Hotărârea nr. 840/2007

Hotărârea 840/2007 - Concesionarea, prin încredintare directă, a terenului situat în municipiului Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 71, în suprafată de 20 mp, în vederea extinderii locuintei.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Calea Turzii nr. 71. în suprafață de 20 mp. în vederea extinderii locuinței

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Calea Turzii nr. 71. în suprafață de 20 mp.. în vederea extinderii locuinței - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 608528 din 04.12.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Calea Turzii nr. 71. în suprafață de 20 mp.. în vederea extinderii locuinței:

Reținând prevederile Legii nr. 50 1991. republicată:

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. "c”. al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215 '2001 a administrației publice locale, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a terenului în suprafață de 20 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Calea Turzii nr. 71. în favoarea doamnei Cipcigan Simona Maria. în vederea extinderii locuinței.

Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani. iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 70 EURO/mp.

Art.3. Se însușește Documentația cadastrală pentru concesionare, terenul ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în C.F. nr. 14957. cu nr. topo. 2206'2 '2. în suprafață de 20 mp.

Documentația cadastrală pentru concesionare face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului

și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 840 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CLUJ-NAPDCA,


Aleea Padis, nr. 1/42

Punct de lucru Piața Cipariu, nr.S Certificat de autorizare Seria e, nr. 56B Tel D7462D4 173, D745E3 1D67 e-mail: arhi_top@yahoo.com

Anexă la Hotărârea nr. 840/2007

FISA PROIECTULUI

DENUMIRE PROIECT :

DOCUMENTAȚIE CADASTRALA PENTRU CONCESIONARE

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE DIN:

LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA,

CAL. TURZII, NR. 71

JUD. CLUJ

BENEFICIAR: CIPCIGAN SIMONA MAR1A


CLUJ-NAPD

Ho cn o

12 x] (D in to r


Aleea Padis, nr. 1/ Punct de lucru Piața Cipariu, ni CERTIFICAT DE AUTORIZARE SERIA B, NR. 5 Tel D7462O4173, D745831D e-mail: ARHI_TOP@YAHOO.C

BORDEROU DE PIESE

A. PIESE SCRISE

 • 1.  Fișa proiectului.

 • 2.  Borderou de piese.

 • 3.  Memoriu tehnic.

 • 4.  Extrase C.F.

 • 5.  Fișa corpului dc proprietate.

 • 6.  Tabelul de mișcare a parcelelor.

B. PIESE DESENATE

 • 1.  Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, scara 1 : 200.

 • 2.  Plan de incadrare in zona, scara 1 : 5.000

 • 3.  Plan de Carte Funciara.

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: - Documentație cadastrala pentru concesionare, având în caietul de evidența nr. 1038/2007.

 • 2. Beneficiarul lucrării-

CIPCIGAN SIMONA-MAR1A , cu domiciliul in Cluj-Napoca, Cal. Turzii. nr. 71, ap. 1, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: S.C. ARHITOP S.R.L. , având certificatul de autorizare Sr. B Nr. 568.

 • 4.  Obiectivul lucrării: PLAN DE AMPLASAMENT UI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE din mun. Cluj-Napoca, Cal. Turzii, nr. 71, jud. Cluj.

 • 5. Scopul lucrării: Documentație tehnica pentru concesionare teren cu suprafața masurata de 20 mp in Cal. Turzii. nr. 71, jud. Cluj.

 • 6. A mplasamentul corpului de proprietate : Terenul este situat in intravilanul mun. Cluj-Napoca, Cal. Turzii. nr. 71. jud. Cluj.

 • 7. Situația juridică a corpului de proprietate : Dovada deținerii corpului de proprietate se face cu :

- C. F. nr. 12708 . nr. Topo. 2206/2 , S = 444 mp.

C. F. nr. 149687 nr. Topo. 2206/1/1 ap. nr. 1

 • 8. Operațiuni tono - cadastrale : Terenul l-am identificat în, loc. Cluj-Napoca, Cal. Turzii. nr. 71,

jud.Cluj. Propunerea de concesionare se va face conform tabelului de mișcare.♦ ♦ z» <

**BENEFICIAR: CIPCIGAN SIMONA-MARIA

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1: 200


376.166

a


L 375.978


j 376.094


376.080


376.124


376.285


3 / 7.919Beneficiari : GIPC1GA1V SIMONA-MARJA


TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

CORPUL DE PROPRIETATE : Loc. Cluj Napoca, Cal. Turzii nr. 71, Jud. Cluj

A. SITVAT1A CONFORM C ÂRTII FUNCIARE :

C.F.

NR.

NR. SER.

NR.

CAD.

NR.

TOPO

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

( m.p. )

PROPRIETARI

12708

A+2

2206/2

Teren in str.

Turzii nr. 71

444

Drept de proprietate, in favoarea:

STATULUI ROMAN in administrarea Consiliului Local Cluj 1/1 parte

B. SITUAȚIA PROPUSA - DEZMEMBRARE :

C.F. 1

NR.

NR. SER.

NR.

CAD.

NR.

TOPO

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAF.

( m.p.)

PROPRIETARI

12708 j

A+3

2206/2/1

Teren in str.

Turzii nr. 71

424

Drept de proprietate, in favoarea:

STATULUI ROMAN in administrarea Consiliului Local Cluj 1/1 parte

1

A+4

2206/2/2

Teren in str.

Turzii nr. 71

20

c. srn atia propusa - concesionare ■.

1'ff.

x ,K «o


C.F.

NR.

NR. SER.

NR.

CAD.

O Z -o 7?

O •

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAF.

( m.p. )

PROPRIETARI

14957

A+4

2206/2/2

Teren in str.

Turzii nr. 71

20

Drept de proprietate, in favoarea :

STATULUI ROMAN in administrarea Consiliului Local Cluj 1/1 parte Drept de concesiune in favoarea :

CIPC1GAN SIMONA-MARIA

> H/4 r

jJNTOCMIT S£. ARHITOP s“

m               ,

ROUMANIEROMÂNIACARTE O£ IDENTITATE     ]

SERIA KX HI5 358133

Gc5u p.-         55034 ț»

i                         .. i,. •/

■- ■                   f-J


~NP 2651212121

Numo/Nom/Lasi nan»

CIPCIGAN

“renume.'Prenom/First name /

SIMONA-MARIA

Prenume parmti/Noms cies',par0rf<s?RflFfi:its‘ narue

VICTOR        ELWlOfe;

_oc nastere/Liou ae naissHn.ceJPIâg^'6Țb|j'th !.•; ■


1DENT1T*

4


VICTOR        ELVI$®W i"

_oc nastera/Lieu cie naiss«ncfilPlaa«rix?-bl/th ‘ Sat. Bălan (Com. Bălan). Jud. Sălaj Domiciliu/Aciresse/Adaress,**1^'”'-'. \\

Mun. CLuj-Napoca Jud. 'Cluj Cal. Turzti nr.71 ap.1 r-Jnisu de/Oenvree oar/issueo

Mun. CLuj-Napoca


• •' .v.        • dt

Scjx.'SuxluShx

F


■/aiabiiiiate/vandiiG Vaudiiv

26.05.04-12.12.2014


IDROMCIPCIGAN<<SIMONA<MARIA<<<<<<<<<

KX3581 33<21 32651 21 27F1 41 21 2921 2065 06


F-'

Cancei

A C. > X Ti A X A1 I Cl .V AI. A II I I. Z l> A J> 1 K 1    < I

r I. » UllTATf IMOIIILIAt.l


I Dos. nr. 74749 / .2007 Elib.la 08.11.

2007

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA Cluj

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

Cartea funciară cu nr 12708                    a localității CLUJNAPOCA

 • A. Partea l-a

  Nr.crt.

  Nr cadastral

  Descrierea imobilului

  Suprafața

  Observații

  2

  2206/2

  Tre3n in str Turzii nr 71

  444

 • B. Partea a Il-a

  Nr.crt.

  înscrieri privitoare ia proprietate

  Observații

  12

  Statul Roman in administrarea Consiiuiul Local Cluj 1/1 parte in baza Deciziei nr 58/1951 incheierea nr 74749/2007

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

NU SUNT

/

/

/

Certific prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile în vigoare din caftea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la


și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul pi S-a achitat tariful de 20 lei prin chitanța.- nr. Taxa la dosarXfjyțjp^o


Asistent - Te^krato'ctrtrt°rit|gfrrțobfliară cu codul nr.11P7EXI
r

ANCPî

M.I.’.TI l     1 IU'.-, .

Nr. Cerere

35489/23.05.2007

i

i

OFiCIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ...CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

Cartea funciară cu nr. 149587              Comuna/ Oraș/ Municipiu CLUJ NAPOCA

A._Partea!-a_________

Nr.crt.

Nr TOP.                      Descrierea imobilului

.' Str.CaleaTur2iinr.7l

Suprafața in mp.

Observații

: 1.

2206/1/1      j Apt. nr.1, parter, compus din: 1 camera,baie.cu s.u.: 24.03

m.p.,cu pic:19,7% in c.f.col. 128070

i

i

I

i

i

I

Teren in proprietate: 31/157 pane.

i ’                                                                                                                                                                                                                                                                            i

I                                                        i

i

I

1

I

1

E. Partea a ll-a

' Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

i

i                                                                                                                                                                                                                                                                                    .            .                               ..

Observații !

4

I .

CIPCIGAN SIMONA MARIA

Cumpărare act.40708/2004

i

încheiere nr.12195/25.06.2004

2,

Se noteaza interdicția de înstrăinare 10 ani ac ia data cumpărării

I

conf.art.9,L.112/95

i


 • C. Partea^ III- a

  Observații


înscrieri privitoare la sarcini

Nu suni, i

i

Certific că prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la ................................................................................ și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 20.. lei prin chitanța nr. 5789........pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr.11P7EXI

Asistent - registrator,