Hotărârea nr. 841/2007

Hotărârea 841/2007 - Aprobarea modelului de contract de asociere în participatiune între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si SC CFO Integrator SRL privind realizarea unei retele municipale de canalizare pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru pozarea cablurilor de telecomunicatii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului de contract de asociere în participațiune între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și SC CIO Integrator SRL privind realizarea unei rețele municipale de canalizație pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru pozarea cablurilor de telecomunicații

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre, privind aprobarea modelului de contract de asociere în participațiune între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și SC CFO Integrator SRL privind realizarea unei rețele municipale de canalizație pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru pozarea cablurilor de telecomunicații - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 87861/22.10.2007 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea modelului de contract de asociere în participațiune între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și consorțiu! SC CFO Integrator SRL privind realizarea unei rețele municipale de canalizație pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru pozarea cablurilor de telecomunicații;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată

HOTĂRĂȘTE.

Art. 1. Se aprobă modelul de contract de asociere în participațiune, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre, între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și SC CFO Integrator SRL privind realizarea unei rețele municipale de canalizație pe raza municipiului Clui-Napoca pentru pozarea cablurilor de telecomunicații.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 841 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexa la Hotărârea nr. 841/2007

CONTRACT DE ASOCIERE IN PART1CIPATIUNE

Nr....................../...........................

Al t. 1 - Părțile contractante

Contractul se incheie intre:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA cu sediul în Cluj-Napoca, slr. Moților nr. 1-3, reprezentat prin primar, EMIL BOC si director economic OLIMPIA MO1GRADAN, in calitate de Asociat Prim, denumit in continuare „Consiliul Local", pe de-o parte,

si

SC CEO INTEGRATOR SRL. cu sediul in Cluj. Str. Clinicilor nr. 35, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/3292/26.07.2007 , Cod Unic 22167957, având contul curent Nr.: 0I206H34265, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Cluj-Napoca reprezentata de Dl. Director General Valentin Nica, in calitate de Asociat Administrator

Având in vedere, dorința ambelor parti de a coopera in vederea realizării unor obiective de interes comun in Municipiul Cluj-Napoca, conform prevederilor art. 33-34 din Legea nr. 15/1990. ari. 251-256 din Codul Comercial Român, ale Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal modificata si completata si Normele metodologice din 22 ianuarie 2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal modificate si completate, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 565/18.07.2006, Legii 2i 5/2001 privind Administrația publica locala republicata, ale Legii 213/1998 privind regimul juridic al terenurilor, ale Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale si ale Codului Comercial, si Comunicatul nr. 81633/42/26.10.2006 ce atesta castigarea licitației.

si

ÎNTRUCÂT Consiliul Local este unicul proprietar al terenului prezentat in Anexa I la prezentul contract (“Terenul”), cedându-i Asociatului Administrator folosința pentru perioada executării contractului, în scopul realizării unei rețele municipale de canalizatie. pe raza Municipiului Cluj - Napoca, pentru pozarea cablurilor de telecomunicații, fără alte obligații de plată din partea Asociatului Administrator, în afara celor stabilite la art.

 • 6.1 din prezentul Contract.

ÎNTRUCÂT Asociatul Administrator are disponibilitate si resursele financiare necesare realizării si administrării unei relele municipale de canalizatie pentru pozarea cablurilor de telecomunicații, precum si resuresele si pregătirea tehnica si operaționala necesare pentru realizarea unei astfel de rețele,

Părțile au convenit sa se asocieze in conformitate cu cele ce urmeaza:

Art. 2 - Definiții termeni

 • 2.1. Prin Pian de Implementare a Investiției sc înțelege : Descrie modul în care echipa conducătoare a proiectului va proiecta și coordona livrabilele relaționale construirii rețelei, evidențiind definirea proiectului, Obiectivul proiectului. Livrabilele, Termenele, Etapele și Dependențele.

 • 2.2. Prin Proiectul de Buget al Investiției se intclege : Descrie repartizarea sumelor pentru investiții, necesare pentru realizarea planului general al proiectului. Aceasta secțiune cuprinde materialele și / sau serviciile legate de livrarea proiectului, cantitatea de materiale și / sau serviciu, costul general al articolelor și termenele pentru implementarea investițiilor.

 • 2.3. Prin Planul de Exploatare a Infrastructurii se intclege : Descrie operațiunile comerciale ale consorțiului și scoate în evidență Planul de prognozare a vânzărilor de-a lungul perioadei proiectului în baza cererii curente și a viitoarelor cerințe estimate.

 • 2.4. Prin Proiectul de Investiții sc intclege : Descrie felul in care si când vor fi investite sumele din Proiectul de Buget al Investiției in timpul fazelor de implementare si execuție.

 • 2.5. Prin Teren se înțelege: Totalitatea străzilor, bulevardelor si aleilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 2.6. Prin Rețea se intclege : Totalitatea tuburilor de canalizatie cu sau fara cabluri de telecomunicații.

 • 2.7. Prin Drept de folosința se intclege : Dreptul Asociatului Administrator de a folosi Terenul in scopul realizării obiectului prezentului contract.

Art. 3 - Obiectul contractului. Preturi

 • 3.1. Obiectul contractului il constituie asocierea Consiliului Local cu Asociatul Administrator, fara a constitui o noua persoana juridica, respectiv pentru realizarea pe Teren a unei rețele municipale de canalizatie pe raza Municipiului Cluj - Napoca, pentru pozarea cablurilor de telecomunicații (..Rețeaua"). De asemenea, pe întreaga durata a asocierii, Asociatul Administrator va administra Rețeaua in numele asocierii si va semna cu potențialii clienți contracte de prestări servicii.

 • 3.2.. Asociatul Administrator va folosi Terenul exclusiv pentru realizarea investiției propuse, conform proiectului si autorizației emise de autoritatile competente ("Dreptul de Folosința"). Aducerea in garanție sub orice forma a Terenului va fi permisa doar cu acordul expres si prealabil al Consiliului Local.

 • 3.3. Rețeaua Municipală de canalizație va fi inclusă în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

 • 3.4. Scopul constituirii Rețelei Municipale de canalizațic și totodată obiectul esențial al contractului, este acela al exploatării Rețelei numai de către Asociatul Administrator.

 • 3.5. In sensul prezentului contract prin exploatarea Rețelei se înțelege în principal încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice având ca obiect închirierea Rețelei.

 • 3.6. In scopul executării acestui contract Asociatul Administrator este obligat sa presteze servicii constând in închirierea de conducta/fîbra optica pentru pozarea de cabluri de telecomunicații, inclusiv administrarea acesteia, către terti beneficiari, conform Ofertei Duet City - Prețuri și Tarife din 21 august 2006. Prețurile practicate de Asociatul Administrator în contractele încheiate cu persoane fizice sau juridice având ca obiect închirierea Rețelei nu pot depăși preturile stabilite prin Oferta Duct-City-Prețuri și Tarife din 21 august 2006 cu diferențierile acolo operate, in condițiile ari. 3.8.

Prestarea oricăror alte servicii către terți, privind exploatarea Rețelei, va fi făcută de către Asociatul Administratorii! calitatea sa de reprezentant al asocierii, în condițiile art. 8. Termenii și condițiile contractuale ale prestării acestor servicii vor fi stabilite cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare

 • 3.7. Prin derogare de la dispozițiile art. 3.6. Părțile se obliga ca cel puțin o dată pe an, în perioada 1-15 Februarie, vor renegocia, pe baza propunerii Asociatului Administrator, prețurile ce urmează a fi practicate în contractele ce urmează a fi încheiate cu persoane fizice sau juridice având ca obiect închirierea Rețelei. Criteriile de renegociere a prețurilor vor fi, fără a se limita la: fluctuațiile pieței, costul întreținerii Rețelei, fluctuația taxelor și impozitelor ce afectează activitatea Părților (exclusiv rata inflației ce face obiectul clauzei de indexare de la art. 3.8.).

 • 3.8. Prin derogare de la art. 3.6 și in completarea ari. 3.7., părțile înțeleg și sunt de acord ca prețurile ce urmează a fi practicate în contractele ce urmează a fi încheiate cu persoane fizice sau juridice având ca obiect închirierea Rețelei să fie anual indexate cu valoarea inflației pe anul precedent, comunicată de Institutul National de Statistică. Indexarea va opera la data de I Februarie a fiecărui an.

Art. 4 - Situația juridica a terenului

 • 4.1. Rețeaua de canalizatie in lungime totala de aproximativ 300 km va fi amplasata pe terenul Municipiului Cluj - Napoca, care face parte din domeniul [public/privat] al municipiului Cluj - Napoca si este administrat de Consiliul Local al Municipiului Cluj -Napoca.

 • 4.2. Terenul ce face obiectul asocierii nu este grevat de sarcini, cu excepția prev. art.

 • 6.1.2.  la data încheierii prezentului contract si poate fi supus lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract. Consiliul Local va păstră pe toata durata contractului situația juridica a terenului de la data încheierii contractului

Art. 5 - Durata contractului

 • 5.1. Durata asocierii este de 20 ani de la data semnării contractului. Posibilitatea prelungirii contractului este condiționala de acordul prealabil al Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 5.2. La încetarea asocierii. Consiliul Local va redobândi posesia deplină asupra Terenului precum si asupra Rețelei Municipale de canalizație din Cluj-Napoca in care sunt postate conductele si cablurile de telecomunicații montate in perioada asocierii de către CI O Integrator.

 • 5.3. Pe perioada executării prezentului Contract, activele încorporate în cadrul Rețelei Municipale vor rămâne în patrimoniul Asociatului Administrator, până la terminarea asocierii, în condițiile ari. 5.1.

 • 5.4. Pe întreaga durată de existență a Rețelei Municipale de canalizație pentru pozarea cablurilor de telecomunicații. Asociatul Administrator, în calitatea sa de câștigător al procedurii organizate de Asociatul Prim, va fi unicul administrator al Rețelei

Art. 6-Aporturile pârtilor la asociere

 • 6.1 Aportul Consiliului

 • 6.1.1. Aportul Consiliului Local la asociere consta in punerea la dispoziția Asociatului Administrator, pe toata durata prezentului contract, a Terenului aflat in domeniul public/privat al municipiului Cluj - Napoca, asa cum rezulta din Hotararea Consiliului Local a municipiului Cluj-Napoca nr 565/18.07.2006, asa cum acesta este prezentat in Anexa I la prezentul Contract.

 • 6.1.2. Predarea terenului în scopul construirii obiectivului asocierii în participațiune va avea loc în baza unui proces-vcrbal de predare-primire ce urmează a fi încheiat în termen de 10 zile de la data semnării prezentului contract. Consiliul Local va depune toate eforturile necesare pentru a pune terenul la dispoziția Asociatului Administrator. Dacă Asociatul Prim nu predă terenul în termenul menționat mai sus, Asociatul Administrator nu va răspunde de nicio întârziere în implementarea Rețelei cauzata de către întârzierea in predarea terenului.

In situații extraordinare atat inainte cat si după predarea amplasamentului (când Consiliul Local este obligat în acest sens) este posibil ca Asociatul Administrator să nu aibă acces la anumite drumuri care au fost recent si complet reconstruite sau grevate de sarcini. Intr-un asemenea caz Asociatul Administrator împreuna cu Consiliul Local vor depune toate eforturile necesare în sensul găsirii unor soluții alternative menite să permită Asociatului Administrator să continue implementarea Rețelei. în scopul împiedicării fracționării a două secțiuni din aceasta. In acest scop, nici o secțiune a Rețelei nu va rămâne izolată de Rețeaua principală. în cazul în care Administratorul Prim si Asociatul administrator nu găsesc soluții altenative care să permită Asociatului Administrator accesul la drumurile complet si recent reconstruite. Asociatul Administrator nu va fi ținut resonsabil pentru niciun fel de întârziere în implementarea Rețelei.

 • 6.2 Aportul Asociatului Administrator

 • 6.2.1.  Asociatul Administrator participa la asociere cu finanțarea, proiectarea, implementarea, exploatarea, întreținerea precum și alte mijloace necesare pentru realizarea in bune condiții a obiectului asocierii obiectivului asocierii.

 • 6.2.2.  Acoperirea tuturor cheltuielilor necesare asigurării desfășurării activității obiectiviiIui asocieri i.

 • 6.2.3. Asupra bunurilor și a valorilor care reprezintă contribuția la realizarea asociațiunii ce face obiectul prezentului contract, asociații își păstrează dreptul de proprietate, afara de cazul in care bunurile au fost incorporate Rețelei Municipale de canalizatic pentru pozarea cablurilor de Telecomunicații, ipoteză în care devin incidente dispozițiile ari. 5.2.si 5.3 din prezentul contract. Bunurile și valorile la care se refera dispozițiile prezentului Articol sunt menționate în inventarele acceptate și semnate de asociați. inventare ce fac parte integrantă din prezentul contract.

Art. 7 - Repartizarea beneficiilor si pierderilor, niodalitati de plata

 • 7.1. Asociatul Administrator va plăti Consiliului Local ca venit din asociere suma de 1% din rezultatul brut al exploatării, dar nu mai puțin de echivalentul in RON a 100.000 EUR anual. Prima plată se va face până la 31 ianuarie a anului următor finalizării primei etape de implementare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data semnării contractului. Celelalte plăți anuale se vor face până la 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior conform proceduri specificate mai sus. Evidenta veniturilor realizate se se va depune pana la data de 30 ianuarie a anului in care se face plata pentru anul precedent pentru care se calculează obligația de plata, respectiv suma datorata Asociatului Prim.

In situația in care 1% din rezultatul brut al exploatării depășește valoarea de 100000 euro anual, diferența va fi achitata pana in data de 25 martie, concomitent cu plata se va depune si situația cu veniturile brute ale exploatării .

 • 7.2. Plata sumelor datorate conform prezentului contract, se va face 'ia cursul stabilit de

B.N.R. pentru ziua efectuării plătii, ce se va face anual înainte de 31 ianuarie, prin ordin de plată bancar, în contul Consiliului Local nr. RO 94 TREZ21621220207 XXXXX, deschis la Banca Națională - Trezoreria Cluj-Napoca, cu mențiunea ''taxă contract asociere nr.....................",

 • 7.3. In caz de întârziere a plăților datorate Consiliului Local potrivii prezentului contract. Asociatul Administrator va plăti penalități conform prevederilor legale în vigoare.

 • 7.4. Veniturile Asociatului Administrator rezultate din asociere sunt veniturile obținute din administrarea Rețelei Muninicipale de canalizatie pentru pozarea cablurilor de Telecomunicații, Asociatul Administrator avand astfel dreptul exclusiv de a culege fructele si productele, exceptând taxa de conectare in rețea impusa de către Asociatul Prim.

Art. 8 - Conducerea si administrarea asocierii

 • 8.1. Conducerea si administrarea asociației revine Asociatului Administrator care, in realizarea acestui obiectiv, va avea următoarele atribuții:

 • 8.1.1. Administrează si realizează operațiunile comerciale si contabile, conform legislației in vigoare, privind realizarea obiectului asocierii:

 • 8.1.2.  in raporturile cu tertii, in ceea ce privește închirierea rețelei precum si administrarea acesteia, asociația va fi reprezentata de Asociatul Administrator, cu puteri depline de reprezentare si gestionare.

 • 8.1.3.  incheie contractele cu toii operatorii de telecomunicații si nu numai, prezenti si viitori; clauzele contractuale vor fi negociate, in numele Asocierii, in totalitate, in exclusivitate de către Asociatul Administrator.

 • 8.1.4.  incheie orice alt contract comercial cu persoane fizice si juridice in vederea realizării/exploatarii obiectivului din prezentul contract de asociere.

 • 8.2. Prezentul Contract de asociere are natura juridica si a unui contract de mandat dat de Consiliul Local, Asociatului Administrator, pentru negocierea si încheierea contractelor cu terte persoane, in vederea realizării obiectului contract In vederea administrării asociației, Asociatul Administrator va desemna un număr de [...] persoane, agreate de către Asociatul Prim, care vor coordona, supraveghea si efectua acele acte si fapte care tin de realizarea scopului prezentei asocieri.

Art. 9 - Obligațiile pârtilor

 • 9.1. Consiliului Local se obliga:

 • a) sa pună la dispoziția Asociatului Administrator Terenul;

 • b) pe întreaga durată a asocierii, să acorde numai Asociatului Administrator, in calitatea sa de câștigător al procedurii organizate de Asociatul Prim, dreptul de a folosi Terenul în scopul realizării unei relele municipale de canalizatie in vederea pozării cablurilor de telecomunicații si a administrării Rețelei. Acest drept nu va tl afectat (redus, suspendat, limitat în timp sau teritoriu etc.) în niciun fel de către infrastructurile de telecomunicații existente sau de infrastructurile viitoare de telecomunicații și/sau de non-telecomunicații (gaze, apă. electricitate etc), decât in cazul in care in avizele obținute de la deținătorii de rețele existenti, sunt impuse restictii.

 • c) ca pe întreaga durată a asocierii să nu transfere sau să nu constituie în favoarea terților vreun drept real sau de creanță asupra terenului aportat în asociere, cu excepția hotărârilor judecătorești in acest sens;

 • d) să asiste Asociatul Administrator pentru a obține în cel mai scurt timp, conform normelor legale, certificatul de urbanism, autorizația de construcție , precum și orice alte acorduri, aprobări și avize necesare (inclusiv soluții de trafic și de mediu), în măsura în care acestea sunt de competența Asociatului Prim.

 • e) Consiliul local va răspunde de respectarea procedurilor legale privind eliberarea Certificatelor de urbanism si a Autorizațiilor de construire

In cazurile în care nu se pot efectua lucrări de săpare a drumurilor noi datorită garanțiilor cu privire la acestea, Consiliul Local va găsi împreuna cu Asociatul Administrator alte posibilități de utilizare a domeniului public in acest sens.

 • f) Să adopte și să implementeze hotărâri de consiliu ce să asigure cadrul necesar și

suficient care să oblige pe operatorii de telecomunicații existenți să se racordeze la rețeaua de canalizatie în termen de 45 de zile de la data linalizării fiecărui tronson de rețea de canalizații pusă în funcțiune ca urmare a implementării obiectului asocierii . De asemenea, prin aceleași hotărâri de consiliu si in aceleași termen. Asociatul Prim va obliga pe operatorii de telecomunicații existenți să împiedice pozarea aeriană sau/și existența cablurilor de telecomunicații . Dacă Asociatul Prim nu isi îndeplinește obligația menționată mai sus, Asociatul Administrator nu va răspunde de nicio întârziere de implementare a Rețelei cauzată de emiterea cu întârziere a deciziilor menționate mai sus.

 • g)    sa garanteze accesul la această rețea municipală de canalizație a tuturor operatorilor existenți și a celor ce vor veni în viitor;

 • h) sa efectueze predarea terenului menționat la art. 6.1. din prezentul contract, prin proces veroal de predare-primire conf. art. 6.1.2., în termen de cel mult 10 zile de la semnarea prezentului contract.

 • i) Să acorde Asociatului Administrator dreptul de acces la oricare și toate locațiile

și/sau infrastructurile locale pentru care Consiliul Local are autoritatea de a acționa astfel, cu excepțiile prevăzute de prezentul contract.

 • j)   Va emite documentațiile de urbanism necesare executării construcțiilor în fiecare zonă .

 • k)     In vederea realizării de către Asociatul Administrator a unei evaluări preliminare a șantierului, Asociatul Prim va pune la dispoziția acestuia materialele ce sunt disponibile in acest sens, inclusiv Harta digitala existenta la Direcția de Urbanism.

 • l) Asociatul Prim va identifica și va transmite în mod expres prin intermediul unei

notificări scrise, perioadele de timp in care Asociatul Administrator poate desfasura activitatile necesare pentru construcția secțiunilor Rețelei, ținând cont, fara a se limita la, condițiile de clima.

 • m)    La cererea Asociatului Administrator. Consiliul Local va furniza Autorizația de construcție" care va include permisiunea cu caracter general de efectuare de lucrări de construcție a Rețelei pe toată raza Muncipiului Cluj-Napoca, in termenul legal prevăzut in acest sens în ipoteza în care autorizația de construcție nu se emite pentru construirea întregii Rețele, Consiliul Local va emite autorizații de construcție diferite pentru fiecare zonă a Rețelei

In acest scop Asociatul Prim va efectua toate demersurile necesare în vederea creării unui grup de lucru cu reprezentanții furnizorilor mai sus menționați, invitând Asociatul Administrator la întâlniri lunare în scopul analizării stadiului lucrărilor pentru asigurarea unei asistențe continue pe toata durata proiectului.

Urmare a acestor întâlniri Asociatul Prim va pune la dispoziția Asociatului Administrator materialele edificatoare puse la dispoziție de acești furnizori - o singură dată pentru fiecare zonă de construcție, urmând a fi ulterior actualizate în consecință de către furnizorii de utilități.

 • 9.2. Asociatului Administrator se obliga:

 • a)  sa suporte toate cheltuielile legate de realizarea proiectării, implementării, exploatării și administrării rețelei municipale de canalizații pe raza municipiului Cluj-Napoca. cu respectarea condițiilor impuse prin avizele emise de către autoritatile competente; sa intocmeasca documentația necesara pentru obținerea autorizației de construire si sa obțină aprobările si avizele specificate in certificatul de urbanism, conform normelor legale, precum si autorizația de construire conform Proiectului de Investiții.

 • b) se obliga se respecte condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006, HG nr. 1091/2006 cerințe minime de securitate si santate pentru locul de munca. O.G. nr 195/2005 privind protecția mediului modificata si completata și a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. în cazul în care Asociatul Administrator va subcontracta operațiunile de construcție și întreținere a Rețelei Municipale de canalizație. va respecta următoarele:

0 Asociatul Administrator este pe deplin răspunzător fata de Asociatului Prim de modul în care îndeplinește contractul.

e Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de Asociatul Administrator de modul în care îndeplinește partea sa din contract.

0 Asociatul Administrator are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceștia nu îndeplinesc partea lor din contract.

e Asociatul Administrator poate schimba oricare subcontractant. Schimbarea subcontractantului nu va modifica contractul incheiat cu Asociatul Prim și va fi notificata Asociatul Prim.

 • c)  sa achite, la termenele si in condițiile stabilite, sumele prevăzute in Articolul 7:

 • d) sa efectueze lucrările de realizare a Rețelei Muninicipale de canalizație pentru pozarea cablurdor de Telecomunicații in conformitate cu condițiile tehnice, termenul de 36 de luni stabilit in oferta (inclusiv etapizarea din oferta) si standardele de calitate asumate conform planului de realizare al Proiectului de Investiții.

 • e)  să notifice Consiliu! l ocal data punerii în funcțiune a obiectivului asocierii;

 • f)    să prezinte, la cererea Asociatului l’rim, pe toata durata asocierii, situația financiară și stadiul execuției lucrărilor de construcție. De asemenea, se obligă să permită Asociatului Prim, prin persoane delegate de acesta, accesul la evidențele contabile și înregistrările financiare referitoare la stadiul construcției obiectivului care face obiectul asocierii, precum și pentru realizarea verificărilor în teren a derulării lucrărilor. Unele date pot fi considerate confidențiale, la cererea expresa a Asociatului Administrator.

 • g) Sa proiecteze rețeaua municipala de canalizație astfel încât capacitatea acesteia să nu limiteze numărul de operatori existenți sau noi.

 • h) Să exploateze în regim comercial, utilizând un sistem de tarifare unic, infrastructura rezultată în urma investiției;

 • i)    Să prezinte Consiliului Local nu mai târziu de 180 de zile de la data semnării contractului de asociere în participațiune, următoarele:

 • •  planul de implementare a investiției ;

 • •   proiectul de buget al investiției ;

 • •   planul de exploatare a infrastructurii ;

 • •   proiectul de investiții ;

Documentele întocmite vor fi ferme și se vor referi la întreaga durată a asocierii.

 • j)    Să prezinte către Consiliului Local în flecare an, în termenul prevăzut de lege, rezultatul financiar auditat.

 • k)  Să prezinte trimestrial Consiliului Local rezultatele financiare și lista de clienți și să acorde accesul Asociatului Prim în vederea consultării, la sediul Asociatului Administrator, a contractelor existente încheiate cu tertii.

 • l)   Să utilizeze pe parcursul implementării și exploatării obiectivului asocierii, tehnologii și echipamente nepoluante, să respecte normele de protecție a mediului.

 • m) să nu angajeze Consiliului Local din punct de vedere financiar și nici să nu solicite garantarea de către Consiliului Local a obligațiilor financiare ale asociatului.

 • n) își va îndeplini toate obligațiile prevăzute de Legea nr. 50/1991 republicata și ale Legii nr. 350/2001 în scopul obținerii Certificatului de Urbanism, astfel încât Consiliul Local va putea să emită Adminstratoruiui Asociat Certificatul de Urbanism, pentru flecare zonă de construcție.

 • o) Va înainta Consiliului Local documentația în vederea obținerii „Autorizației de construcție”

 • p) Va pune la dispoziția Asociatului Prim o hartă digitală evidențiind infrastructura nou construită în nu mai puțin de 45 de zile de la momentul finalizării După finalizarea acesteia se va asigura transpunerea rețelei de canalizați! pe Harta digitala existenta la Direcția Urbanism..

 • q) Să permită Consiliului Local instalarea gratuita într-un tub al Rețelei a unui cablu electric ce urmează a fi utilizat numai în scopuri de iluminat public.

Art. 10 - încetarea asocierii

10.1 .Contractul de asociere inceteaza in următoarele cazuri:

 • a)  la data expirării duratei contractului

 • b) înainte de termen, prin acordul de voința exprimat in scris de ambele parti contractante si cu încheierea unei situații ce atesta desocotirea financiara;

 • c)  prin reziliere, pentru necxccutarca culpabila a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de către una dintre parti ; partea aflata in culpa este obligata sa restituie contravaloarea investiției incorporata si sa platcasca daune reprezentiand beneficiul scontat si nerealizat pe întreaga perioada a asocierii.

Art. 11 - Rezilierea contractului - pact comisoriu expres

 • 11.1. Dacă Asociatul Administrator nu-și va îndeplini obligațiile financiare asumate conform prezentului contract, întârziind plata acestora pentru mai mult de 60 de zile, contractul va putea fi considerat rezolvit la cererea expresa a Consiliului Local, numai după punerea în întârziere a Asociatului Adminsitrator.

Desocotirea asociaților se va face pe cale amiabilă prin încheierea unui protocol sau, în cazul unui diferend, în fața instanței competente.

I 1.2. Neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de Asociatul Prim. într-un termen de 60 de zile, poate atrage rezilierea contractului, la solicitarea Asociatului Administrator, după punerea în întârziere a Asociatului Prim. Dispozițiile art. 10 lit. c) sunt pe deplin aplicabile.

Art. 12 - Forța majora

 • 12.1. In sensul prezentului contract caz de forță majoră înseamnă orice eveniment neprevăzut și inevitabil care nu este determinat de către niciuna dintre Părți și este dincolo de controlul Părții afectate de către evenimentul respectiv, inclusiv (fără a se limita la) aprobarea oricărei legi, reguli, regulament sau ordin legal, adoptarea oricărei alte măsuri de către oricare autoritate sau agenție națională sau regională sau intervenția oricărei măsuri care are ca rezultat interzicerea îndeplinirii oricărei obligații a oricăreia dintre Părți în temeiul prezentului contract, (ii) orice act divin, dezastru natural, grevă generală, insurecție, război, atac terorist sau tulburări sociale sau (iii) orice alt eveniment prin care se împiedică îndeplinirea obligațiilor ce revin uneia sau ambelor Părți în temeiul prezentului contract.

 • 12.2. Un caz de forță majoră va dura atâta timp cât efectele acestuia vor dura și vor continua să afecteze Partea în cauză.

 • 12.3. Părțile vor fi scutite de obligațiile lor provenite din prezentul contract în măsura în care neîndeplinirea obligațiilor provine din apariția sau efectele unui caz de forță majoră, pentru perioada cât durează cazul sau efectele sale. Totuși, Părțile vor continua să își îndeplinească toate celelalte obligații care nu au fost afectate dc cazul de forță majoră.

 • 12.4. Partea care invocă situația de caz de forță majoră va notifica cealaltă Parte în scris, cât mai repede posibil după începutul unui astfel de caz. Această notificare va conține informații cum ar fi natura cazului de forță majoră și, în măsura în care este posibil, perioada estimată cât va dura cazul de forță majoră și o estimare a efectelor sale asupra capacității Părți care îl invocă de a-și îndeplini obligațiile provenite din prezentul contract. La încetarea cazului de forță majoră, Partea care La invocat, va notifica în scris, in cel mai scurt timp posibil, cealaltă Parte cu privire la încetare.

 • 12.5. In situația în care cazul de forță majoră sau efectele sale continuă pentru mai mult de 3 (trei) luni fie de la momentul notificării cu privire la începutul său se anticipează în mod rezonabil că cazul de forță majoră sau efectele sale vor dura pentru mai mult de 3 (trei) luni, fie în situația în care cazul de forță majoră este o modificare a unei legi aplicabile, Părțile vor iniția de bună credință negocierile în vederea ajungerii de comun acord la unele modificări ale prezentului contract în așa fel încât să permită Părților continuarea îndeplinirii obligațiilor lor provenite din prezentul contract cât mai apropiat posibil de ceea ce se aștepta la momentul semnării prezentului contract

Art. 13 - Litigii

Orice litigiu născut între părți în legătură cu executarea sau interpreatrea prezentului contract și nesoluționat pe cale amiabilă, va fi dedus spre soluționare Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, de către un tribuna' arbitrai compus din trei arbitri (1 numit de către Proprietar, I de către Chiriaș și i de către doi arbitri stabiliți de către Părți) și potrivit regulilor de arbitraj al acestei instanțe arbitrale, locul arbitrajului fiind București. Procedurile de arbitraj vor fi ținute în limba română. Părțile se obligă să se supună jurisdicției Curții de Arbitraj menționate mai sus și să accepte decizia de arbitraj și aplicabilitatea acesteia. în orice arbitraj provenit din prezentul Contract, Partea care va câștiga va avea dreptul la recuperarea onorariilor sale legale, iar acordarea acestor onorarii va fi inclusă în deciziile arbitrului.

Art. 14-Cesiunea Contractului

 • 14.1. Asociatul Administrator poate cesiona total sau parțial drepturile si obligațiile rezultate din executarea acestui contract numai după obținerea prealabila a acordului Consiliului Local.

Art. 15 - Alte Clauze

 • 15.1. Modificarea si completarea prevederilor cuprinse in prezentul contract de asociere se face numai cu acordul ambelor parti, prin acte adiționale.

 • 15.2. Contractul va intra in vigoare la data semnării, respectiv .........2007

 • 15.3. Costurile de autentificare a prezentului contract vor fi suportate de către Asociatul Administrator.

Iară a se aduce vreo încălcare dispozițiilor din prezentul Contract; (b) au fost create sau dezvoltate în mod independent de una dintre Părți Iară referire la sau folosire în orice mod a Informațiilor Confidențiale.

 • 16.2. Părțile vor trata in regim de strictă confidențialitate și vor folosi exclusiv în interesul realizării obiectului contractului toate Informațiile Confidențiale, indiferent dacă informațiile i-au fost furnizate unei părți de către cealaltă parte, sau au fost obținute în orice alt mod de către părți în intervalul derulării contractului.

 • 16.3. Părțile se obligă ca. pe întreaga durată de executare a prezentului contract, precum și, timp de 2 (doi) ani, după terminarea acestuia, să păstreze și să mențină confidențialitatea tuturor documentelor și informațiilor prev.de art. 16.1.

16.4 Informațiile cu caracter confidențial pol fi făcute publice numai cu aprobarea Asociatului Administrator.

 • 16.5.  Părțile vor lua toate măsurile necesare pentru ca toți membrii, angajații, reprezentanții, precum și orice alt terț aliat în legătură cu ei, pe întreaga durată a executării prezentului contract și timp de 2 (doi), ulterior încetării acestuia, să păstreze și să mențină confidențialitatea tuturor documentelor și informațiilor prev. de art. 16.1 aflate în legătură cu prezentul contract.

 • 16.6. în cazul în care scopul urmărit de Părți și în vederea căruia au fost furnizate Informațiile Confidențiale, pentru orice motiv, nu se va mai realiza, la cererea scrisă a Asociatului Administrator, Asociatul Prim va restitui toate Informațiile Confidențiale tangibile care i-au fost furnizate de către acesta, fără a păstra copii ale acestora, in cel mult 3 zile calendaristice de la primirea cererii scrise. In același termen. Asociatul Prim va distruge sau șterge orice document sau fișier (scris sau procesai pe dischetă, bandă, microfilm sau în orice alt mod) care constă în sau conține Informații Confidențiale. Ulterior returnării și/sau distrugerii Informațiilor Confidențiale potrivit dispozițiilor prezentei clauze, Asociatul Administrator va fi ținut în continuare de obligațiile de păstrare a confidențialității, în condițiile asumate prin prezentul contract.

 • 16.7. Documentația pusa la dispoziția Asociatului Administrator de către Asociatu1 Prim va fi utilizata numai in scopul indeplinirii obiectului prezentului contract.

Art. 17 - Invalidare parțială

Părțile convin asupra faptului că, în cazul în care oricare din prevederile prezentului contract este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile și își produc efectele în condițiile arătate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine spiritului contractului iar dacă acest lucru nu este posibil va fi considerată nescrisă".

Art 18. Dispoziții finale

Prezentul contract a fost încheiat la sediul Consiliului Local astăzi [...], într-un număr de [...] exemplare cate un original pentru fiecare parte contractanta.

 • 15.4. Toate notificările trimise conform prezentului Contract, toate solicitările, evidentele sau alte documente dintre Parti acordate sau solicitate a II acordate conform prezentului Contract vor II făcute in scris in limba romana, foaie notificările, solicitările sau alte comunicări făcute conform prezentului Contract vor fi livrate fie personal, printr-un curier rapid de reputație internaționala (cx. DHL), prin scrisoare recomandata cu valoare declarata la adresele menționate la începutul Contractului sau prin fax, cu excepția cazului in care Părțile convin altfel in scris. Orice notificare va 11 considerata ca trimisa (i) după trei (3) zile lucratoare de la trimiterea acesteia conform celor prevăzute in prezentul Contract, (ii) a doua zi lucratoare care urmeaza livrării printr-un curier rapid de reputație internaționala, (iii) la data inmanarii sau la dala confirmării recepției faxului cu privire la refuz, in cazul livrării pe perioada orelor de program normal, iar in cazul in care nu este pe perioada orelor de program normal, in ziua lucratoare imediat următoare.

15.5 Prezentul contract. împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 • 15.6. Modificarea, adaptarea sau completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate, prin acte adiționale. în caz de prevederi contradictorii între contractul inițial și oricare dintre actele adiționale, relațiile contractuale vor fi guvernate de ultimul act încheiat între părți.

 • 15.7. Părțile acestei asocieri din partea CONSILIULUI și a CFO Integrator au autoritatea și puterea de a semna această asociere din partea CONSILIULUI și a CFO Integrator.

 • 15.8. Funcționarea obiectivului se va realiza sub denumirea și însemnele CFO Intcrgator.

Art. 16 - Confidențialitate

16.1. In sensul prezentului contract “Informații Confidențiale” desemnează orice informații, cum sunt cele de natura comercială sau tehnică, în formă orală, scrisă, electronică, magnetică sau stocate în orice alt mod, legate direct sau indirect de activitățile de natură comerciale sau de altă natură, trecute, prezente sau viitoare ale uneia dintre părți sau de metodologiile, strategiile sau informațiile operaționale, care sunt dezvăluite celeilalte părți sau obținute de aceasta. Informațiile Confidențiale pot include, fără a se limita la. următoarele: structuri, modele, tehnici, procese, procedee, compoziții, desene, formule, date, documentații, diagrame planuri de marketing, studii de cercetare, de dezvoltare, produse existente sau nou create, prototipuri, strategii si planuri de dezvoltare, liste de personal, clienți, distribuitori, și orice alte informații legate de personal, politici de prețuri, alianțe strategice sau alte tipuri de alianțe, informații de natura a fl incorporate în brevete de invenție sau protejate prin intermediul dreptului de autor. Nu sunt Informații Confidențiale, informațiile care: (a) sunt sau au devenit publice.