Hotărârea nr. 844/2007

Hotărârea 844/2007 - Completarea Hotărârii nr. 766/2007 (stabilirea criteriilor si conditiilor în vederea utilizării fondurilor de premiere).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii nr. 766/2007

(stabilirea criteriilor și condițiilor în vederea utilizării fondurilor de premiere)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 766/2007 (stabilirea criteriilor și condițiilor în vederea utilizării fondurilor de premiere) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 613538 din 04.12.2007 al Serviciului Resurse umane, prin care se propune completarea Hotărârii nr. 766/2007 (stabilirea criteriilor și condițiilor în vederea utilizării fondurilor de premiere);

Ținând cont de prevederile art. 21 din O.G. 6/2007 și ale art. 12 din O.G. nr. 10/2007;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se completează art. 1 al Hotărârii nr. 766/2007 în sensul aprobării constituirii fondului necesar acordării premiului prevăzut de lege pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, secretarului și salariaților din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în limita a 5 % din cheltuielile cu salariile aferente anului 2007.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.

Nr. 844 din 18 decembrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)