Hotărârea nr. 839/2007

Hotărârea 839/2007 - Concesionarea, prin incredintare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 7, în suprafată de 40 mp, în vederea extinderii locuintei.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 7. în suprafață de 40 mp. în vederea extinderii locuinței

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Războieni nr. 7. în suprafață de 40 mp.. în vederea extinderii locuinței - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 611551 din 04.12.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Războieni nr. 7. în suprafață de 40 mp.. în vederea extinderii locuinței:

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991. republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b’\ ari. 39 al. 1 și ari. 45 din Legea nr. 215 '2001 a administrației publice locale, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a terenului în suprafață de 40 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca. str. Războieni nr. 7. în favoarea doamnei Palco Melinda. în vederea extinderii locuinței.

Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani. iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 31 EURO/mp.

Art.3. Se însușește Documentația tehnică pentru parcelare teren în vederea concesionării, terenul ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în C.F. nr. 16796. cu nr. lopo. 7375/1/2. în suprafață de 40 mp. Documentația tehnică pentru parcelare teren în vederea concesionării face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 839 din 18 decembrie 2007 (Llotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

OFICIUL DE CADASTRU

Șl PUBLICITATE IMOBILIAR/, Cțl

EXEMPLAR BENEFICIAR CLUJ

Anexă la Hotărârea nr. 839/2007

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PENTRU PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONCESIONĂRII

AMPLASAMENT:

STR. RĂZBOIENI, NR. 7,

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ.

C.F. NR. 16796.

NR. TOPO. : 7375/1 — CLUJ-NAPOCA.

BENEFICIARI:

PALCO MELINDA,

PALCO FRANCISC.

STR. PRIMĂVERII. NR. 8. BL. S1. AP. 307.

MUN. CLUJ-NAPOCA. JUD. CLUJ.

EXECUTANT:

P.F.A. Ortelecan Mircea-Vasile,

Certificat de autorizare: Seria B. Nr. 2145, Categoria D.

Str. Cernei. nr. 10. sc. 2, ap. 15, mun. Cluj-Napoca.

Telefon: 0264/461699

0745/521850

CLUJ - NAPOCA SEPTEMBRIE 2006

J P.S. 20.09.2006.

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

9                                                                                        5

PARTEA SCRISA:

 • ■  Fișa proiectului

 • ■  Conținutul documentației

» !

 • ■  Memoriul tehnic

 • ■  Schița vizelor (pentru O.C.P.I. Cluj)

 • •  Inventarul de coordonate (pentru O.C.P.I. Cluj)

 • *  Calculul suprafeței (pentru O.C.P.I. Cluj)

« Descrierea punctelor (pentru O.C.P.I. Cluj)

 • •  C.F. nr. 16796 - Cluj-Napoca

 • ■  Tabel cu mișcarea a parcelelor

PARTEA DESENATĂ:

« Plan de încadrare în zonă

 • *  Plan de situație conform C.F.

 • ■  Plan de amplasament și delimitare

al corpului de proprietate

 • ■  Fișa corpului de proprietate

  1 pag.

  • 1 pag.

  • 2 pag.

  1 pag.

  • 1 pag.

  • 2 pag.

  1 pag.

  1 pag.

  1 pag.


  planșa 1

  planșa 2

  planșa 3

  3 pag.


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică pentru parcelare teren în vederea concesionării, lucrarea fiind înregistrată în registrul de evidență la nr. 75/2006.

 • 2.  Beneficiari lucrării: Palco Melinda, Palco Francisc, cu domiciliul în str. Primăverii, nr. 8, bl. S1, ap 307, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Ortelecan Mircea-Vasile. P.F.A., str. Cernei, nr. 10, sc. 2, ap. 15. mun. Cluj-Napoca, Certificat de autorizare: Seria B, Nr.2145, Categoria D

 • 4. Obiectul lucrării: Parcela este situată în mun. Cluj-Napoca, str. Războieni, nr. 7, având ca suprafață măsurată 434.44 mp. Pe acest teren se află edificată o construcție, a cărui elemente tehnico-economice sunt prezentate în tabelul de mai jos:

  Nr. crt.

  Destinația

  Suprafața

  Nr. etaje

  Nr. încăperi

  1

  Casă

  38.87 mp

  3

  2

  Magazie

  7,51 mp

  1

Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți-construcții.

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate pentru parcelare teren în vederea concesionării.

 • 6. Amplasarea corpului de proprietate: Corpul de proprietate se află situat în mun. Cluj-Napoca, str. Războieni, nr. 7, între vecinii la:

 • - Nord - Mihai Ecaterina, Porcs Istvan:

 • - Est - Mosiutu Călin;

 • - Sud - str. Războieni:

 • - Vest - Fazekaș losif.

 • 7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este Intabulat pe Statul Român în C.F. 16796, 33660—Cluj-Napoca, cu nr. topo. 7375/1, 7375/2 având suprafața de 434 mp.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Lucrări de teren

Au fost culese date privind actele pe care le deține proprietarul și au fost notate vecinătățile.

S-a făcut recunoașterea terenului în vederea identificării punctelor necesare determinării suprafeței și redactării planului de situație.

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpurilor de proprietate s-au folosit punctele de triangulație: 1 (Punct vechi) și 215 (Dealul Steluța). Din punctul de stație 1 cu viză spre punctul 215 s-a transmis punctul de stație 2. Din punctele de stație 1 și 2 cu ajutorul telemetrului electro-optic, s-au determinat punctele de contur ale corpului de proprietate și punctele caracteristice ale terenului. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970, iar cotele în sistemul Marea Neagră 1975.

b. Lucrări de birou

 • - s-a făcut calculul acordurilor de orientare, a poligonației și a coordonatelor punctelor radiate;

 • - s-a făcut calculul suprafeței în mod analitic;

 • - a fost elaborat planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate la scara 1:200;

 • - a fost întocmit tabelul de mișcare al parcelelor;

 • - au fost întocmite fișele corpului de proprietate.

Prelucrarea datelor și redactarea planului de situație s-au făcut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrările topografice.

Septembrie 2006

Cluj-Napoca


întocmit:

Dr. ing. Ortelecan Mircea-Vasile


Ex.

J.P.S.

Ver.

D.V.
s.C 7.-a


F

Z>. a) <?iz,G-
ir li!T>IQ. *7iczri ’.Q,ur,a/uu,

aurari ■

!/2zzt ^36

Suma

NOTĂ

Lei     B.

jQ

,”y z~

>/>U€zZ?Z6

!

'OQc 0

Cc

i OoO

/' 1 •

. 7

•€~rr   -

■ /jzLcS

/'■' d— /Cz *J

<„_ -
Cu’-'OJ.

!


<i?5Z>~i /i

/

zii ;

€ € T.5

/             ;f

-.-ce-

Z2/5zzz

-


/ P.co J, • ‘  '■T'j rZurj dryjQj czccduo/orjci.
/ -Zii'•tuțo^cs op ețeoj•?’»        " oaiYii^OjNOO naiN3c!
VXON


Ou? C

o<0/

■ /

^a

C«ea

nrungZ?                        / / / /  / / /

n. Z22>7£.2/1'

//     /'■ /'V /■••

•?/             v ZWirf "W

// /, y

/7 f / ■ t? O    /.

'W/T^ZZZF^"

: 7 ■

■.

i


/ F/


•’/ zi


77^JBUOS

'°N


? Coala Cărții Funduare •p I

< V

■ <j -

■ S -■ C;w- •


'U.


Comuna.........Ai.£2.


r-


A) Foaia de avere


Măsura de suprafață cadastrală In jugăre de 1600 stângini □

Notă

CI

Grupa XIX.

Model No 46 Rsj


■. fOMil/L cltipi ob n.'AUiaiih ■ • i j b(i IW


(Foaia ABC)


No,


B) Foaia de proprietate


Nu mărul serial


i. S


3C


■-»r
' /X r-


(Nu


/ No.................................................. Comuna ...................................................

C) Foaia de sarcini

Numărul serial

Suma

Notă

L e i

bani

1 '

/%

—-------c----------------------”

tz

^'7? -

•* • uob.' ■ ’ .• . ‘" "’’■

- de legec n' Z;"'?

Z

/? <7 cz -

zrz?z/z/// ^//‘--4'X £•

/A \A

/"•■T-,    .-

---------------------,--7-------------------r                    <

•. -  4> - \

Vdtcct -&                    .

i^XLLnJu'. F h ied-        uXtCLa^

jinjUkc ,A>cZ3 -bucki ’^-p ^•'/^eUț,

3-, oL &o c (Mu m.c\_ . < ' , J (A/o Auk •■> l\dkAvti ci Y<T ''k-;.-f-.TL_.      'r&'&J z.;

1

/

iîa CZii0> <C h j .{ 7?" 3 ■* 1 io -cei c-‘0,‘dci ’■

i                          1                           i                                      '

A/tLCO H-CL “ '   ■'-’d

J-

■NtC do T" £     ’£

zr-Ț?>,..

iT.7       %. r ■-■

d-j • \ z'

ea j,i


i.ciară cu nr.


Comuna. Oraș. Municipiu . .


A. Partea l-a


Nr.cii~----'Nr. cadastra.


Descrierea imobilului<oAaO .                       kA\ .

l__________B. Partea a ll-a______ Nr.crt. ;                                 înscrieri privitoare la proprietate

---------r ,           Qq- -<J \ • Wț- X VbX i

i        kyOJtX                         <âo

oXhbX X Qc <Sc^-CQâa^W)< 'CkuWcs^ i      kmcWW cx

CZM^> AvAA. j GlXcS

; v^QlWxQAC c5jAX

JqV

7'                  x S&ksk

• ^ieo                            i

qm^ Qdux Qv o cGbc

■rJC

________C. Partea a III- a ___ ____ _____ ______

Nr.crt                                     înscrieri privitoare la sarcini                                        Observații i

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

--- ---------—----(-----------


NUMĂR

_

SITR

DESCRIEREA

IMOBILULUI

PROPRIETAR

C.F. CAD. TOPO.

MP.


SITUȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

—------

16796

6980

7375/1

375

Teren curie în str. Războieni. nr. 7.

Drept de proprietate în favoarea: STATUL ROMÂN.

Drept de servitute de trecere în favoarea imobil ui cu nr.

topo. 7375'2 din C.F. 33660.

162878

6980/3

7375/2

59

Teren construit în str. Războieni. nr. 7.

Drept de proprietate, in favoarea:

FALCO MELINDA. și soțul PALCO FRANCISC.

Sarcini:

Drept de servitute de trecere asupra imobilului cu nr. top.

7375/1 din C.F. nr. 16796.


SITUȚIA PROPUSĂ DUPĂ P ARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONCESIONĂRII

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16796

6980/1

7375/1 1

...

DD 2)

Teren, curte în str. Războieni. nr. 7.

Drept de proprietate în favoarea: STATUL ROMÂN.

Drept de servitute de trecere în favoarea imobilui cu nr.

topo. 7375 '2 din C.F. 33660.

16796

6980/2

7375/1/2 i 40

T eren

Drept de proprietate în favoarea: STATUL ROMÂN.

162878

6980/3

7375/2

59

Teren construit în str. Războieni. nr. 7.

Drept de proprietate, în favoarea:

PALCO MELINDA. și soțul PALCO FRANCISC.

Sarcini:

Drept de servitute de trecere asupra imobilului cu nr. top. 7375.1 din C.F. nr. 16796.

întocmit: Dr. ing. Ortelecan Mircea-Vasile' »

ER*H FICAT DE AUTORIZARE Seria 6 Nr. 2145

Cateooria D ORTELECAN tolRCEA VASILE


Plan de încadrare în zonă

scara 1:5000

L-34-48-C-a-4-lCEKTIFfCAȚ "V Of AUTORizARe Sefl* B Nr. 2144

O


&

t

U.1

I ►—

''>«telecar mwcea

• vasile


■O


AGENȚIA NAȚIONALĂ ut CAUAoInJ Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj

Nf inreg     —’ <3l ifi


0*6 GC ?


Funcția .. l


, .Zjfc

_Q £ f '---Ștr ATT. OTT A HT¥ T¥ TT <Y


Verificat și recepți PTre/i.—