Hotărârea nr. 845/2007

Hotărârea 845/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 583/2007, prin înfiintarea Serviciului de transport public local în cadrul Directiei patrimoniu municipiului si evidenta proprietătii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 583/2007, prin înființarea Serviciului de transport public local în cadrul Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 583/2007, prin înființarea unui compartiment de transport local în regim de taxi - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 614973 din 05.12.2007 al Serviciului autorizări comerț privind propunerea de înființare a unui compartiment de transport local în regim de taxi în cadrul Serviciului autorizări comerț;

Având în vedere prevederile Legii nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. (3) lit. b) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. I, lit. a) din Hotărârea nr. 583/2007 în sensul modificării organigramei Primăriei municipiului Cluj-Napoca prin înființarea Serviciului de transport public local în cadrul Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, compus din 8 posturi (funcții publice), care sc va realiza prin redistribuire de posturi în subordinea directorului general și a directorului executiv.

Organigrama astfel modificată se constituie în Anexa 1 la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta.

Art. II Se aprobă modificarea art. I, lit. b) din Hotărârea nr. 583/2007 în sensul modificării statului de funcții pentru compartimentele de muncă ce vor fi afectate prin redistribuirea de posturi.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul resurse umane și Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 845 din 18 decembrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

r -.......

1 uncii vilii v .11

n* o i publici

.xj‘i

de Cfindiii ci c

llv CVCl IlIlC

'<.11

Pcisou

i! vi mi i .u mal

2

Jlll CUK

V

■ ilc conducere

1 î

SI ( RE 1 \R

-de execuție          1

Ui..... T--------Sciv \dimn locală, ici cu asociațiile de proprictai i


serv ic I \ identă a Persoanelor


Sen State civ dă


Cantina de ajutor social și pensiune


Serv public de intervenții al nutntcipiului t lui-Napoca


Serv

Rc.sUisc

umane


Autoritate tutelară


1 omp

I Jocumcnle

secrete


Ser* public intern


Serv Strai de Informatizare


Serv pi situam de

urgență


.luridic-

coiUcncios


Comp Av i 'are. executare contracte


Bir Manaueiuentul eahu'ițn


Sen public -I încet ia de asistentă socială


Centrul bugetar de administrare cresc

Cluj-Napoca


Regia Autonomă de Icrmoficare


Regia Autonomă de Transport I rban Călători


întocmit:

Serviciul Resurse umane

Șei serv ici" losif MaJ.ru


Bir învățământ, culluiâ culte, sport, societate


Serv Control urbanism și disciplina in construcții


Directei

executiv


Bir Strategic șt dezvoltare locală. ^t e\ altiare proiecte


Sen . Centrul de informare pentru eetâlem


Casa Municipală de Cultură I • niv crsitutca I *. mulară


DIRI CI IA Dl ADMINISTRĂRI Șl PA/\ PROPRII


Comp Control publicitate externă


Serv Control. Protecția mediului și i e icnizare


—!

Serv Inspecție comercială


pid’liefl


Sen Control | trafic rutier


Serv Baze de date, dispecerat si informații


l oiisiataic impunere control P I-


(. onstatarc. impunere $i control PJ


Serv încasaiv adm baze de date


înregistrare contestam, informam. >i


ORGANIGRAMA

PRIMĂRI A MUNICIPIUL! I CI I J-N \P<K A Aprobat in ședința Consiliului local al municipiului Cluj-NapoGi in dala de 25 septembrie 2<l<>~ I lotărârea nr. 5X3

si inodilicată nrin 11< I nr X-B 'tlt'7


România

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 845/2007


.Județul Cluj

Municipiul Cluj-Napoca

Primăria

STAT DE FUNCȚII

(aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca)

ANFP: AVIZ FAVORABIL PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE NR. 1041583/18.09.2007

Cod

Compartimentul de muncă Denumirea funcției (clasă, grad, treaptă)

Nivel studii

Funcționari publici

Personal contractual

Total posturi

Total

din care:

Total

din care:

conduc.

execuție

conduc.

execuție

conduc.

execuție

Primar

S

"7

Viceprimar

S

2

Secretar

S

1

1

1

100

Cabinet primar

Inspector sp. IA                        S

5

5

5

100.1

Corp con£ndjirimaj

Consilier 1/S                           S

5

5

5

101

Serviciul Protecție civilă, securitate și sănătate în muncă - PSI

8

1

7

1

7

Șef serviciu

S

1

1j

Inspector/rcferent IA

M

5

5

5

Inspector/referent 1

M

1

1

1

Muncitor calificat

G3

1

1

1

102

Serviciul Resurse umane

11

1

10

1

10

■■

-

1

102.1

Șef serviciu

S

I

1

1

Consilier I/S

S

l

1

I

Inspector I/P

S

3

A

3

3

Inspector I/A

S

2

2

2

Referent II 1/S

M

3

3

3

Referent 1I1/P

M

1

1

l

Compartiment Documente secrete

2

2

2

103

Inspector I/P                           S

2

2

2

Serviciul Audit public intern

10

1

9

1

9

104

Șef serviciu

S

1

1

1

Auditor I/S

s

3

3

3

Auditor I/P

s

4

4

4

Auditor I/A

s

2

2

2

Serviciul Strategii de informatizare

12

1

11

8

8

1

19

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S

s

4

4

4

Inspector I/P

s

3

3

3

Inspector I/A

s

4

4

Inspector sp. IA

s

6

6

6

Inspector sp. 111

s

1

1

I

Inspector/referent I

M

1

1

I

105

Serviciul pentru situații de urgentă

8

1

7

2

2

1

9

Șef serviciu

s

1

l

1

Consilier I/S

s

1

1

1

Inspector I/S

s

1

1

1

Inspector I/D

s

2

2

2

Referent III/S

M

2

2

Referent III/A

M

1

1

1

Muncitor calificat

G1

1

1

I

Muncitor calificat

G2

1

1

1

106

Biroul Managementul calității

6

1

5

i

b

Șef birou

s

1

1

1

Inspector sp, IA

S

2

2

2

Inspector sp. 1

S

3

3

3

301

Serviciul Administrație locală, relația cu asociațiile de proprietari

11

1

10

1

1

1

11

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S

s

1

I

l

Inspector I/P

s

4

4

4

Inspector I/A

s

5

5

I nspecto^^HI

s

1

1

1

301.1

Serviciul Autoritate tutelară

8

1

7

1

7

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S

s

2

2

n

Inspector I/S

s

I

1

l

Inspector I/P

s

2

2

2

Inspector I/A

s

1

1

l

Referent III/S

M

1

1

l

301.2

Serviciul Arhivă

8

1

7

1

7

Șef serviciu

s

1

1

1

Inspector/referent IA

M

3

3

3

Arhivar I

M

3

3

3

Ma^azinei^

G

1

1

1

303

Serviciul Juridic-contencios

23

1

22

1

22

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier juridic I/S

S

5

5

5

Consilier juridic I/P

S

10

10

10

Consilier juridic I/A

s

4

4

4

Consilier juridic I/D

s

1

1

1

Inspector I/A

s

1

1

1

Referent 11 I/S

M

1

1

I

303.1

Compartiment Avizare, executare contracte

n

3

3

Consilier juridic I/P

s

2

2

2

Consilier juridic I/A

s

1

1

1

304

Serviciul Administrare fond funci

ir și RA

25

1

24

1

24

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S

S

o

3

3

Inspector I/S

s

2

2

2

Inspector I/A

S

2

2

2

Inspector I/P

S

9

9

9

Inspector I/D

S

2

2

Referent sp. II/S

SSD

n

2

->

Referent sp. 11/A

SSD

J

3

3

Referent III/S

M

1

1

1

304.1

Compartiment Registru agricol

2

2

2

Inspector I/P

S

2

2

2

305

Serviciul Relații cu consiliul

8

1

7

1

1

1

8

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S

s

1

1

1

Consilier I/P

S

2

2

->

Inspector I/A

s

2

2

->

Referent II 1/S

M

1

1

1

Consilier I/D

S

1

1

1

Inspector sp. I

s

1

1

1

31

Direcția de Evidență a Persoanelo

r

2

1

1

1

1

Director executiv

s

1

1

1

Consilier I/S

S

1

1

1

311

Serviciul de evidență a persoanelo

r

10

1

9

1

9

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S

S

1

1

l

Inspector I/S

S

1

1

l

Inspector I/A

S

I

1

l

Referent lll/S

IM

6

6

6

312

Serviciul Informatic și ghișeu unic

14

1

13

1

13

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier l/S

s

i

1

l

Inspector I/P

s

2

2

2

Inspector 1/A

s

2

2

2

Referent lll/S

M

5

5

5

Referent 111/A

IM

2

2

2

Referent I1I/D

IM

1

1

l

313

Serviciul Stare civilă

16

1

15

1

15

Șef serviciu

S

1

1

1

Inspector l/S

S

2

2

2

Inspector 1/A

s

8

8

8

Inspector 1/D

’S

4

4

4

Referent III/P

IM

1

1

l

41

Direcția Economică

2

1

1

1

1

Director executiv

S

1

1

1

Consilier l/S/1

S

1

1

1

411

Serviciul Financiar-salarizare

12

1

11

1

11

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier l/S

s

1

1

1

Inspector I/P

s

2

2

2

Inspector I/A

s

1

1

1

Referent III/S

IM

4

4

4

Referent III/P

IM

1

1

1

Referent III/A

M

1

1

d

i

Referent II 1/D

IM

1

1

*1

412

Serviciul Contabilitate

11

1

10

1

10

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier l/S

s

3

3

3

Inspector I/S

s

7

2

■*>

Inspector 1/P.

s

1

1

1

Inspector I/A

s

2

2

2

Referent II l/S

M

2

2

2

413

Serviciul Rate, chirii, tarife și prei

uri

17

1

16

1

16

414

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S

s

1

1

1

Inspector I/S

s

2

2

X

Inspector I/P

s

1

1

1

Inspector I/A

s

2

2

2

Referent III/S

IM

10

10

10

Serviciu) Buget și cheltuieli buget;

re

15

1

14

1

14

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier l/S

s

1

1

1

Inspector I/S

s

1

1

1

Inspector I/P

s

4

4

4

Inspector I/A

s

4

4

4

Referent III/S

IM

3

3

3

Referent II I/A

IM

1

1

1

r!2

Direcția Relații Comunitare și Turism

Director

s

1

1

1

421

Serviciul Protocol-secretariat

15

1

14

1

14

Șef serviciu

S

1

1

1

Inspector sp. IA

S

2

2

2

Inspector sp. I

s

2

2

2

Inspector sp. II

S

4

4

|

4

inspector sp. III

s

2

2

2

Inspcctor/referent IA

M

1

-1

1

1

Inspector/refcrent I

M

2

2

2

Inspcctor/referent D

M

1

1

1

422

Serviciul Turism

î

y

7

Șef serviciu

S

1

1

1

Inspector sp. IA

S

1

-1

1

Inspector sp. 1

S

2

2

Inspector sp. II

s

2

2

'2

423

Muzeul de Speologie

Inspector sp. 1

S

1

1

Inspcctor/referent 1

M

1

i

1

424

Biroul Relații și informații externi

6

1

5

1

5

Șef birou

S

1

1

1

Consilier I/S

S

2

2

2

Inspector 1/A

S

3

3

Q

425

Biroul Informare pentru investite

i

6

1

5

1

5

Șef birou

s

1

1

1

Inspector sp. IA

S

2

2

2

Inspector sp. 1

s

2

2

2

1 nspector

s

1

1

1

43

Direcția Urbanism și Dezvoltare l

rbană

O

2

2

Arhitect șef

S

1

1

1

Director executiv

S

1

1

1

431

Serviciul Urbanism

24

1

23

1

23

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S

S

5

5

5

Inspector l/S

S

3

3

3

Inspector I/P

S

6

6

6

Inspector I/A

S

6

6

6

Referent sp. 1I/S

SSD

2

2

?

Referent 11 l/S

M

1

1

1

1432

Serviciul Autorizări construcții

29

1

28

1

28

Șef serviciu

S

I

1

Consilier l/S

s

5

5

5

Inspector I/S

s

3

3

3

Inspector I/P

s

4

4

4

Inspector I/A

s

12

12

12

Referent sp. Il/S

SSD

2

2

2

Referent 11 l/S

M

2

2

D

432.1

Compartiment Avize, acord unic

3

o

J

3

Inspector l/S

S

1

1

1

Referent sp. II/S

SSD

1

1

1

Inspector I/A

S

1

1

1

433

Serviciul Strategie urbană, proiec

are GIS

19

1

18

r

18

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S

S

5

5

5

Inspector I/P

s

4

4

4

Inspector 1/A

S

8

8

8

Referent II I/S

M

1

1

1

433.1

Compartiment Aviz PU

3

3

3

Inspector I/P

S

1

1

1

Inspector I/A

S

1

1

1

Referent 11 I/S

M

1

1

r

434

Compartiment Managementul documentelor și arhivare

4

4

4

Inspector sp. IA

s

3

3

3

Referent SSD

SSD

1

1

.1

1

44

Direcția Tehnică

3

2

2

•ț

Director general

S

1

1

1

Director executiv

S

1

1

1

Consilier I/S/1

S

1

1

1

441

Serviciul Administrare căi publice

14

1

13

1

13

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier 1/S

S

5

5

5

Inspector 1/S

S

1

1

1

Inspector I/P

S

2

2

2

Inspector l/A

S

4

4

4

Referent 111/S

M

1

1

1

442

Serviciul Administrare cimitire domeniul public

7

1

6

2

2

1

8

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S

S

1

1

1

Inspector l/A

s

2

2

2

Referent 111/S

M

n J

3

O

Muncitor calificat 1

CI

2

2

2

443

Serviciul Tehnic

14

1

13

1

13

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S

s

3

3

3

Inspector I/S

s

2

2

2

Inspector I/P

s

3

3

3

Inspector l/A

s

2

2

2

Referent 111/S

M

3

3

3

443.1

Biroul Ecologie urbană

6

1

5

1

5

Șef birou

s

1

1

1

Inspector sp. IA

s

2

2

2

Inspector sp. I

s

2

2

2

Inspcctor/referent IA

M

1

1

1

444

Serviciul Spații verzi și nionum. is

orice

10

i

9

1

9

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S

S

2

2

2

Inspectorr I/S

S

2

2

2

Inspector 1/P

S

4

4

4

Inspector I/A

S

1

1

1

445

Serviciul Investiții

9

1

8

1

8

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S

S

2

2

2

Inspector I/S

S

2

2

2

Inspector 1/P

s

1

i

1

Inspector l/A

S

2

2

2

Referent sp. II/S

SSD

1

1

1

446

Serviciul Siguranța circulației urbane și rețele edilitare

12

1

11

1

11

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S

s

3

3

3

Inspector I/S

s

2

2

2

Inspector I/P

s

9

2

2

Inspector I/A

s

3

3

Referent III/S

M

1

1

1

447

Serviciul Reabilitare imobile și unități de învățământ

18

1

17

1

17

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S

s

8

8

8

Inspector I/S

s

2

2

2

Inspector I/P

s

1

1

1

Inspector I/A

s

3

3

3

Referent 11 I/S

M

2

2

2

R e fere n t sjț. 11 /s

SSD

1

1

448

Biroul Achiziții publice

7

1

6

f

1

6

Șef birou

S

i

1

1

Inspector I/P

s

3

3

3

Inspector I/A

S

2

9

2

Referent II1/S

M

1

1

1

449

Set viciul Administrare hale și picț

e

15

1

14

1

14

Șef serviciu

s

1

1

1

Inspector sp. IA

s

3

3

O

Administrator 1

M

4

4

4

Muncitor calificat

Gl

3

Q

O

3

Muncitor necalificat

G1

4

4

4

44.10

Compartiment Monitorizare servicii comunitare de utilități publice

3

3

3

I nspectoi^^J^

S

3

3

3

44.11

Serviciul Evidență parcări

8

1

7

5

5

1

12

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S

s

o J

3

3

Inspector 1/A

s

1

1

1

Referent III/S

M

3

3

3

Inspector/referent IA

M

4

4

4

Casier 1

M

1

1

1

45

Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății

4

3

1

3

1

Director general

S

1

1

1

Director executiv

S

2

2

2

Consilier 1/S/l

S

1

1

1

451.0

Serviciului de transport public local

8

8

a

Consilier I/S

s

1

1

1

Inspector I/P

s

4

4

4

Inspector I/A

s

1

1

1

Referent 1II/P

M

2

2

2

451.1

Serviciul Administrare terenuri

10

1

9

9

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S

S

2

2

• X

Z.

Inspector I/S

S

1

1

4

Inspector I/A

S

4

4

4

Referent III/P

M

1

1

4

Referent II 1/A

M

1

1

1

451.2

Serviciul Autorizări comerț

8

1

7

1

7

Șef serviciu

S

1

1

1

inspector I/S

S

7

3

3

Inspector I/P

s

1

1

1

Inspector I/D

s

1

1

1

Referent III/S

M

1

1

1

Referent sp. I I/S

SSD

1

1

1

451.3

Biroul Autorizații și orare de funcționare

7

1

6

1

6

Șef birou

S

1

1

1

Consilier I/S

S

7

2

z

Inspector I/S

S

1

1

1

Inspector I/A

s

7

2

2

Referent III/S

M

1

1

1

452.1

Serviciul Evidență patrimoniu

18

1

17

1

17

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S

S

5

5

5

Inspector I/S

s

1

1

1

Inspector I/P

s

3

3

3

Inspector I/A

s

3

3

3

Referent sp. II/S

SSD

1

1

1

Referent 111/S

M

4

4

4

■ ■ ■

Serviciul C adastru si carte funciai

ii

9

1

8

1

8

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier 1/S

s

1

1

1

Inspector 1/S

s

3

3

3

Inspector 1/P

s

1

1

1

Inspector I/A/

s

2

2

n

Z

Referent sp. 11/S

SSD

1

1

1

f452.3

Serviciul Urmărire contracte

9

1

8

1

8

452.40

Șef serviciu

s

I

I

1

Inspector 1/S

S

1

1

1

Inspector I/P

s

2

2

2

Inspector I/A

s

•■V

3

3

Referent III/S

M

2

2

2

Serviciul Administrare locuințe

14

1

13

1

13

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S

s

2

■)

2

Referent 11 I/S

M

11

11

11

452.41

Biroul Solicitări locuințe

6

1

5

1

5

452.5

Șef birou

S

1

1

1

Consilier I/S

S

1

1

1

Inspector I/S

s

1

1

1

Inspector I/P

s

1

1

1

Inspector I/A

s

2

2

2

Biroul Spații eu altă destinație

7

1

6

1

6

Șef birou

s

1

1

1

Consilier I/S

s

7

z.

2

2

Inspector I/S

s

2

2

2

Inspector I/P

s

1

1

A

Referent III/S

M

1

1

1

452.6

Biroul Coordonare învățământ preuniversitar de stat

6

1

5

1

5

Șef birou

s

1

1

1

Inspector I/S

s

2

2

2

Inspector I/P

s

2

2

2

Inspector I/A

s

1

1

1

46

Direcția Comunicare și Relații Pu

>lice

2

1

1

1

1

Director executiv

S

1

1

1

Inspector I/P

s

1

1

1

461

Biroul învățământ, cultură, culte, sport și societate civilă

7

I

6

6

Șef birou

s

I

1

1

Consilier I/S

s

2

2

2

Inspector I/S

s

2

2

2

Inspector 1/P

s

1

1

1

Inșj^ecțoH/^

s

1

1

1

462

Biroul Mass-inedia

i

4

3

3

1

7

Șef birou

s

1

I

1

Inspector I/A

s

4

4

4

Inspector sp. IA

s

2

2

2

Inspector/referent D

M

1

1

1

463

Biroul Strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte

6

1

5

1

5

Șef birou

s

1

1

1

Inspector 1/S

s

Q

2

2

Inspector I/P

s

1

1

1

Inspector I/A

s

7

2

2

464

Serviciul Centrul de informare pe cetățeni

ntru

30

1

29

1

29

Șef serviciu

S

1

1

1

inspector sp. IA

S

2

2

2

Inspector sp, 1

s

2

2

2

Inspector sp. 11

s

8

8

8

Inspector sp. 111

s

7

7

7

Inspector/referent IA

M

3

3

3

Inspector/referent 1

M

4

4

4

Inspector/referent 11

IM

2

2

2

Curier

G1

1

1

1

Cabinet viceprimar (4)

2

2

2

Inspector sp. iA

s

1

1

1

I nspectorspMI

s

1

1

1

Cabinet vicepriniai^2^

2

2

2

Inspector sp.I

s

1

1

1

Inspector/referent IA

M

1

1

1

47

Direcția de Administrare și Pază

i’ropric

2

l

l

1

1

Director executiv

S

1

l

1

Consilier I/S

S

1

l

1

471

Serviciul Administrativ

4

l

3

37

37

1

40

Șef serviciu

s

1

l

1

Consilier I/S

s

1

l

1

Inspector I/P

s

1

I

1

Inspector I/A

s

1

l

1

Inspector/referent IA

IM

4

4

4

Inspector/referent I

M

1

1

1

Magaziner 1

M

1

1

1

Muncitor calificat

G1

10

10

10

Muncitor calificat

G2

2

2

2

Muncitor calificat

G3

1

1

1

înonjdoț

G1

18

18

18

472

Serviciul Pază și ordine

25

1

24

1

24

Șef serviciu

S

1

1

1

Paznic, portar

G1

22

22

22

Muncitor calificat

Gi

2

2

2

18

Direcția Poliția comunitară

2

l

l

1

1

2

1

Director executiv

S

1

l

1

Consilier I/S

s

l

l

1

Director adjunct

s

1

1

1

481

Serviciul Control urbanism și disciplina în construcții

29

l

28

1

28

Șef serviciu

s

l

l

1

Consilier I/S

s

4

4

4

Inspector I/S

s

4

4

4

Inspector 1/P

s

4

4

4

Inspector I/A

s

11

Îl

11

Referent sp. II/S

SSD

l

l

l

Referent II1/S

IM

l

l

l

Referent II I/A

M

3

3

481.1

Comp. Control publicitate externi

3

3

3

Inspector I/P

S

l

l

1

Inspector I/A

S

2

2

2

482

Serv. Control protecția mediului și igienizare

I8

l

17

3

3

1

20

Șef serviciu

s

I

l

1

Consilier I/S

s

5

5

5

Inspector I/P

s

3

3

3

Inspector I/A

s

2

2

2

Referent 11 I/P

IM

l

l

1

Referent III/A

IM

6

6

6

Muncitor calificat

. <>« T

1

1

1

G nard

2

2

2

483

Serviciul Inspecție comercială

1

26| 1

1

1

27

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S

s

4

4

4

Inspector 1/A

s

10

IO

10

Inspector I/D

s

1

l

1

Referent 11 I/A

M

11

ll

11

Guard

G1

1

1

i

484

Serv. Ordine și siguranță publică

35

1

34

33

33

1

67

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S

S

1

I

1

Inspector 1/S

s

1

l

1

Inspector 1/A

s

4

4

4

Referent 111/S

M

2

2

2

Referent 11 I/A

M

26

26

26

Guard

G1

33

33

33

485

Serv. Control trafic rutier

41

1

40

6

6

1

46

Șef serviciu

S

1

1

1

Inspector 1/S

s

11

11

11

Referent II1/P

M

1

I

1

Referent II 1/A

M

28

28

28

Guard

G1

6

6

6

486

Serv. Baze de date, dispecerat și ii

formații

18

1

17

1

17

49

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier 1/S

s

1

l

l

Inspector 1/S

s

3

3

3

Inspector I/P

s

1

l

1

Inspector I/A

s

6

6

6

Referent 11 I/S

M

2

2

2

Referent Hi/A

M

4

4

Direcția Impozite și Taxe Locale

3

2

l

2

1

Director executiv

S

1

1

1

Consilier 1/S

S

1

1

4

Director executiv adjunct

s

1

1

494

Serviciul Constatare, impunere și control persoane fizice

28

1

27

1

27

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S

s

1

1

I

Inspector 1/S

s

1

1

1

Inspector l/P

s

10

10

10

Inspector I/A

s

6

6

6

Referent sp. II/S

SSD

1

1

1

Referent 11 I/S

M

6

6

6

Referent III/P

M

2

2

■>

492

Serviciul Constatare, impunere și control persoane juridice

15

1

14

1

14

493

Șef serviciu

s

1

I

1

Consilier 1/S

s

9

2

2

Inspector 1/S

s

1

I

1

Inspector I/P

s

5

5

5

Inspector I/A

S

2

3

3

Inspector 1/D

s

2

2

2

Referent III/A

s

1

1

1

Serviciul încasare, administrare bază de date

21

1

20

1

1

1

21

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier I/S

s

1

1

1

Inspector 1/S

s

1

1

1

Referent 111'S

M

13

13

Referent Ill/P

M

1

I

Referent lll/A

M

3

3

3

Referent I1I/D

M

1

1

*

1

Inspector/referent IA

M

1|

1

1

494

Serviciu) Urmărire creanțe buget

ocal

11

1

10

t

10

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier I/S

s

5

5

5

Inspector I/P

s

1

1

1

Inspector I/A

s

9

z.

2

2

Referent III/S

M

1

1

1

Inspector 1/D

S

1

1

1

TTT"

Serviciul Executare silită creanțe buget local

30

1

29

1

29

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier 1/S

s

1

1

l

Inspector I/P

s

6

6

6

Inspector 1/A

s

5

5

5

Inspector J/D

s

1

1

l

Referent 11I/S

M

3

3

3

Referent Ill/P

M

1

1

l

Referent III/A

M

12

12

12

496

Serviciul înregistrare contestații, informații și arhivă

8

1

7

1

7

Șef serviciu

s

1

1

1

Inspector sp. I

s

3

3

3

Inspector/referent IA

M

2

2

2

Inspector/referent 1

M

2

2

2

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

829

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

69

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

760

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

256

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERI

13

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

243

DEMNITARI ALEȘI

3

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

1088

Proiect

Avizat: Primar, Emil Boc


Șef Serviciu Resurse Umane, losif Madru