 • 12. Serviciul Asistența Persoanelor cu Nevoi Speciale

Personal propus: 22 posturi, din care

Funcții publice: 15

Personal contractual: 7

Șef serviciu (consilier 1S1): 1

Funcții publice de execuție: 15

Este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială.

 • ■  în vederea îndeplinirii sarcinilor, va colabora cu celelalte compartimente ce oferă servicii de asistență socială din cadrul Direcției de Asistență Socială, cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca precum și cu instituțiile de stat, organizații neguvernamentale, voluntari. în interesul persoanelor cu nevoi speciale care fac obiectul protecției acestui serviciu.

* Asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 448/2006 privind promovarea și protecția drepturilor persoanelor cu handicap:

 • •   instrumentarea dosarelor privind înființarea unor instituții de protecție socială a persoanelor cu handicap, ca instituții de interes public, de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sau în cadrul unor parteneriate cu organizații neguvernamentale;

 • •   monitorizarea acțiunilor de realizare a accesului neîngrădit al persoanelor cu handicap în clădirile instituțiilor publice, culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber, în locuințele construite din fonduri publice, în mijloace de transport în comun, telefoane publice, parcări;

 • •   monitorizarea eliberării autorizațiilor de construcție pentru clădiri publice ce urmează a se construi, numai în condițiile respectării prevederilor normativului aprobat de M.L.P.A.M., vizând asigurarea accesibilităților pentru persoanele cu handicap;

 • •   executarea controlului periodic asupra activității asistenților personali și întocmirea unui raport către Consiliul local asupra celor constatate;

 • •   organizarea instructajului anual al asistenților personali privind asistența specifică a persoanelor cu handicap grav.

 • ■  Asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice modificată și completată de Legea nr. 281/2006:

 • •   servicii sociale privind îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării sociale și sprijinirea pentru reintegrare socială, consiliere juridică și administrativă, sprijin pentru plata unor servicii și obligații curente, îngrijirea locuinței și gospodăriei, ajutor pentru menaj, prepararea hranei;

 • •   monitorizarea și evaluarea periodică a activităților sociale și socio-medicale prestate persoanelor vârstnice de către organizațiile neguvernamentale sau unități dc cult recunoscute în România. în baza unor parteneriate încheiate cu Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • •   sprijinirea organizațiilor asociative a persoanelor vârstnice în cadrul unor programe privind ameliorarea condițiilor de viață a persoanelor vârstnice;

 • •   evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice prin anchetă socială pe baza Grilei naționale de evaluare probată prin H.G. nr. 886/2000.

 • ■  Asigură prestarea serviciilor de asistență socială pentru comunitatea rromilor, potrivit prevederilor H.G. nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătățire a situației rromilor, vizând îmbunătățirea condițiilor de viață a familiilor, copiilor și femeilor acestei etnii;

 • ■  Asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

 • ■  Pune în aplicare strategia socială locală a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • ■  Comunică lunar Casei Județene de Asigurări de Sănătate, lista persoanelor aflate în stare de risc social, pentru ca aceste persoane să beneficieze de asistență medicală gratuită;

 • ■   Reprezintă interesele persoanelor aflate în evidența serviciului, în fața autorităților și a instanțelor de judecată, pe bază de împuternicire, conform prevederilor legale;

 • ■   Instrumentează cererile pentru plata subvențiilor, pentru asociațiile și fundațiile cu personalitate juridică, care desfășoară programe de servicii sociale, în condițiile legii;

 • ■  Instrumentează dosarele pentru plata alocațiilor ce se acordă familiilor cu copii, ajutoarelor

sociale ce se acordă persoanelor și familiilor defavorizate, potrivit actelor normative în vigoare;

■ îndeplinește orice alte atribuții încredințate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Obiective:

 • •   Creșterea calității vieții persoanelor aflate în stare de risc social, imobilizate la pat sau la domiciliu.

 • •   Prevenirea instituționalizării persoanelor cu nevoi speciale, crcîndu-le condițiile necesare pentru a rămâne în mediul familial.

 • •   îmbunătățirea nivelului de informare a persoanelor imobilizate la pat sau la domiciliu, asupra drepturilor acestora, reglementate prin acte normative precum și asupra serviciilor oferite de organizațiile neguvernamentale și a instituțiilor de stat specializate în domeniul asistenței sociale.

Atribuții generale conform prevederilor H.G. nr. 90/2003

 • •   punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative;

 • •   elaborarea proiectelor de acte normative și a altor reglementări specifice autorității sau instituției publice, precum și asigurarea avizării acestora;

 • •   elaborarea proiectelor politicilor și strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor și statisticilor necesare realizării și implementării politicilor publice, precum și a documentației necesare executării legilor, în vederea realizării competentei autorității sau instituției publice;

 • •   evaluează situația socioeconomică a persoanei, identifică nevoile și resursele acesteia;

 • •   evaluează și monitorizează aplicarea măsurilor de asistență socială de care beneficiază persoana precum și respectarea drepturilor acesteia;

 • •   asigură relaționarea cu diversele servicii publice sau alte instituții cu responsabilități în domeniul preotecției sociale;

 • •   realizează evidența beneficiarilor de măsuri de asistență socială la domiciliu;

 • •   inițiază partencriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile, în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale, în funcție de realitățile locale, pentru persoanele cu handicap și persoanele vârstnice;

 • •   colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de asistență socială de interes local, la domiciliul persoanelor cu handicap grav și a persoanelor vârstnice;

 • •   susține tehnic realizarea activităților de asistență socială la domiciliu sau în instituții;

 • •   asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei rețele eficiente de asistenți personali și îngrijitori la domiciliu pentru aceștia.

Activități specifice:

 • •   Asigură acordarea serviciilor de asistență socială specializată, la domiciliul persoanelor cu nevoi speciale, persoanelor cu handicap grav, persoanelor vârstnice imobilizate la pat sau la domiciliu, reglementate de O.G. nr. 102/1999 modificata si completata de LegeaS 19/2002, H.G. nr. 427/2001, Legea nr. 17/2000 modoficată și completată de Lege nr. 281 din 06/07/2006.

 • •   Conduce cazuistica specifică acestui sector.

 • •   Evaluează starea de dependență socială a persoanei cu nevoi speciale și face propuneri primarului asupra măsurilor sociale care se impun a fi luate.

 • •   Instrumentează dosarul de angajare a asistentului personal, ce urmează a asigura servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor cu nevoi speciale și conduce evidența acestora în sistem centralizat.

 • •   Stabilește sarcinile ce revin asistentului personal pe baza evaluărilor efectuate asupra stării de dependeță socială.

 • •   întocmește statul de plată al salariilor asistenților personali și îl înaintează lunar compartimentului economic din Direcție.

 • •   Organizează rețeaua de asistenți personali, pe zone, pe cartiere, în funcție de categoriile din care fac parte persoanele asistate, de tipul de handicap și nevoile speciale ale acestora.

 • •   Monitorizează rezultatele activității asistenților personali.

 • •   Organizează instructaje periodice ale asistenților personali în cooperare cu serviciul social și organizații neguvernamentale interesate de protecția persoanelor cu handicap grav, ale persoanelor imobilizate la pat sau la domiciliu.

 • •   Oferă asistență în rezolvarea problemelor personale ale persoanelor asistate.

 • •   Acordă consiliere socială și juridică persoanelor asistate.

 • •   Colaborează cu organizațiile neguvernamentale la implementarea unor proiecte având ca obiect îmbunătățirea condițiilor de viață ale persoanelor cu nevoi speciale însușite de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sau Primar.

 • •    îndeplinește orice alte atribuții care îi revin potrivit legii sau obiectului de activitate al serviciului.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, șeful de serviciu are o structură de personal organizată în trei compartimente:

Compartimentul Asistența Persoanelor cu Handicap;

- Compartimentul Asistența Persoanelor Vârstnice;

Compartiment Centre de Zi.

 • 121. Compartimentul Asistența Persoanelor cu Handicap

Personal propus: 5 posturi, din care

Funcții publice: 5

Personal contractual: ( 800 de asistenți personali)

Scop:

 • •   protecția specială a persoanelor cu handicap în condițiile legislației specifice în vigoare;

 • •   asigurarea angajării asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav;

 • •   asigurarea gratuității la transportul în comun pentru persoanele cu handicap grav și asistenții personali ai acestora și pentru persoanele cu handicap accentuat.

Atribuții specifice:

 • •   efectuarea anchetelor sociale în vederea obținerii indemnizației lunare, pentru persoanele cu handicap;

 • •   eliberarea avizelor necesare pentru angajarea de asistent personal al persoanei cu handicap, angajarea inițială sau prelungirea contractului de muncă a acestuia;

 • •   întocmirea de referate pentru retragerea avizelor necesare angajării de asistent personal pentru situațiile prevăzute de lege;

Legislație:

 • •   Ordinul 152/2000 privind plata drepturilor salariale pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și a transportului în comun pentru persoanele cu handicap și pentru asistenții personali care beneficiază de aceasta conform legii;

 • •   Legea nr. 448/2006 privind promovarea și protecția drepturilor persoanelor cu handicap;

 • •   Ordinul 726/2002 al ministrului sănătății și familiei privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru adulți și se aplică măsurile de protecție specială a acestora.

 • •   Ordinul nr.794/2002 al ministrului sănătății și familiei și ministrul administrației publice privind aprobarea modalității de plată a indemnizației cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal;

 • •   Legea nr. 487/2002 privind sănătatea mintală și protecția persoanelor cu tulburări psihice;

 • •   Ordinul nr.290/609/2003 privind modalitatea de acordare a gratuității transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață sau cu metroul și pentru stabilirea cuantumului acestei gratuități pentru persoanele cu handicap accentuat și grav precum și pentru asistenții personali ai acestora;

 • •   Ordinul nr. 162/2002/2003 al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap pentru aprobarea Normelor privind desfășurarea activității de informare și consiliere pentru persoanele cu handicap;

 • •   H.G. nr. 1.176/2003 privind desfășurarea de către persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial a unor servicii sociale în domeniul protecției speciale a persoanelor cu handicap;

 • •   Legea nr. 343/2004 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.

 • •   HCL nr. 151/2005 privind modificarea Hotărârii nr.556/2004 în sensul stabilirii unor criterii proprii pentru acordarea ajutorului de urgență;

 • 122. Compartimentul Asistența Persoanelor Vârstnice

Personal propus: 4 posturi, din care

Funcții publice: 4

Personal contractual: Aproximativ 800 îngrijitori Ia domiciliu pentru persoanele vârstnice

Scop:

 • •   creșterea calității vieții persoanelor în vârstă aflate în stare de risc social, imobilizate la pat sau la domiciliu;

 • •   prevenirea instituționalizării acestei categorii, creându-le condițiile necesare pentru a rămâne în mediul familial;

Activități specifice:

 • •   Identifică și întocmește evidența persoanelor vârstnice aflate în nevoie;

 • •   Consiliază și informează asupra situațiilor de risc social, precum și asupra drepturilor sociale ale persoanelor vârstnice vulnerabile în fața necesităților vieții cotidiene;

 • •   Evaluează situația persoanelor identificate pe baza grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice care necesită asistență socială și stabilește planul de servicii sociale în vederea menținerii autonomiei persoanei vârstnice și prevenirii agravării situației de independență;

 • •   Stabilește măsuri și acțiuni de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză;

 • •   Dezvoltă programe în parteneriat, cu furnizorii de servicii sociale, care pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori private, cu caracter comunitar în vederea sprijinirii vârstnicilor aflați în situații de risc pentru prevenirea instituționalizării și redarea încrederii în forțle proprii;

 • •   Asigură soluționarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor și petițiilor primite direct de la cetățeni sau de la autorități ale administrației publice de stat centrale sau locale și alte organe;

 • •   întocmește anchetele sociale necesare la internarea vârstnicilor în căminele spital.

 • •   Deservește publicul conform programului stabilit de conducătorul serviciului.

Legislație:

 • •   Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice modificată și completată de Legea nr. 281 din 06/07/2006;

 • •   Ordinul nr. 392/2000 al ministrului muncii și protecției sociale privind metodologia de acreditare a persoanelor care acordă îngrijire la domiciliu;

 • •   H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice.

 • •   Ordinul nr. 491/180/2003 pentru aprobarea grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unități de asistență medico-sociale;

 • •   Decizia nr. 249/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de îngrijri medicale la domiciliu;

 • •   Ordinul nr. 491/180/2003 al ministrului sănătății și familiei și al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unități de asistență medico-sociale;

 • •   Ordinul nr. 1.063/2004 al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr.559/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri la domiciliu.

 • •   Dispoziția nr. 1.782/2004 privind constituirea Comisiei pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;

 • •   H.C.L. nr. 479/2004 privind acordarea de servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice.

 • 123. Compartimentul Centre de Zi

Personal propus:12, din care,

Funcții publice de execuție: 5

Personal contractual: 7

 • 1231. Centrul de zi pt. vârstnici nr. 1

Personal propus: 5, din care,

Funcții publice de execuție: 3

Personal contractual: 2

Scop:

 • •   Oferirea de servicii alternative pentru persoanele vârstnice

Obiectivele centrului:

 • •   Să asigure persoanelor vârstnice autonomie și siguranță; să ofere condiții care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea personelor vârstnice; să stimuleze participarea acestora la viața socială; să faciliteze și să încurajeze legăturile interumane, de prietenie, de petrecere a timpului liber și să asigure servicii sociale (masă la cantina primăriei, ajutoare materiale, cadouri la momente aniversare provenite din donații și sponsorizări)

 • •   Asigurarea de servicii sociale privind prevenirea marginalizării sociale, sprijin pentru reintegrare socială, consiliere juridică și administrativă, consiliere medicală.

Activități specifice:

 • •   Activități recreative și de petrecere a timpului liber

 • •   competiții de șah, table și rummy

 • •   lecturarea presei locale și centrale

 • •   consiliere pe probleme administrative, juridice și psihologice

 • •   gimnastica medicală

 • •   suport și asistență pentru persoanele vârstnice rămase singure;

 • •   socializarea persoanelor vârstnice;

 • •    acțiuni de sprijin și suport;

 • •   asistență în rezolvarea problemelor administrative și consiliere socială;

 • •   terapie ocupațională;

 • •   activități cultural-cducative (spectacole, turism social, aniversari diverse, cenaclu literar, grup vocal, meloterapie, etc);

 • •   servicii proximale de asistență psiho-socială și medicală;

 • •   consiliere juridică;

 • •   servicii sociale (masă la cantina socială, ajutor social, ajutoare materiale, cadouri la momente aniversare provenite din donații și sponsorizări);

 • •   activități și gimnastică medicală pentru menținerea mobilității;

 • •   activități de petrecere a timpului liber și loisir;

 • •   acțiuni de promovare a filantropiei și de promovare a voluntariatului;

 • 1232. Centrul de zi pt. vârstnici nr. 2

Personal propus: 5, din care,

Funcții publice de execuție: 2

Personal contractual: 3

Scop:

 • •   Oferirea de servicii alternative pentru persoanele vârstnice

Obiectivele centrului:

 • •   Să asigure persoanelor vârstnice autonomie și siguranță; să ofere condiții care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanelor vârstnice; să stimuleze participarea acestora la viața socială; să faciliteze și să încurajeze legăturile interumane, de prietenie, de petrecere a timpului liber și să asigure servicii sociale (masă la cantina primăriei, ajutoare materiale, cadouri la momente aniversare provenite din donații și sponsorizări)

 • •   Asigurarea de servicii sociale privind prevenirea marginalizării sociale, sprijin pentru reintegrare socială, consiliere juridică și administrativă, consiliere medicală.

Activități specifice:

 • •   Activități recreative și de petrecere a timpului liber;

 • •   Competiții de șah, table și rummy;

 • •   Lecturarea presei locale și centrale;

 • •   Consiliere pe probleme administrative, juridice și psihologice;

 • •   Gimnastică medicală și menținerea mobilității cu recomandarea medicului specialis;

 • •   Grupuri vocale formate din persoane cu “ureche muzicală”, meloterapie;

 • •   Susținerea de spectacole cu diverse ocazii;

 • •   Constituirea de cenacluri literare;

 • •   Concursuri de poezie și pictură;

 • •   Organizarea de saloane de estetică și igienă corporală, respectiv tunsori, îngrijiri faciale și capilare, coafură și manichiură;

 • •   Organizarea de ateliere de pictură;

 • •   Organizarea de excursii la obiective turistice sau mănăstiri, turism social;

 • •   Desfășurarea de activități diverse cu ocazia sărbătorilor importante din an (zile onomastice, organizarea pomului de Crăciun, microrevelioul, sărbătorirea Zilei Femeii, Sfintele Paști, altele);

 • •   Consiliere socio-medicală, asistență medicală la domiciliu pentru cei care nu se pot îngriji singuri în colaborare cu alte ONG-uri din domeniu;

 • •   Organizarea de echipe de dansuri populare;

 • •   Acțiuni de sprijin și suport;

 • •   Acțiuni de promovare a filantropiei și de promovare a voluntariatului.

 • 1233. Clubul Pensionarilor Mărăsți (B-dul 21 dec. 1989, nr. 108)

Personal propus: 1 personal contractual.

 • 1234. Clubul Pensionarilor Someșeni (str. Traian, nr. 41)

Personal propus: 1 personal contractual.

Scop:

 • •   Asigurarea unor condiții optime de petrecere a timpului liber si socializare

Activități specifice:

 • •   Supravegherea activităților desfășurate cu persoanele care frecventează clubul;

 • •   Organizarea unor activități recreative;

 • •   Asigurarea și studierea presei locale și centrale;

 • •   Jocuri de zi, de club;

 • •   Audiții muzicale;

 • •   Vizionarea emisiunilor TV;

 • •   Realizarea de întâlniri și discuții pe probleme sociale;

 • •   Excursii la obiective turistice locale;

 • •   Organizarea de concursuri de șah, table, rummy;

 • •   Concursuri pe teme diverse.

 • 13. Serviciul Protecția Copilului

Personal propus: 10 posturi, din care

Funcții publice: 10

Personal contractual: 0

Șef serviciu (consilier IS1): 1

Funcții publice de execuție: 9

Este subordonat directorului executiv al Serviciului Public de Asistență Socială.

 • 131. Compartiment protecția copilului si familiei

Personal propus: 5, din care

Funcții publice de execuție: 5

Personal contractual: 0

Atribuții generale conform prevederilor H.G. nr. 90/2003

 • •   monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă, respectarea și realizarea drepturilor lor, asigură centralizarea și sintetizarea acestor date și informații;

 • •   identifică copiii aflați în dificultate, elaborează documentația pentru stabilirea măsurilor speciale de protecție a acestora și susține în fața organelor competente măsurile de protecție propuse;

 • •   realizează și sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;

 • •   acționează pentru clarificarea situației juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea nașterii acestuia, în vederea identificării unei soluții cu caracter permanent pentru protecția copilului;

 • •   exercită dreptul de a reprezenta copilul și de a administra bunurile acestuia, în situațiile și în condițiile prevăzute de lege;

 • •   organizează și susține dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;

 • •   identifică, evaluează și acordă sprijin material și financiar familiilor cu copii în întreținere, asigură consiliere și informare familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituțiilor speciale etc.;

 • •   asigură și urmărește aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal;

 • •   asigură și urmărește aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri precum și a comportamentului delicvent;

 • •   colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale în vederea identificării situațiilor deosebite care apar în activitatea de protecție a copilului, a cauzelor apariției acestor situații și a stabilirii măsurilor pentru îmbunătățirea acestei activități;

 • •   inițiază parteneriate și colaborează cu organizațiile neguvernamentale și cu reprezentanții societății civile în vederea dezvoltării și susținerii măsurilor de protecție a copilului;

 • •   asigură relaționarea cu diverse servicii specializate;

 • •   sprijină accesul în instituțiile de asistență socială destinate copilului sau mamei și copilului și evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;

 • •   asigură realizarea activităților în domeniul asistenței sociale, în conformitate cu responsabilitățile ce îi revin, stabilite de legislația în vigoare.

Activități specifice

 • •   efectuarea formalităților administrative pentru înregistrarea nașterii copilului abandonat într-o instituție sanitară și a copilului găsit;

 • •   inregistrarea nașterii copilului găsit sau abandonat;

 • •   întocmirea planului de servicii în vederea prevenirii separării copilului de părinții săi;

 • •   efectuarea de anchete sociale în vederea reevaluării dosarelor pentru copii pentru care s-a luat

măsură de protecție specială;

 • •   monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ -teritorială, precum

modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor

informațiilor relevante;

 • •   identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și /sau prestații, în condițiile legii;

 • •   elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor și/sau prestațiilor și acordă aceste servicii în condițiile legii;

 • •   asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • •   asigurarea și urmărirea aplicării măsurilor de combatere a consumului de alcool și droguri, de prevenire și combatere a violenței în familie, precum și a comportamentului delincvent;

 • •   vizitează periodic la domiciliu familiile și copiii care beneficiază de servicii și prestații;

 • •   înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecție specială;

 • •   la încetarea măsurilor de protecție specială prin reintegrarea copilului în familia sa, Serviciul Public de Asistență Socială are obligația de a urmări evoluția dezvoltării copilului, precum și modul în care părinții își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile priviroare la copil. în acest scop se întocmesc rapoarte lunare pe o perioadă de minimum trei luni;

 • •   colaborează cu Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului și transmit acesteia toate datele și infrmațiile solicitate din acest domeniu;

 • •   identificarea cazurilor de copii ai căror părinți de află la muncă în străinătate și întocmirea unui raport de evaluare inițială (REI) pentru fiecare copil identificat și întocmirea unui plan de servicii dacă acel copil se află în situație de risc;

 • •    reevaluarea situației copiiilor ai căror părinți se află la muncă în străinătate, la fiecare trei luni;

 • •   centralizarea și transmiterea trimestrială a situației copiilor ai căror părinți se află la muncă în străinătate, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj;

 • •   Efectuarea de anchete sociale, solicitate de persoane fizice, de instanțele de judecată, poliție, procuratură, centre de plasament. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului etc. în cazuri care necesită aplicarea unor măsuri de protecție socială potrivit actelor normative în vigoare (Codul Familiei, Legea nr. 47/1993, O.G. nr. 26/1997 republicată).

 • •   Exercitarea unui control efectiv și continuu asupra modului în care părinții își îndeplinesc îndatoririle privitoare la persoana și bunurile copilului.

 • •   Instrumentarea dosarelor privind îndeplinirea actelor juridice întocmite în interesul minorilor (acceptării de succesiuni, donații, vânzări-cumpărări), numire a tutorilor, descărcare din gestiune, numirea curatorilor la persoane cu discernământ, curatela procesuală, formulând propuneri în vederea emiterii dispozițiilor de către primar.

 • •   îndeplinește orice alte atribuții dispuse de Consiliul local, Primar sau Secretar, atât în problemele de orice natură asupra minorilor, cât și în problemele persoanelor lipsite de discernământ.

 • 132. Compartiment prevenirea si combaterea violentei in familiei

Funcții publice de execuție: 2

 • 133. Compartiment Incluziune sociala

Funcții publice de execuție: 2

Legislație:

 • •   Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

 • •   Legea nr.l 19/1996 privind înregistrarea actelor de stare civilă;

 • •   Codul familiei (O.U.G. nr. 25/1997, Legea nr. 23/1999 , Decizia nr. 349/2001 a Curții Constituționale, Legea nr. 272/2004);

 • •   Ordinul nr. 288/2006 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului;

 • •   Ordinul nr. 219/2006 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate;

 • 14. Centrul de zi “Tara Minunilor'1''

Personal propus: 18, din care.

Funcții publice: (I

Personal contractual: 18

Director (referent de specialitate): 1 Funcții contractuale de execuție: 17

Este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială.

Scop:

 • •   prevenirea si combaterea marginalizarii sociale pentru copiii de varsta preșcolara (intre 3 si 7 ani) din comunitatea Pata Rat si Cartierul Somescni, in vederea asigurării integrării lor in invatamantul de masa si asigurarea incluziunii sociale;

Atribuții:

 • •   asigura condiții de îngrijire si educație adecvate, pentru copiii de varsta preșcolara, intre 3 si 7 ani, din comunitatea Pata Rat si Cartierul Someseni, in vederea asigurării integrării lor in invatamantul de masa, pentru realizarea bunăstării copiilor in familiile proprii si pentru prevenirea marginalizarii lor ca viitori tineri si adulti.

 • •   asigură un program educațional adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor;

 • •    asigură activități recreative și de socializare;

 • •   asigură copiilor consiliere psihologică și orientare școlară;

 • •    asigură părinților consiliere și sprijin;

 • •   dezvoltă programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violenței în familie;

 • •   contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi;

 • •   contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau, după caz, în planul individualizat de protecție. (Art.6, Anexa 2 - HG. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi).

Atribuțiile sunt completate cu cerințe specifice conform Ordinului nr.24/2004 privind Standardele minime pe Centrele de zi - standardele privind activitatea in CZ (standardele 3-8) pe baza carora Centrul de Zi “Tara Minunilor ” a primit Licența de funcționare Nr. 55 / 06.04.2004 din partea ANI’DC si Acreditarea nr.45 / 25.10.2006 din partea DMSSF - Cluj.

Legislație:

 • •   Legea nr 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

 • •   Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.

 • •   H.G. nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi.

 • •   Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție.

 • •   Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială/persoane cu atribuții de asistență socială, în domeniul protecției drepturilor copilului.

 • •   Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului.

 • 21. Serviciul Resurse Umane. Juridic

Personal propus: 8 posturi, din care

Funcții publice: 8

Personal contractual: 0

Șef serviciu (consilier IS1): 1

Funcții publice de execuție: 7

Este subordonat directorului executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială.

Scop:

 • •   valorificarea eficientă a potențialului și a capacității resursei umane;

 • •   adaptarea politicii de resurse umane la obiectivele și sarcinile Primăriei;

 • •   dezvoltarea și menținerea unui climat organizațional bazat pe valoarea și performanța resursei umane, care să fie caracterizat prin: flexibilitate (minimizarea birocrației), responsabilitate, recompense (funcție de performanță), claritate (planuri precise de activitate), spirit de echipă (cooperare, mândria de a face parte din colectiv).

Atribuții specifice:

 • •   procedează la întocmirea formelor prevăzute de lege privind încadrarea în muncă a personalului, desfacerea contractelor de muncă, sancționarea sau stimularea performanțelor profesionale;

 • •   întocmește și comunică instituțiilor abilitate, situațiile statistice privind personalul angajat;

 • •   întocmește statele de plată a personalului de specialitate precum și a personalului angajat pentru îngrijirea la domiciliul persoanelor cu handicap grav sau al celor vârstnice;

 • •   îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în materie de legislația muncii.

 • •    actualizarea fișeor de post și în acest scop se vor transmite serviciilor / birourilor din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială criteriile de evaluare a posturilor stabilite conform legii, criterii care să vizeze, în special, creșterea responsabilității.

 • •   analiza și evaluarea posturilor si întocmirea proiectului de organigramă, în vederea supunerii aprobării în Consiliul local, conform legii.

 • •   stabilirea precisă a criteriilor care stau la baza evaluării activității depuse de angajați, evaluatorul (șeful compartimentului, de regulă) urmărind ca pe tot parcursul anului să asigure condiții și un climat de muncă favorabile atingerii unui nivel de performanță cât mai ridicat. Evaluarea se va face cât mai obiectiv, pe baza discuției directe dintre evaluator și angajat.

 • •   asigurarea unui echilibru permanent între nevoia de plată (a salariilor) și posibilitățile existente, adică încadrarea în bugetul alocat pentru plata salariilor.

 • •    stabilirea salariilor de bază, a indemnizațiilor de conducere, a salariilor de merit, a sporului de vechime; sporurile pentru condiții deosebite de muncă prevăzute în contractul colectiv de muncă se vor acorda pe baza propunerii compartimentului de muncă și conform hotărârii Consiliului local;

 • •   certifică legalitatea și propune spre aprobare acordarea altor drepturi și compensări indirecte prevăzute de lege;

 • •   verifică modul de respectare privind înscrisurile în foile colective de prezență:

 • •   supravegheză și controlează modul de utilizare a timpului de lucru al angajaților, propune măsuri de eliminare a timpilor neutilizați sau utilizați neeficient;

 • •   cooperează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, în vederea realizării programului individual de recuperare, readaptare și integrare socială a persoanelor (adulți și copii) cu handicap.

 • •   înregistrarea și repartizarea documentelor la compartimente spre soluționare;

 • •   ține evidența circulației acestora și semnalizează în permanență locu\ unde se găsesc actele, stadiul în care se află rezolvarea lor și modul cum au fost ele rezolvate;

 • •   gruparea documentelor în dosare pe probleme și termene de păstrare prin folosirea ca instrument de lucru a Nomenclatorului arhivistic.

 • •   înregistrarea documentelor și corelarea între registru și documente prin înscrierea în dreptul fiecărui fiecărui act înregistrat a indicatorului dosarului după nomenclator.

Legislație:

 • •   Legea nr. 16/1996, Legea Arhivelor Naționale, modificată și completată prin Legea

nr.358/2002. Ordonanță de urgență nr. 39 din 31/05/2006 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996

 • •   îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în materie de legislația muncii.

 • 22. Serviciul Dezvoltare si Relații Sociale Comunitare

Personal propus: 10, din care

Funcții publice: 10

Personal contractual: 0

Șef serviciu (consilier LSI): 1

Funcții publice de execuție: 9

Este subordonat directorului executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială.

 • 221. Compartimentul Strategii, Programe

Personal propus: 6, din care

Funcții publice de execuție: 6

Personal contractual: 0

Scop:

 • •   dezvoltarea și implementarea de strategii privind elaborarea proiectelor cu parteneriat public-privat;

 • •   realizarea de documentații pentru proiecte de finanțare;

 • •   identificarea de surse de finanțare;

 • •   inițierea și promovarea de noi colaborări, parteneriate cu instituții publice și private din țară și străinătate.

Activitati generale:

 • •   Monitorizează armonizarea priorităților stabilite și a măsurilor propuse prin programe cu cele din Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2007-2013, din Planul Național de Dezvoltare și din programele de aderare la Uniunea Europeană;

 • •   Participă la acțiuni de analiză și monitorizare a rezultatelor implementării strategiilor și programelor elaborate;

 • •   Colaborează la analiza îndeplinirii măsurilor de implementare a acquis-ului comunitar la nivelul județului în vederea pregătirii aderării la Uniunea Europeană;

 • •   Urmărește corelarea strategiilor și programelor elaborate cu partcneriatele (asocierile) încheiate cu alte autorități ale administrației publice locale și județene pentru realizarea unor lucrări și servicii publice de interes local;

 • •   întocmește rapoarte, sinteze și informări pe domenii de activitate privind modul în care se realizează obiectivele din strategiile și programele aprobate;

 • •   Colaborează cu autoritățile administrației publice locale în scopul valorificării strategiilor și programelor elaborate;

 • •   Organizează licitații publice pentru achiziționarea de consumabile, papetarie etc. necesare activității curente a instituției cu respectarea prevederilor legale;

 • •   Potrivit competențelor sale colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale administrației publice centrale.

Legislație:

 • •   Legislație specifică domeniului.

 • 222. Compartimentul Relații Comunitare, Voluntariat și Donații

Personal propus: 3, din care

Funcții publice de execuție: 1

Personal contractual: 2

în îndeplinirea sarcinilor va colabora cu compartimentele din cadrul Direcției de Asistență Socială, cu compartimentele de specialitate ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca, cu instituțiile, agențiile, organizațiile neguvernamentale, cu voluntarii din municipiul Cluj-Napoca.

Scop:

 • •   îmbunătățirea eficienței O.N.G.-urilor care acționează în domeniul asistenței sociale comunitare;

 • •   facilitarea comunicării și cooperării la nivel local între autoritatea administrației publice locale și organizațiile non-profit;

 • •   implicarea societății civile în luarea deciziilor privind asistența socială comunitară;

 • •   stimularea voluntariatului, realizarea unei rețele de voluntari;

 • •    strângerea, evidența și distribuirea donațiilor.

Obiective:

 • •   îmbunătățirea eficienței ONG-urilor care acționează în domeniul asistenței sociale, prin asigurarea accesului la informații legate de prevederile legale, posibile surse de finanțare, asistență managerială;

 • •   Creșterea gradului de popularizare a ONG-urilor și a accesibilității acestora la proiecte lansate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. în domeniul serviciilor de asistență socială;

 • •   Facilitarea comunicării și cooperării la nivel local între autoritatea administrației publice locale și organizațiile non-profit;

 • •   Cunoașterea posibilităților de dezvoltare a fiecărei organizații, posibilitățile financiare, capacitatea organizatorică a acestora în scopul încheierii unor parteneriate și atragerea resurselor financiare pentru realizarea obiectivelor în domeniul asistenței sociale;

 • •   Promovarea vieții asociative pe plan local prin încurajarea proiectelor în parteneriat între ONG-uri și între ONG-uri și administrația publică locală;

 • •   Organizarea voluntariatului potrivit prevederilor Legii voluntariatului nr. 195/2001 în sistemul asistenței sociale;

 • •   Implicarea societății civile în luarea deciziilor privind asistența socială.

Atribuții generale conform prevederilor H.G. nr. 90/2003

 • •   inițiază parteneriate și colaborează cu organizațiile neguvernamentale și cu reprezentanții societății civile în vederea dezvoltării și susținerii măsurilor de protecție a copilului;

 • •   inițiază parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale, în funcție de realitățile locale, pentru persoanele cu handicap și persoanele vârstnice;

 • •   colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de asistență socială de interes local;

 • •   sprijină activitatea unităților protejate pentru persoanele cu handicap;

 • •   inițiază propuneri privind asigurarea amenajărilor teritoriale și instituționale necesare, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap;

Atribuții specifice

 • •   organizarea unei baze de date privind organizațiile neguvernamentale cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, care acționează în domeniul asistenței sociale;

 • •   oferă acces la biblioteca Oficiului (publicații, reviste, cataloage, pliante, broșuri);

 • •   oferă acces ia computer (internet, fax, xerox, proiector, spațiu la Centru);

 • •   oferă consultanță juridică și informare cu privire la legislația în materie de asistență socială sau specifică organizării și funcționării ONG-urilor;

 • •   identifică posibili finanțatori pentru proiecte comunitare în domeniul asistenței sociale;

 • •   mediază relațiile între organizațiile neguvernamentale și administrația publică locală;

 • •   instrumentează, în colaborare cu Serviciul social din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, cererile pentru plata subvențiilor pentru asociațiile și fundațiile cu personalitate juridică, care desfășoară programe de servicii sociale, în condițiile legii;

 • •   oferă acces, celor interesați, la baza de date a organizațiilor neguvernamentale și a potențialilor voluntari, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca;

 • •   întocmește proiecte de finanțare în domeniul asistenței sociale;

 • •   organizează în cadrul unor parteneriate, cursuri și seminarii pe diferite teme de interes comun între ONG-uri și administrația publică locală;

 • •   conduce baza de date privind activitatea de voluntariat pentru domeniul asistenței sociale;

 • •   colaborează cu serviciul social și de asistență socială la domiciliu pentu organizarea activității de voluntariat în domeniul serviciilor de asistența socială;

 • •   coordonează activitatea de primire-distribuire de ajutoare umanitare:

 • •   identifică familiile și persoanele singure aflate în dificultate, elaborează liste cu beneficiarii de ajutoare de necesitate;

 • •   informarea cetățenilor în ceea ce privește necesitatea existenței unor activități de colectare și distribuire a donațiilor la nivelul municipiului Cluj-Napoca;

 • •   asigură realizarea și organizarea unor activități de colectare și distribuire a donațiilor

 • •   asigură primirea și distribuirea ajutoarelor umanitare primite de la populație sau ONG-uri din țară sau străinătate (constând în îmbrăcăminte, alimente, mobilier, medicamente, obiecte de uz casnic și gospodăresc), persoanelor și familiilor aflate în stare de risc social precum și instituțiilor de învățământ și sănătate, pe baza dispoziției Primarului municipiului Cluj-Napoca.

 • 23. Biroul Financiar Contabil. Buget

Personal propus: 7, din care

Funcții publice: 7

Personal contractual: 0

Șef birou (consilier LSI): 1

Funcții publice de execuție: 6

Este subordonat directorului executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială.

Scop:

 • •    stabilirea drepturilor salariale și calculul efectiv al salariilor;

 • •    calcul și operare rețineri din salarii;

 • •   întocmire ordine de plată;

 • •   întocmit statele de plată și actele pentru control salarii;

 • •   întocmit fișe fiscale privind venituri din salarii și venituri asimilate salariilor;

 • •   întocmit notă contabilă privind salariile;

 • •   întocmit declarațiile privind obligațiile de plată la fondul asigurărilor sociale de sănătate, la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat;

 • •   întocmit ordine de deplasare și decontarea cheltuielilor pentru delegați;

 • •   efectuarea lucrărilor de închidere a exercițiului bugetar;

 • •   încasări de la populație.

Atribuții specifice:

 • •   fundamentarea cheltuielilor de personal și cheltuielilor materiale pentru Direcția de Asistență Socială;

 • •   întocmește bugetul de venituri și cheltuieli al Direcția de Asistență Socială și îl înaintează spre aprobare Consiliului loca! al municipiului Cluj-Napoca;

 • •   întocmește documentele de plată către organele bancare în conformitate cu legislația în vigoare și urmărește modul de decontare prin prelucrarea extraselor de cont, asigurând încadrarea corectă a fiecărei cheltuieli pe subdiviziunile clasificației bugetare;

 • •   organizează ce) puțin o dată pe an inventarierea bunurilor pe care le are în patrimoniu;

 • •   organizează operațiunile prin casieria unității constituind garanții pentru persoanele care gestionează valori bănești, în conformitate cu Legea nr. 22/1969;

 • •   asigurarea tuturor documentelor justificative în vederea plăților prin casieri, întocmind dispoziții de plată pentru casierie;

 • •   răspunde de gestiunea corectă și legală a bunurilor materiale, disponibilităților bănești și de alte elemente din patrimoniu;

 • •   înaintează propuneri de virări de credite începând cu trimestrul III al anului bugetar în execuție conform Legii nr. 1 89/1998;

 • •   răspunde de modul de organizare a controlului financiar preventiv în cadrul Direcției de Asistență Socială, în conformitate cu Ordinul nr. 123/2001 al Ministerului Finanțelor Publice;

 • •   organizează și conduce evidența contabilă a Direcției de Asistență Socială în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale nr. 189/1998 și Legea contabilității nr. 82/1991, întocmind trimestrial dare de seamă contabilă, pe care o înaintează spre centralizare Consiliului local.

 • •   efectuează plata ajutoarelor sociale, ajutorului pentru încălzirea locuinței, alocației pentru copiii nou-născuți, ajutoarelor de urgență, salariilor personalului de specialitate, asistenților personali, îngrijitorilor la domiciliu etc...

 • •   efectuează operațiile de încasări si plăti in numerar conform planurile lunare si a documentațiilor vizate de controlul financiar preventiv.

 • •   Depune in banca sumele neridicate reprezentând drepturi salariale, ajutor social, alocații nou-născuți, ajutoare încălzire etc.

Legislație:

 • •   legislație economică specifică.

24.Serviciul administrativ, securitatea muncii

Personal propus: 9

Funcții publice: 0

Personal contractual: 9

Șef serviciu (inspector de specialitate): 1

Funcții contractuale de execuție: 8

Scop:

 • •   activitate de programare (implementare și asistență tehnică);

 • •   deservirea tuturor compartimentelor din instituție și asigurarea serviciilor de întreținere și reparație a aparaturii din dotare.

Atribuții:

 • 1) întreținerea sistemului informatic

 • •   întreținerea hard

o Rețeaua de calculatoare -elemente active de rețea, switchuri,hub-uri, media convectoare

o Serverele

o Stațiile de lucru (calculatoare) - UC, monitoare

o Imprimantele locale și de rețea

o Alte componente

 • •   întreținerea soft

o Administrarea bazelor de date pentru aplicațiile generale de rețea

. o Administrarea aplicațiilor de rețea

o Administrarea aplicațiilor proprii și a bazelor de date aferente

o Instalări și reinstalări de softuri pe stațiile de lucru

o Configurări și reconfigurări de stații de lucru, precum și de rețea

 • 2) Dezvoltarea sistemului informatic

 • •  Dezvoltare hard

o Integrarea în sistem a stațiilor de lucru achiziționate o Instalarea imprimantelor și a altor componente în rețea

■ Dezvoltare soft

o Implementarea și administrarea unor aplicații de rețea

o Crearea unor aplicații specifice

o Crearea unor baze de date locale

o Integrarea unor baze de date locale în baze de date de rețea

 • 3) Perfecționarea profesională

 • •   Participarea la cursuri, seminarii, simpozioane pe teme de specialitate

 • •   Perfecționare autodidactă

Legislație:

 • •   Compartimentul funcționeză în conformitate cu legislația specifică.

Scop:

 • •   Administrează clădirile și asigură condițiile optime pentru buna desfășurare a activității în cadrul Direcției de Asistență Socială.

Atribuții:

 • •   Administrează clădirile în care funcționează Direcția de Asistență Socială, înțelegând prin aceasta să urmărească, să ia măsuri și să mențină în funcțiune imobilele.

 • •   Angajează direct, lucrări de întreținere, zugrăveli, reparații, modernizări, cu respectarea legislației în vigoare;

 • •   încheie contracte și urmărește realizarea acestora cu furnizorii de utilități: apă-canal, gaze naturale, telefoane, instalații electrice;

 • •   Asigură mobilier adecvat și aparatură de birou pentru toți angajații instituției;

 • •   întreținerea sistemului informatic: Rețeaua de calculatoare -elemente active de rețea, switchuri,hub-uri, media convectoare

o Serverele

o Stațiile de lucru (calculatoare) - DC, monitoare

o Imprimantele locale și de rețea

o Alte componente

 • •   Gestionează parcul auto și urmărește respectarea legislației sub aspectul numărului de autoturisme și a încadrării în normele de consum aprobate;

 • •   Organizează, supraveghează și controlează realizarea curățeniei, cu personal adecvat;

 • •   Achiziționează materiale, echipamente etc. în condițiile în care acestea au fost aprobate de către conducătorul instituției printr-un referat de necesitate;

 • •   Efectuează revizia anuală la instalația interioară de distribuție a gazelor naturale și propune lucrări de reparații la sobele de teracotă;

 • •   Execută, cu personal propriu, lucrări de întreținere curentă a instalațiilor în clădirile pe care le administrează;

 • •   Execută și alte lucrări dispuse de conducătorul instituției.

 • •   Asigură aplicarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

 • •   Identifica și evalueaza riscurile de incendiu în unitate;

 • •   Elaborează instrucțiunile de aparare împotriva incendiilor și Stabilește sarcinile ce revin salariatilor pentru fiecare loc de munca;

 • •   Prevede fonduri necesare pentru realizarea masurilor de aparare împotriva incendiilor;

 • •   întocmește contracte pentru verificarea și repararea mijloacelor de stins incendii;

 • •   Pregătirea și instruirea în domeniul protecției muncii - efectuarea instructajului introductiv general noilor angajați ai instituției;

 • •   Stabilirea atribuțiilor pentru salariati și răspunderea ce le revine în domeniul protecției muncii;

 • •   Prezintă documentele solicitate și oferă informațiile solicitate de inspectorii de protecție a muncii în timpul controalelor sau al efectuării cercetărilor accidentelor de munca;

 • •   Asigura realizarea masurilor stabilite de inspectorii de protecție a muncii cu prilejul controalelor și al cercetării accidentelor de munca;

Legislație:

 • •   Dispoziția nr.758 din 2003 privind organizarea activității de instruire în domeniul prevenirii și slingeriii incendiilor a personalului Primăriei;

 • •   Ari.13 din O.G.R.nr.60/1997 aprobat prin Legea nr.212/1997;

 • •   H.G.nr.678/1998;

 • •   Art.52 din Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor, aprobate cu Ordinul Ministrului de Interne nr.775/1998;

 • •   O.G.nr. 114/2000 privind apărarea împotriva incendiilor;

 • •   H.G.nr.571/1998 pentru aprobarea categoriilor de construcții, instalații tehnologice și alte amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind prevenirea și stingerea incendiilor.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE SI TRANZITORII

 • 1. Direcția de Asistență Socială este un serviciu public de interes local cu personalitate juridică, funcționând în subordinea Consiliului local.

 • 2. Direcția de Asistență Socială va funcționa cu personalul transferat în interes de serviciu,

conform Hotărârii nr. ... din ............ Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, cu

respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici modificată și completată de Legea nr.251/2006 precum și personal nou încadrat în limita fondurilor bugetare alocate.

 • 3.  în cazul desființării Direcției de Asistență Socială, patrimoniul acesteia revine Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

 • 4.  Direcția de Asistență Socială își va organiza arhivă proprie în care va păstra în conformitate cu prevederile legale:

documente de personal

documente specifice activității sale curente

 • 5.  Personalul Direcției de Asistență Socială este obligat:

să cunoască și să respecte prevederile prezentului Regulament

să manifeste grijă, disciplină, inițiativă și o bună colaborare în îndepliniră sarcinilor specifice

să răspundă personal pentru conținutul, forma și legalitatea actelor și a materialelor scrise pe care le întocmește în cadrul competențelor sale

are obligația de a informa cetățenii asupra tuturor serviciilor care pot fi oferite și a tuturor drepturilor și să-i trateze cu respect și demnitate, păstrând confidențialitatea informațiilor

 • 6.  Măsurile de răspundere disciplinară și materială se aplică de către:

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la propunerea Primarului în ceea ce privește directorul executiv;

Directorul executiv pentru personalul din subordine.

 • 7. Prevederile prezentului Regulament se completează de drept, cu prevederile actelor normative în vigoare, în materie de asistență socială.

 • 8. Anexele cuprinzând regulamentele de organizare și funcționare ale unor servicii de asistență socială, organigrama Direcției de Asistență Socială și statul de funcții fac parte integrantă din prezentul Regulament de organizare și funcționare, aprobat de către Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin Hotărârea nr. 846 din 18 decembrie 2007.

sef Serviciu,

AI.ER MORAR