Hotărârea nr. 842/2007

Hotărârea 842/2007 - Însusirea unei documentatii tehnice pentru înscrierea în cartea funciară a Contractului de asociere în participatiune nr. 53/2004 încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si S.C. Clinica Medestet SRL;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea unei documentații tehnice pentru înscrierea în cartea funciară a Contractului de asociere în participațiune nr. 53/2004 încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și

S.C. Clinica Medestet S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea unei documentații tehnice pentru înscrierea în cartea funciară a Contractului de asociere în participațiune nr. 53/2004 încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. Clinica Medestet S.R.L. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 613054 din 03.12.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea unei documentații tehnice pentru înscrierea în cartea funciară a Contractului de asociere în participațiune nr. 53/2004 încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. Clinica Medestet S.R.L.;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991. republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4. lit.d. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se însușește documentația tehnică pentru înscrierea în cartea funciară a Contractului de asociere în participațiune nr. 53/2004 încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. Clinica Medestet S.R.L.

Documentația tehnică face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția urbanism. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 842 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 842/18.12.2007

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ COLȚAN DAN MIHAl

CERTIFICAT DE AUTORIZARE A.N.C.P.I. CLUJ SERLA CJ 107 AUTORIZAȚLA NR. 5094 '2003

Te!. 0744/889434 sau 0788/013872DENUMIREA LUCRĂRII:

Documentație tehnică pentu înscrierea in cartea funciara a contractului de asociere in participatiune.

BENEFICIAR:

CLINICA MEDESTET SRL.

Sediu! in loc.Cluj-Napoca. pta. Timotei Cipariu. nr. 9, ap.7. jud Cluj

AMP LAS aMENT

Intravilan Cluj-Napoca, Calea Turtii, nr. 25LA. jud. Cluj

EXECUTANT:

P.F.A. COLȚAN DAN MIHAl

DATA EXECUTĂRII:

NOIEMBRIE 2007MEMORIU TEHNIC

1 .Denumirea lucrării: Documentație topografica pentru inscrierea contractului de asociere in participatiune, avand numărul.381 in Registrul de evidenta a lucrărilor.

 • 2. Beneficiarii lucrării:

CLINICA MEDESTET SRL.

Sediu! in loc.Cluj-Napoca, pta. Timotei Cipariu, nr. 9. ap.7. jud Cluj

 • 3. Executantul lucrării: Coltan Dan Mihai, autorizație C.I 107.

4.0biectul lucrării: Corpul de proprietate care face obiectul acestei lucrări este situai în intravilanul loc. Cluj-Napoca, str. Calea Turzii. nr. 25 IA. jud. Cluj. Pe

acest teren sunt amplasate următoare

e construcții:

Nr cur.

Destinație

Suprafața ocupata la soi

Nr. Etaje

Nr. incaperi

CI

Grupuri sanitare

56

D-P

2)

5. Scopul iucrarii: Înscrierea contractului de asociere in participatiune.

 • 6. .Amplasamentul corpului de proprietate: Corpul de proprietate este amplasat în Intravilan Cluj-Napoca. str. Calea Turzii. nr.25 IA. jud. Cluj.

", Situația juridica a corpului de proprietate: Corpul de proprietate este înscris în Act adițional nr 1 din 10.11.2004. Act adițional nr 2 din 07.07.2005. Act adițional nr 3 din 09.02.2006. Act adiționa! nr. 4 din 29.08.2007. Contract de asociere in participatiune nr. 53 din 21.04.2004:

CF Nr. 1431 Cluj-Napoca. nr topo. 13032 '1 1 1/1/1 1 1 1 1/1. in suprafața de 2000 mp. în favoarea lui Statul Roman.

8. Operațiuni topo-cadastrale efectuate: S-a stationat in punctele GPS1 si GPS2 cu un Gps Sokkia Straus. după care s-au ridicat detaliile cu un teodolit electrooptic Elta n

S-a calculat prin metoda analitica suprafața masurata. rezultând o suprafață de 2000 mp. S-a elaborat planul de amplasament si delimitare al imobilului la scara 1:500.

S-a utilizat un teodolit electrooptic Elta 3 pentru măsurători si un computer Pentium V pentru prelucrarea datelor si întocmirea documentației.

întocmit

COLTAN DAN MIHAI

CJ 107

A NCP1


95284/26 11.2007

Elib.27 .11.2007


OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA.................

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE


Cartea funciară cu nr.1431 Comuna' Oraș/ Municipiu Cluj-Napoca

_____A. Partea l-a_____

j"Nr?crL \ Nr. topografic I               Descrierea imobilului               , Suprafața ; Observații ]

i                                                       I în mp

' 733  Ă3032/1/1/1/1/1/1/i/1/1.'1 I Teren                                         ■ 32421 mp )            î


_______B^ParțeajJI-a__________ ____

j Nr.cn. ‘                                înscrieri privitoare la proprietate                                 j Observații j

|         !_____________________________________________________________________________________________________________________i______________l

■       . Cu nr.3640/1938cf

Drept de proprietate de la comasatie in favoarea;

1    ; Municipiului Cluj

i Cu nr. 472/2001

547 Se noteaza respingerea cererii cu nr de mai sus a lui Dioni Anca s, Bazga Margareta ptr.consemnarea notificării nr.93/2001-Judecătoria Cluj Cu nr. 302/2004cf

710 Se noteaza respingerea cereri; înaintata de Tiala Lucretia avand ca obiect intabularea oreotuiui de proprietate conf sen* Civ 11839/20C1 dos7605/2001 a Judecătoriei \ Cluj,ca fine lipsita de obiect.

Cu nr. 32945/2005cf

818 Se noteaza resomgerea cereri inrec cu nr de mai sus, înaintata de Sole Gavril pentru intabularea sent. Civ Nr.4246/2005,dos 7 9524/2005 a Jud Ciuț-Napoca


___   ___________________C. Partea a III- a________ ______________

Nr.crt. I                                      înscrieri privitoare ia sarcini                                       1 Coservații i


NU SUNT


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________>

Certific că prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou

Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la .........


și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notaruTp&bWcT''

,     .........  .     ~~~~~~ .           A ' ^ÎTPjl.


S-a achitat tariful ..100.lei prin chitanța nr.0029924 72007.,-..«■țpefifffi^btyicÎDl'vie publicitate imobiliară cu codul nr.7P11EXI .//<T


i *                   - o ’

AsisteriT- r^lstratqr?


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1:5000


■i?


__.‘lan de amplasament si de

Scara 1 500

imitare

i imobilului

Nr.cadastral

Suprafața inasurata

1

Adresa imobil

200(imp

| Intravilan loc.CluvNapoca. Calea T urzii, nr. 251 A, jud. Cluj

CF nr.

1 UAT |

Cluj-Napoca

A. Date referitoare ia teren

Nr parceia

Categoria de toibsinia

Suprafața (’mpi

Valoarea ae impozitare ilei.

Mentiun.

1 >

Ce

2000

Neimpreimui:

__

Totai

2000

I

B. Date referitoare la construcții

Mențiuni

Cod

Suorafaia construita ia sol

Valoarea de impozitare

Beneficiar: Clinica Medcstct Srl.

consu

inipi

(iei)

IC

56

Toia'.

INVENT

AR DE COORDONATE

Sistem de

proiecție

STEREO 1070

Executant

Pcl

550

N(m)

583200.444

E(m)

392565.938

70

583191.813    3926C2.992

Ing. Coltan Dan Mihai

iA

11

583201.006

392568.666

124

583153.837   392600.486

 • 59

 • 60

583202.766

583203.777

392577.775

T975RT 96R

123

553

552

583150.965   392600.215

583150.472   392579.900

583151.552    392567.924

Data    26. II.2007 IV

63

583205.115

392592.344

551

583151.242   392562.137

65

583205.563

392604.169

66

583202.151

392603.899

68

583195.253

392603.354

Sc confirma suprafața din măsurători si

Introducerea imobilului in baza de date

Suprafața totala masurata =2000 mp

Suprafața din act = 2000 mp

Nr. CF. ’C'        Nr. Topo.


1.1431 13032/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1


Total


SITUAȚIA ACTUALA


Supraf. np


3242!


întocmit:

Ing. Coltan Dan Miliai


TABEL. I >Li MIȘCARE PARCELARA


a imobilului situat in U.A.T. Cluj-Napoca


SITUAȚIA PROPUSA


Categoria de foloslnta


TERENProprie Lari


Nr Supraf. Cad np


Cotegorl de folosința


Proprie tari


MUNICIPIUL CUJ


TEREN


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA asupra terenului se înscrie contractul de asociere in par ticipatiune

nr. 53 din 21.04.2004 in favoarea SC CLINICA MEDESTET SRL


.30421TEREN


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Situația juiidica a imobilului


Recepționat


Anexa 1

CĂTRE

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILLARA CLUJ

BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

Nr.de inregistrare........../..../....720 07..

 • 1. CERERE DE SOLICITARE INFORMAȚII.

Subsemnatul. Coltan Dan Mihai, cu domiciliul (sediul social )in.. Cluj-Napoca, str. Negoiu, nr.

 • 10. ap. 21, jud. Cluj, posesor al Bl/CI seria. KX. nr. 182225 /CNP (Cod Fiscal) 1680826311822

In vederea întocmirii documentației cadastrale.. ÎNSCRIEREA CONTRACTULUI DE .ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE pentru imobilul situat pe teritoriul administrativ al Localității Cluj-Napoca, Intravilan. Calea Turzii. nr. 251A, identificat prin (tarla, parcela, nr. cadastral 7 topografic sau adresa) Act adițional nr 1 din 10.11.2004. Act adițional nr 2 din 07.07.2005. Act adițional nr 3 din 09.02.2006, Act adițional nr. 4 din 29.08.2007. Contract de asociere in participatiune nr. 53 din 21.04.2004 CF Nr. 1431 Cluj-Napoca, nr topo. 13032/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1. in suprafața de 2000 mp Va solicitam următoarele informații.....L-34-48-C-C-2-II

 • II.CONVENȚIE

Intre...Clinica Medestet Srl. prin Mugea Toma. in calitate de proprietar al imobilului mai sus menționat si.. Coltan Dan Mihai. persoana fizica juridica autorizata au intervenit următoarele:

 • 1. .Coltan Dan Minai va executa documentația cadastrala pentru imobilul mai sus menționai.

 • 2. Termenul de execuție a documentației este de ..30 ... zile, incepand cu dara NOIEMBRIE

 • 3. Onorariul convenit pentru lucrările menționate ia punctul I este de confidențial ..lei si reprezintă .cv. documentație cadastrala din care s-a achitat avansul in suma de 100.. lei cu chitanța nr. .xxxxxxxx. din data de .xxxxxxxx.. urmând ca restul de confidențial lei sa fie achitat la data predării documentației

 • 4. Plata va fi efectuata prin................in următoarele condiții.................................

 • 5. Persoana fizicajuridica autorizata va depune documentația necesara recepției si înscrierii in canea funciara si va ridica incheierea de către canea funciara si extrasul de cane funciara de informare.

 • 6. Prezenta convenție se incheie in 4 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, un exemplar va fi depus la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara in vederea obținerii informațiilor solicitate si unul in documentația supusa înscrierii in cartea funciara.

 • 7. Numărul de ordine al documentației din registrul de evidenta a lucrărilor realizate si verificate este 381

 • 8. Alte clauze si condiționări.......................................................................................

  Proprietar

  Clinica Medestet^âț^îc?*^ Prin Musea T

  Imedestet:

  -V


Executant


SRLAnexa 2

CĂTRE

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA. CLUJ

Nr.de i nregistrare.................../............./..../2007

CERERE DE RECEPȚIE SI ÎNSCRIERE

Subsemnatul! a) CLINICA MEDESTET SRL. prin MUGEA TOMA domiciliat in localitatea.. Cluj-Napoca, str. Negoiu, nr. 10. legitimat(a) cu BI'CI seria...KX. nr. j82225 'CNP i 680826311822...tel'fax.0740761186 sau 0788013872

e-mail... COI TOPOȚ Yahoo, corn prin mandatarul Coltan Dan Mihai va rog sa dispuneți:

I. OBIECTUL RECEPȚIEI:

x - inscrierea contractului de asociere in participatiune

 • - prima inscriere (atribuire număr cadastral);

 • - inscrierea unei construcții noi sau extinderea ei. pe o parcela inscrisa in C.F.;

 • - modificarea limitei de proprietate;

 • - modificarea suprafeței imobilului;

 • - descrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate:

 • - reconstituirea cârtii funciare pierdute, distruse sau retrase.

Ii. OBIECTUL ÎNSCRIERII:

x- intabulare*...............................................................................................................

 • - inscrierea provizorie**..............................................................................................

 • - notarea***...............................................................................................................

 • - radierea****.............................................................................................................

IMOBILUL este identificat prin Aci adițional nr 1 din 10.11.2004. Act adițional nr 2 din 0~.07.2005. Act adiționai nr 3 din 09.02.2006. Act adiționa! nr. 4 din 29.08.2007, Contract de asociere in participatiune nr. 53 din 21.04.2004 CF Nr.1431 Cluj-Napoca. nr topo. 13032/1 1 11 1111 1'1. in suprafața de 2000 mp. comuna/oras/municipiu Cluj-Napoca

ACTUL JURIDIC Act adițional nr 1 din 10.11.2004. Act adițional nr 2 din 07.0~.2005. Act adițional nr 3 din 09.02.2006. Act adițional nr. 4 din 29.08.2007, Contract de asociere in participatiune nr. 53 din 21 .tM._t)04 CF Nr.143 I Cluj-Napoca. nr topo. 13032'1 1'1 '1'1 '171/1/1/1

Extras CF.. Certificat de inresistrare

Soliei: comunicarea

răspunsului

Prin posta

X

La sediul biroului teritorial

Fax

S-a achitat tariful de....................lei   prin chitanța nr......................../...................cu   codul

nr.............................

DATA 26./......11 .../2007........SEMNĂTURĂ

I .Metode si aparatura folosite la măsurători

Pentru realizarea măsurătorilor s-a utilizat metoda măsurătorilor GPS combinata cu metoda radierii.

S-a utilizat pentru măsurători un teodolit electrooptic de tip Elta 3.

2.Sistemul de coordonate

STEREO 1970

 • 3. Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite

Pentru realizarea măsurătorilor s-au utilizat următoarele puncte de sprijin vechi GPS1 siGPS2.

 • 4. Starea punctelor geodezice vechi

Punctele geodezice vechi menționate mai sus sunt materializate prin tarusi metalici care sunt in stare buna.

 • 5. Descrierea punctelor topografice noi determinate in cadrul lucrării (vezi anexa-Descnerc- topografica)

DESCRIEREA TOPOGRAFICA

Trapezul ..L-34-48-C-C-2-II..

Denum.pci ....1.0.0...............

Comuna ..Cluj-Napoca..

Județul ........CLUJ..................

Anul ..........2007......................Denum pct .................................

Comuna .....................................

Județul ....CLUJ.....................

Anul ......2007...............


Sistemul de proiecție ..STEREO 1970.

Palanul de referința ....MAREA NEAGRA....

X 583198.922

Y .3'9'2577'45,E

z borna ............................................................

z data ..............................................................

Descrierea poziției punctului si a cailor de acces Punctul 100 se afla situat in interiorul proprietății lui ..Clinica Medestet Srl.. la o distanta de 11.62m fata de coltul terenului notat cu 550 si la o distanta de 27.52 m fata de coltul terenului notat cu 65

X .....................................................................

Y .....................................................................

z borna ............................................................

z data ..............................................................


Calculul analitic al suprafeței

550

583200.444

392565.938

11

583201.006

392568.666

59

583202.766

392577.775

60

583203.777

392583.968

63

583205.115

392592.344

65

583205.563

392604.169

66

583202.151

392603.899

68

583195.253

392603.354

70

583191.813

392602.992

124

583153.837

392600.486

123

583150.965

392600.215

553

583150.472

392579.900

552

583151.552

392567.924

551

583151.242

392562.137

S=2000mp
|

I

Consiliul Local. Cluj L


In baza contractului de asociere in participatiune numărul 53/21.04.2004. va rugam ca hotararea numărul 553/28.08.2007 a Consiliului Local Cluj sa fie completata, in sensul ca se va specifica dezmembrarea parcelei cu număr topo: 13032/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 din Canea Funciara 1431 astfel:

13032.T/1.T/1/1/1/1/1/1/1/1 in suprafața de 30421 mp se va reinscrie in Canea Funciara 1431 in favoarea statului roman

13032T/1T/1/1/1 T/l/1/1/2 in suprafața de 2000 mp se va inscrie intr-o Cane Funciara noua in favoarea statului roman, iar in aceasta Cane Funciara se va inscrie Contractul de asociere in participatiune numărul 53/21.04.2004

Solicitam aceasta in vederea depunerii documentației cadastrale la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj. pentru inscrierea in Canea Funciara a Contractului de asociere in participatiune.

Anexam prezentei adrese:

Extras Carte Funciara

- Planul de Încadrare in Zona

Planul de Amplasament si Delimitare a Imobilului

Tabel de mișcare parcelara

Cluj-Napoca


CONSILIUL LOCAL AL. MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O TÂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 56/2006

(asociere cu S.C. CLINICA MEDESTET S.R.L.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 56/2006         (asociere cu

S.C. CLINICA MEDESTET S.R.L.) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 69209/2/23.08.2007 al-Direcției domeniului pubiic și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 56/2006 (asociere cu S.C. CLINICA MEDESTET S.R.L.);

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 al. 2 lit. b și al. 4 lit. e, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

H O T A R A Ș T E:

Art.I. Se modifică an. 1 ai Hotărârii nr.


56/2006. care va avea următorul cunrins:


‘•.Art.I. Se aerobă asocierea Consiliului iocal al municipiului


 • 1. S.C. CLINICA MEDESTET S.R.L. se obligă:

- să achite Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca suma de 70 EURO/mp/duraia asocierii.

adică suma totală de 140.000 euro.

Din obligația totală de plată de 140.000 euro, se scade suma achitată până Ia data adoptări: prezentei hotărâri.

Pe o perioadă de șase ani, începând: cu anul 2008 asociatul va piăti diferența datorată din obligația totală de plată, în șase tranșe anuale egale, până în 31 ianuarie a fiecărui an, la cursul valutar stabilit de B.N.R. pentru ziua plății.

 • - să pună în funcțiune obiectivul asocierii în termen de 24 luni de la data obținerii autorizației de construire;

 • - să amenajeze zona verde aferentă construcțiilor pe cheltuială proprie;

 • - să suporte toate cheltuielile legate de realizarea, exploatarea și întreținerea obiectivului

asocierii.

 • 2. Consiliul local se obligă să pună la dispoziția S.C. CLINICA MEDESTET S.R.L. terenul care face obiectul asocierii.”          -                                                '                            ’


ArtI1. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului privat, Direcția urbanism și Direcția economică.

Președinte de ședință, Ing. Horea lo^n^riorea


<■


Secreta