Hotărârea nr. 843/2007

Hotărârea 843/2007 - Însusirea unei documentatii cadastrale pentru dezmembrare si concesionare imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Păstorului f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea unei documentații cadastrale pentru dezmembrare și concesionare imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Păstorului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale pentru dezmembrare și concesionare imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Păstorului f.n - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 616578/10.12.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea unei documentații cadastrale pentru dezmembrare și concesionare imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Păstorului f.n;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrați.-i publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se însușește Documentația cadastrală pentru dezmembrare și concesionare imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Păstorului f.n., terenul ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în C.E. NOU, cu nr. cadastral 14034 și nr. topo. 12521/2, în suprafață de 926 mp.

Documentația cadastrală pentru dezmembrare și concesionare imobil, situat în mun’cipiul Cluj-Napoca. str. Păstorului f.n., face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.Nr. 843 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la I lotărârea nr. 843/2007

Documentație cadastrală

■)

pentru dezmembrare si concesionare imobil situat in ioc. Cluj Napoca str. Pastorului, fn

înscris in cf. nr. 1473

Beneficiari: SC EURO


DEVELOPMENT S.R.L

CUPRINS

 • 1.  Memoriu tehnic

 • 2.  Copie extrase de carte funciară pentru informare nr. 1473 si nr. 1431

 • 3.  Tabel cu mișcarea parcelelor

 • 4.  Copie Contract de concesiune

 • 5. Copie proces verbal de predarc-primire

 • 6. Copie UOTAR1RE A CONSILIULUI COCAL CLUJ NAPOCA

 • 7.  Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

 • 8.  Planuri de amplasament și delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din dezlipire

 • 9.  Copie Certificat de inregistrare firma

 • 10. Copie buletin de identitate

MEMORII TEIINJC

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație cadastrala pentru dezmembrare si concesionare imobil situai în Cluj-Napoca. str. Pastorului . FN. jud. Cluj

 • 2. Beneficiarul lucrării: SC ElIRO DEVELOPMEN I SRL , cu sediul în Cluj-Napoca. 3.

 • 3.  Executantul lucrării: S.C. Topovest S.R.L.. aut. seria B nr. 382. cu sediul în Cluj-Napoca. Str. Câmpului 42'70 reprezentata prin Siom Liviu - administrator, aut. seria C.l nr. 091.

 • 4.  Scopul lucrării: Documentația a fost executata la cererea beneficiarului pentru cu scopul obținerii unei HCL pentru dezmembrare si înscrierea dreptului de concesionare pentru un teren in suprafața de 926 mp, situat în Cluj-Napoca . str. Pastorului . FN, jud. Cluj.

 • 5. Amplasamentul corpului de proprietate: este amplasat în Cluj-Napoca. str. Pastorului . FN. jud. Cluj, având ca vecini : la N- str. Pastorului, la E - inlers str. Pastorului cu str. Colibita. la S- str. Pastorului, și la V- propr. particulara necunoscuta .

 • 6. Situația juridică a corpului de proprietate si operațiuni de carte funciara propuse:

Situația actuala : imobilele studiate sunt înregistrate în CF nr. 1473 cu nr. topo : 12521 . cu S= 2155 mp. ax and ca proprietar tabular municipiul Cluj-Napoca si in CF nr. 1431 cu nr. topo : 12509'2. cu S= 29 mp. avand ca proprietar tabular municipiul Cluj-Napoca.

In urma măsurătorilor efectuate si identificărilor in regim de carte funciara s-a constat ca imobilul care face obiectul contractului de concesionare este identic cu o porțiune din imobilul înscris in cf.nr. nr. 1473 cu nr. topo : 12521 . cu S= 2155 mp. motiv pentru care in continuare se va lucra numai cu aceasta carte funciara.

Situația viitoare : imobilul înscris in cf. nr. 1473 cu nr. topo 12521 cu castrai 14032 se dezmembrează in doua parcele noi : topo 12521/1 si castrai 14033 cu S = 1229 si topo 12521 2 cu castrai 14034 cu S = 926 mp. ambele avand ca proprietar tabular municipiul Cluj Napoca.

La parcela cu nr.topo 12521/2 si castrai 14034 cu S = 926 mp, se solicita inscrierea dreptului de concesiune pe o durata de 49 de ani conform contractului nr. 75421 din 18.09.2007. Toate aceste operațiuni sunt prezentate în detaliu în tabelul de mișcare a parcelelor, si parte grafica anexata, care face parte din prezenta documentație.. J ■■

Jata ei ii;

35.09.20!:”


Cuie in str. Pagistei. nr 13


B. Partea a ll-a

Nr                                  înscrie': privitoare la proprietate

3bS6’’-/2u

Cu nr.3640/8.03.1938 Preot de proprietate. in favoarea

1. MUNICIPIULUI CLUJ

C. Partea a III- a

i Nr

i crt i

înscrieri privitoare ia sarcini

i Observaiii

I

NU SUNT

Certific ca prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala pastrata de acest birou Prezentul extras de carte funciara poate fi utilizat, conform cererii la informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 20 lei în dos.0006456 /2007. pentru serviciu! de publicitate imobiliara cu codul nr11P7EXI

Red.TN


Asistent - registrator,


OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE

L tirtca lunci.na ci n: 1-4".         Municipiul Comun.. CLUJ

A. Partea l-a

Nr i                                     Descrierea apartamentului                          Obse-va

crt. Nr Top

676  12521       Strada Pastorului

2155

____       ____B. Partea a ll-a ________

Nr.                                  înscrieri privitoare ia proprietate                                  Observa

crt 1______________________________________

: Cu nr. 3640'1938 drept de proprietare, in favoarea .

1. MUNICIPIUL CLUJ

C. Partea a III- a

i Nr. I crt.

înscrieri privitoare la sarcini

1 Observa

1

r                        I

i                        i

!                                 I

I

i                                 |

I                        I

i;

I       '      -             ------ ■ ..........

NU SUNT

1

1

1

1

1

1

1

Certific ca prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile in vigoare dm cartea funciara originala, pastrata de acest birou Prezentul extras de carte funciara poate fi utilizat, conform cererii la informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 20 lei in dos 0009363 /2007. pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr 11P~EXI

Asistent - registrator,

cTABEL CIJ MIȘCAREA PARCELELOR

Ioc. Cluj Napoca

A. SITUA I IA CONFORM CE

Ir.C.F

Număr cadastral

Număr topo

Suprafața mp

Descrierea imoblului

Proprietari

1473

14032

12521

2155

Strada Pastorului

_ drept de proprietate Municipiul Cluj

1431

12509/2

29

Curte in str. Pajislci nr. 19

drept de proprietate Municipiul Cluj Napoca

B. SITUAȚIA VIU OARE DUPĂ DEZMEMBRARE IN CE

Ir.C.F

Număr cadastral

Număr topo

Suprafața mp

Descrierea imoblului

Proprietari

1473

14033

12521/1

1229

Strada Pastorului

drept de proprietate Municipiul Cluj Napoca

14034

12521/2

926

Teren in strada Pastorului. In

C. SITUAȚIA VI! IOARE CU PROPUNEREA DE CONCESIONARE

Slr.C.F

Număr cadastral

Număr topo

Suprafața

Descrierea imoblului

Proprietari

mp

nou

14034

12521/2

926

Teren in strada Pastorului, fn

drept de proprietate

Municipiul Cluj Napoca concesionat pe 49 ani la SC EURO DEVELOPMENT SRL

>ta: terenul solicitat pentru concesionare este identic cu o porțiune din terenul inscris in el. nr. 1-173 cu nr. topo 12521. motiv pentru care pentru crerea parcelei solicitata

1 procedat ia dezliprea terenului inscris in aceasta carte funciara.

: r ’ 1 ■'' Z       ,* • 0 fV ‘    'OPOVESTSRL

aU’K >' :' CC Jtauf. SeTîfc B nr. 382

r; r*

JA

€> /


pipn§îs7.W‘i«'rtL. — 34 — 48 — C— a — 4 — UIBeneficiar: Euro Development SRL


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

scara 1:1000

Nr. cad osii al:      / ^ÎC'

Suprafața

Adresa imobilului

C.F. nr 1473

2155 mp

loc. Cluj —Napoca sir.             ' jud. Cluj

.. . IJAT: Cluj-Napoca

Nr. top: 12521TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR PENTRU DEZLIPIRE

Loc. Cluj-.N’ apoca

Situația actuala

Situația propusa

pentru dcriipirv

Număr

..   .        Suprafața i (Categoria

Număr topor—1-----

mp Ide folosința

Descrierea imoblului

Număr

K. .       ; Suprafața

Categoria

Descrierea imohivlui

cudasiral

cadastral

mp

de folosința

12521      2155   ' DRUM

1 '

Strada Pastorului

l^.o 33

12521/1

1229

drum

Strada Pastorului

12521/2

926

neproductiv

Teien neproductiv

Torni

2155

Total

2155Oficiu! de Caoastni și Publicitate imobiliară țljjj £

Morar Mari sabinei

Pi; /-!•' ">/


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI scara 1:1000

: Nr. cadastral:

Suprafața

: C.F. nr.

1229 mp

: Nr. top: 12521/1


Adresa imobilului loc. Cluj—Napoca sfr. '                 jud. Cluj :

UAT: Cluj-Nopoca Mt, f|s7tY*uUju'‘ r Pr/,
Lot 2

S=926mp


H.8*m


I2,49m


Nr. parcela

Categoria

: de folosința

Suprafața

(mp)

Valoareo de impozitare ......(lei)............

Mențiuni

1DR

Drum

1229

Total

1229

B. Date referitoare Io construcții


Cod constr.

Suprafato construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare                         Mențiuni

(lei)

Total

antar de coordonte

Parcela(Lotlî

Executant :SC.Topovest S.R.L. aut. B nr. 182!    ,       ,,            , ,          , ..

. .               . .r.     .         nn.               Sa confirma suprafața din oct sl

întocmit Siom Liviu aut. Cj. nr.091         : Introducereo Imobilului In baza de cate

Data: noiembrie -2007                    ;%   i

r     :

Si

J'elO >•'!«

J-lo

J91<i0 ni: ’ 3*155-


Morar Mar subin^i / R Z©o

„C!: i-Napoca.

O

1^-

Xl<z/


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI scara 1:1000


Nr. cadastral:     /Ef fl >\

Suprafața

Adresa imobilului

C.F. nr.

926 rnp                   :

loc. Cluj—Napoca str. .              , jud. Cluj

_______

Nr. top: 12521/2

...................

UAT: Cluj—Napocar-FRTvf'CA'

□E

pta: 339-

Glas«'i țjpOV^ST^^ OnCG


Nr. porcelo

Categorio de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare

......0?.').........

Mențiuni

1N

Neproductiv

926

Totol

926

B. Dote referitoare la construcții

Mențiuni

Io sol (mp)

Cod constr.

Suprofoto construita :Volonrec de impozitare ta sol (mp) :           (lei)


Total


Inventar de coordonte Stereografic 1970

Pa rcela(Lotl)


Executont :SC.Topovest S.R.L.out. B nr.382 • e ..           , .            .1

. .               . / .     .         nA.          ■ Sa confirma suprafața din act si

întocmit Siorn Liviu out. Cj. nr.091         ’ Introducerea imobilului In bazo de cate

Data: noiembrie -2007                    ■


Coordonate pct.de contur

X Ini

Y [ rr. ’

41

58530^.91c

391562.162

41

585304.8-

391588.813

•10

585303.090

391591.232

39

585300.786

391592.C26

38

585299. C1S>

391591.654

37

585296.803

391587.906

36

585295.801

391584.123

35

585294.627

391571.691

34

585293.338

391559.920

33

585292.048

391555.797


Suprafața masurata 1229 mp

Suprafața din act 1229 mpO’


Oficiul ne Cadastru și Publicitate imobiliari Cluj


Morar Maria

...        sybingine

Thot'/W, I


□lansa nr. 3


ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

JOFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI

DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ...CLUJ..... .......

pirma: EURO

■ ~rr»-â.„                ryr* ‘-.r-ir»'

-n.,„

ț .X:


Sediul social: CLUJ-NAPOCA, Str. Zorilor, Nr. 36, Ap. 53, Județul Cluj


...... ■■ - ........ ■ ,,

Activitatea principala: Activități de consultanță pentru afaceri și management - 7414

Cod Unic de înregistrare: 18801923

irnruv                   .r*'*’*

. .x fc I*              —tH *? ’ . . ■'                        ’ . • ' ’ •'

• ’l . .                                        f ■


din data de:


’l-l ..             _r:         f a-

Atribut fiscal: R din data de:      J.

Nr. de ordine îiț ’ ‘ ' comerțului:J12/2191/27.06.2006

Data eliberării :


27.06.2006


DIRECTOR,Seria Nr.


ROUMANIEROMANIA
::AATî.               LH î»FNin>f:-

KX ■« 017830

•»■■■ - '    ■■■-■5:                V8U6F

riiifOu NOftW'burna.-v*

LUNGU

■•!cr»uni«>'H»wii0in r :<s. '.Hfne,

DAN-PETRICĂ

:,renume parinti/Nvr---.- om paranțe/Pcfenra narrM-            Sexe

PETRICĂ        ANCA-MARIA          M

•JC camere at< ■ s>Mancoj?iacfi ol bfrth

Mun. CLuj-Napoca Jud. Cluj

Jointcitiu. Aaressu.Acicrotf * ’

Mun. Cluj-Napoca JtfcL Cluj

Str. Zorilor rr.36 ap.53

ue ut>iiliu<Jutiv.*ve uj- .»■*«•:<•                    vanciHc’v j

Mun. Cluj-Naooca        21.01.99-28.07.2009

IDROMLUNGU<<DAN<PETRICA<<<<<<<<<<<<<

KX01 7830<61 327407284M09072801 1 206800