Hotărârea nr. 838/2007

Hotărârea 838/2007 - Însusirea documentatiei cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate a Statului Român asupra locuintei situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Sălajului nr. 11.

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate a Statului Român asupra locuinței situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Sălajului nr. 1 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate a Statului Român asupra locuinței situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Sălajului nr. 11 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 77373/45/03.12.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate a Statului Român asupra locuinței situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Sălajului nr. 11;

Reținând prevederile Dccretului-Lcge nr. 115/1938 privitor la Cărțile funciare, ale Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” , al. 5 lit.“b”, art. 39 al. 1 și ari. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I Se însușește documentația cadastrală întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate a Statului Român, asupra locuinței situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Sălajului nr. 1L locuință formată din una cameră și o bucătărie cu o suprafață utilă de 32,72 mp, pe terenul în cota de 500/1000 mp. cu nr. topografic 20923.

Documentația cadastrală face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 838 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


DOCUMENTAȚIE TEHNICA


STR. SĂLAJULUI, NR. 11 si 11/b. MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ.

NR. TOPO. 20923

C. F. NR. 14256, CLUJ-NAPOCA,

BENEFICIARI:

PETRIC GHEORGHE

PETRIC MAGDALENA

STR. SĂLAJULUI, NR. 11.

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ.

EXECUTANT:

P.F.A. Moldovan loan,

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 115, Categoria C. B-dul Eroilor, nr. 1, ap. 22. mun. Cluj-Napoca.

Telefon: 0742/030618 0788/270965

CLUJ - NAPOCA

AUGUST 2007

M.i. 10.07.2006.


C O N TIN U T U LDOCUMENTATiEI

5                                                                                 5

PARTEA SCRISĂ:

 • -  Fișa proiectului

 • *  Conținutul documentației

> >

“ Memoriu tehnic

u Schița vizeior (pentru O.C.P.i. Cluj)

 • ■  Inventar de coordonate (pentru O.C.P.I. Cluj)

H Calculul suprafeței (pentru O.C.P.I. Cluj)

 • *  Descrierea lucrărilor topografice și geodezice

(pentru O.C.P.I. Cluj)

 • ■  Extras C. F. nr. 14256 Cluj-Napoca - copie legalizată

 • -  C F. nr. 14256 Cluj-Napoca - copie legalizată

" Contract de vânzare-cum păsare - copie legalizată

 • *  Declarații proprietari

° Copie acte de identitate

 • ■  Tabel de mișcare a! oarcelelor

PARTEA DESENATĂ:

* Plan de încadrare în zonă

 • ■  Plan de amplasament și delimitare a imobilului

 • ■  Releveu construcție

  1 pag.

  • 1 pag.

  • 2 pag.

  ■ pag.

  • 2 pag.

  1 pag.

  • 3 pag.

  • 1 pag.

  • 4 pag.

  • 2 pag.

  2 pag.

  1 pag.

  1 pag.


  planșa 1

  planșa 2

  planșa 3


MEMORIU TEHNIC

 • 1.  Denumirea lucrării: Documentație tehnică pentru înscriere teren și construcție în Cartea Funciară, lucrarea fiind înregistrată în registrul de evidență la nr. sau 389/2007.

 • 2. Beneficiarii lucrării: Petric Gheorghe și Petric Magdalena, domiciliați în mun. Cluj-Napoca, str. Sălajului, nr. 11, jud. Cluj.

Cluj-Napoca, cod unic de înregistrare 20943490, Certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 115, Categoria C.

 • 4. Obiectul lucrării: Terenul este situat în mun. Cluj-Napoca, str. Sălajului, nr. 11 și 11/b, având ca suprafață măsurată 986 mp.

Pe acest teren se află edificate 3 construcții, ale căror elemente tehnico-economice sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Nr. Crt.

Destinația

Suprafața

Nr. nivele

Nr. încăperi

Casă

154,31 mp

S+P+M

11 '

2

Casă (extindere la C1)

36,41 mp

P+M

3

° .

Casă

41,20 mp

P

2

Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți construcții

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare al corpului de proprietate pentru înscriere teren și construcție în Cartea Funciară

 • 6. Amplasarea corpului de proprietate: Corpul de proprietate se află situat în mun. Cluj-Napoca, str. Sălajului, nr. 11 și 11/b, între vecinii la:

 • - Nord - Crișan Petru,

 • - Est - Str. Sălajului,

 • - Sud - Trif Nicușor.

 • - Vest -Almășan Nastasia, Frățilă Nicolae.

 • 7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobiiul este întabulat pe proprietari în C. F. 14256 Cluj-Napoca, cu nr. topo 20923 având suprafața de 1000 mp. Conform prezentei documentații se propune înscrierea terenului în cotă de 42/1000 parte și construcției cu suprafața utilă de 33,06 mp, în Cartea Funciară, pe beneficiarii prezentei documentații, conform tabelului de mișcare al parcelelor.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Lucrări de teren

- Au fost culese date privind actele pe care le dețin proprietarii și au fost notate vecinătățile.

S-a făcut recunoașterea terenului în vederea identificării punctelor necesare determinării suprafețelor și redactării planului de situație.

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-au folosit punctele de triangulație: 212 (Tăietura Turcului) și 47 (Dealul Hoia). Din punctul de stație 212, cu viză pe punctul 47, s-a efectuat o poligonație flotantă, prin punctele 4 și 1; din punctul de stație 1 s-au transmis punctele de stație 2 și 3. Din punctele de stație 1, 2, 3, cu ajutorul telemetrului electro-optic s-au determinat punctele de contur ale corpului de proprietate și punctele caracteristice ale terenului. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970, iar cotele în sistem Marea Neagră 1975.

b. Lucrări de birou

 • - s-a făcut calculul acordului de orientare, a poligonației și a coordonatelor punctelor radiate;

 • - s-a făcut calculul suprafeței în mod analitic;

 • - a fost elaborat planul de_ amplasament și delimitare al corpului de proprietate la scara 1:200;

 • - a fost întocmit tabelul de mișcare al parcelelor;

 • - a fost întocmit releveul construcției.

Prelucrarea datelor și redactarea pianului de situație s-au făcut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrările topografice.

August 2007


Cluj - Napoca

R O M Â N I A

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

SERVICIUL. AUTORIZĂRI CONSTRUCȚII NR./4'G ../43//Z-. /Ă-.2007

N O T Ă I N T E R N Ă

CĂTRE,

DIRECȚIA PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI

SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL EVIDENTA PATRIMONIU

Referitor la nota interna înregistrata cu nr. de mai sus va comunicam următoarele :

Prin prezenta confirmam existenta locuinței situata in municipiul Cluj-Napoca str. Sălajului nr.l 1 de pe terenul inscris in CF nr. 14256 nr. topo 20923 realizata in anul 1920 fara autorizație de construire - Statul Roman este proprietar asupra cotei de 500/1000 mp. din terenul sus-mentionat.

DIRECTOR URBANISM , Ing. CORINA/CTLJBAN


SEF SERV. AUTORIZĂRI C-TI!, ing. RAMONA RUSESCU

îv/

iîD/BD 3 ex.

\ I

/
Cdo


nâtura comandantului


Aplicat foto 2 de miliția_______________________________________Oats

Samnâtura comandantului


Numele prenumele

A nu* nașlti ii

Caii ta tea faiâ de persoana

Pe nara cârcr acte a fost înscris
Aplicat loto 2 de miliții
PERSOANE ÎN

SCRIS

ÎN B

L E T ! *•

Numele si prenumele

Anul naște’ii

Cabta:es ! iată de

persoana

i. 2e caza ‘ căror sorg

■ a î'ost ‘-SC’ts

l’

\

___No. serial


IS " oO/ -iȘ^No.

topografic


NOTÂ


tv'

i

l-


‘oaia


:

’il


|                   ■>'/ !l<.
-        .-1., '{.'•j//..:
zx&'a'c. :

,' . , - . /

, "lOC/sCL~ X V1 0-i<^C-
ptrtte/L
-L^.v.-lc (liCvUjc-tec^- , /pLc--‘.

Jji ;k(iQ . pt< q.C £( ■fiS't'k Zyj

C £4/Chin'              /

<„


w/'6.


do posdS'uno.


pUcCu-t-


(WU '
'°J
&■ iC c tac- LQ.

NOTĂNo. serial /

' z

fJ'STJ/TTzâ /cz #.                  // ? 3 6,£z.

3/7 Z^CZZZ.^ SZT?22^77/2777 r./.Z <77/7

377         Z/T/Z/zT/Z^^T. i^CC'/^ 37/7^

<7//?/£> 7^3 ,                77 7Z22/'(J27Z

37J7//3zăz3 27777 y7z3/tțz/. ////.//,fZ/77/27 ^'(^7?. <7L</z^.^      /z/>'C'Z'7Z.7Z/3 //■" ^Z/Z/zzz

7/2 2772/7^<777 /Z 7 7 (777 ■ c&> /7Z/732 t/77Z ■   2~ /^ 7/72/^/?7&77 47Cls -&Z7, ,

~3^^^./^(3//z. <3'^/33?/Z /, czzttz c/zz- 33?

NOTĂ

/A' '<,■7?

T76<y?7?/77W2Za^ ăzz. // ;„./-£. ~

A.

O <3

//Ț77~22- -Z.i       'ty 2 3? ț/3.            '

■ eA    7*^2 3*3''7

7/3u^l                               ' ~-<y        '■■

3 J3az^     7-^377^  *^.?/7-

3r<Jjț C. 7''2/<7^              2-y? ‘4O>-Z3«.

C^ Z '

™ 33^77* 7^-. —

3 3     777 ' "

2/Z. t -tf

77^^^ z.y3 ■&>$^.d~.

£'-*<S-' ’7.y7 "2c' 2’7^ 1/7 s/^ 73. i r

'3aJ 2 3 '^^t3-r^,cr 327^ '2 3'

7//y3 77/772 2/7/3^337      43/H/73

•yZZ-7? Z>^~7T3i.t3 .^3^a<2,3/77z 37^-^

&-<3-     ////-(/J./?-           2-2j. c^. <23<^-o>

^3/Czu 3. g *7.^ JQ        7'ej 7-7 .<3/£&,3a/

7-         ^•"^3 ^A^A/ye-d/^/^-td/^ g/u/7/-

■>

linpf. f. C. I*. Cluj. G4t--IMJ7

Foaia do proprietate.


op Bieoj


f ■

1;


•'r .■:

■J


>>/ ^X

I «p i r -■ C 7 C


<!     J

1 h

i? '              *■ ’


■ \

<fn ! •• X| X

I

/£ I


•T

<:<

V


.• .X,z x'

• ;/■

t r-


p’uas

•ON, VJ.ON


7.......'o^riTTF^


sy


j.                                   /

■s y               '                                                                                -     '

^y^rr^Kc-^.          ■.■■ ’’ A:'                    ''7^'/*y ■


<77^7//^

: zr/r?                                                                                  /■,'■<;}■?

’ T/f tf - ,^^77yț>

7^'7' /r>7      7'7777'7^'7 ^^vy- 7&7 ^CryVtfTyf) 70'c7)

. ȘT w/o o e/’^y 7^4 /yrtvyvy^rf^,7^

/


‘O


p’i.os

•°NNo. serial


"y

A


No. serial

zy ,: ~ *

:///?/ '

'"7* y

/> '■'./-

/}, $7-7 7.

/

./< . '■'„ ., ; .

țv'a < '' y .- .

7-r ■//

7 '■.- ' . .■■/-

<

- '"7; \ /

« /"' <.' - <

/

' -A-.<

■A' 1 •         ■' ■' f

?v'-

M >?.<;':.

■'*' /

.. Jr “ . '

/

/

< 7?7‘r.

Z2

/^-

"(27 yy

/'/

/ //

Foaia de proprietat


t&M/f

'/l&fo <7t&AAjaJf c/i/ '&/^/}oo7'/zo{Ay     7///vu .

-■?■'  /?        c/         ~    /.Z}  ,

</'7/4- 77) ,

~b^/O&C/j/j777\ ''TZ/chĂq/ jț/c/A* ■ TuyP/'.yz-.Z^ ■         <^O-C<Ț

(^7^.yy--dy.7<^                       ^O'-h^c^oy

o’-'-i'î'i'i-CiJo 77'i77& ■'■/

ty/£:d\^4yy~-ă' ■c/y.^J/'jy/.s/.e/.OQ^>^7<-67^r^.£^ti7^7c-Jbw-tdd :

~/ ^fyy77/.<.c-Coj)       <72


// • , ♦               % t- ■ r

V<                672.


•yU


*           ■■ , 'i

. J- ■ ■


■’r/^ //%4'<■


z


7* //W <^A


7_

Foaia'de propffwtatv.       ~^Clhc

— -f--Âa             dc Lluăc rn
20^.

AlU'xjĂA        p^i< iT'jy G&^t&

J~-y

'— *- "" “■                                                                f

Lt


. .                             .. L..i                           ...../.

/$.

/4-


—----" I PENTRU’^ ”

I

Foaia de propriotate.

C'ON'1 RAC I DE VÂNZARE - CUMPĂRĂRI1! NR.

Încheiat azi 7 ppr<»1997         >n Ii exemplare

intre: SC CONS 1 RUCTARDEALUL S.A. CLUJ-NAPOCA CU SEDIUL ÎN C In.i-Napoca, B-du!2l Decembrie 1989 nr. 67, reprezentată prin Inonf-iu rcu Vas1In

in calitate de dircctoi general și_ Eu„Lucia Buricm           ____ director

economic, pe de o parte și PETRIC MAGDÂLj NA

domiciliat în Cluj-Napoca str. SaJLajului                                  n, li e..po

apari. 1 judelui Cluj, posesor(oare) al (a) Buletinului de identitate seriaDGjtr. .676323 eliberat de Poliția L'-        ___la data del9B8 și solia (soțul) PETRIC GHEORGHE

posesor(oare) al (a) Buletinului de identitate seriajjg^nr.g^DBT. eliberat de Poliția__Cluji_ ________la data de 19B9 __pe de altă parte, în baza Legii 112'25 no'.

1995. ca urinare a aprobării cererii nr. 7 3R/l.p.t,nAo 1995__a intervenit următorul contrau:

1. S.C.C.ONS TRUCTARDEA-LUL S.A. Cluj-Napoca în baza protocolului p o on î                                                                    ‘

n< __/3a_-.Q7..al995lclie'at CL1 Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. vinde și

PlTRIG fi AGP A LENA si soțul GHEORGHE______ cumpără locuință.situată

11


in Cluj-Napoca str. Sălajului_______£__'__nr. H bloc__2____~

etaj Po aot. 1_conform schiței de plan ce face parte integrantă din contract. Locuința ce se vinde este ocupată de cumpărător în baza contractului de închiriere nr. 179b g_____

d>n_2S_2{UGJL273 este compusă din__ț camere, cu o suprafață utilă de 32^72. ‘"P-- precum

% din suprafața de folosință a imobilului identific


și cota indiviză de loo__% din suprafața de folosință a imobilului identific?.; sub nr

topograftc ■ 2o9?-3/l/I -

Odată cu locuința se vând t.trmătoarele_ ,! marEd'*111 irec

Se atribuie cumpârătorului(rilor) suorafata.L2/L2____mp. af.'re.it cnr.s

ue_^5E__proprietate conform prevederilor Legii nr. 18.199; art. 35


2 Prețul 'locuinței, conform procesuiui-verbal de evaluare nr. lbo___ ____1997

prețul garajului.___-____________iei piețul boxei,_____

prețul boxei.___366 o 565_____|ei prețul împrejmuirii.

? . Cumpărătorul declar că:

 • - sunt căsătorit(â) X'XXXîKX

 • - nu am. atât eu soția /soțul). cât și copii minori, altă locuință proprietate gem mc’ '.u am înstrăinat o locuință după 1 ian. 1990 in localitatea de domiciliu

 • 4. Prețul locuinței se va achita în felul următor:

avans 2OL62„1d3________lei, prețul .garajului_______=_______lei, ai ooxei_____-_______L’-'

________3S6 .5S5____|ei împrejmuiri, ce s-au achitat in numerar la caseria

S.C.CONSTRUCTARDEALUL S.A.CLUJ-NAPOCA la data Încheierii contractului cu ciutama nr 22o5; 16273_________din 7 aprel997;iș^ij^rQj^a de 1.2o3„257 Ici. în late lunare cu

dobânda de ?-5_______% pe an. în 1 ani conform contractului de rate lunare nr. 5ol3

anexă la prezentul contract.

5 in conformitate cu prevederile arr.9 alin 8 din Legea 112/1995, apartamentul dohând'l în baza prezentului contract, nu poate fi înstrăinat 10 ani de la data cumpărării. .

■e

 • 6. Cumpărătorii ce devin proprietari prin efectul contractului, a locuințelor situate in imobilele considerate monumente istorice prevăzute de art. 2 lit. „c“ din Ordonanța României m.68/1994 aprobată prin l egea 41/.I995, vor respecta prevederile piivind protecția, conservarea ;i restaurarea imobilului în conformitate cu prevederile art.24 din O.G.R. nr. 68/1994 aprobate prin Legea 41/1995.

 • 7. Drepturile și obligațiile părților, prevăzute în prezentul contract se completează cu drepturile și obligațiile ce decurg pentru acestea din Legea 112/1995, II.G.R. nr.20/1996 precum și din dreptul comun.

 • 8. Alte piecizări:_ln._situ:'rii£i_J'.n_JGanE_S£_v.oi'_s±aLii.15__altă— indici—ds—cajr

aplicare retroactiva,cumpărătorul se obliga la plata diferenței de preto

 • 9. Prezentul contract s-a încheiat în        5___exemplare din care 3 se înmânează

cumpărătorului.

VÂNZĂTOR,


CUMPĂRĂTOR,

S.C.CONSTRUCTARDEALUL S.A. CLUJ-NAPOCA DIRECTOR GENERAL,DIRECTOR ECONOMIC,

EcoLuca//jSricaȘEF SERV. CONSTR. VÂNZ. LOC

SingoArdeleanu LianaPian de încadrare în zona

scara 1:5000

L - 34 - 48 - C - a - 3 - II

L - 34 - 48 - C - a - 4 -7^'STM/Z</

?■ » :Z CERTIFICAT

DE AUTORIZARE Seria CJ Nr. 115 Categoria C MOLDOVAN !OAN'ÂP-Unirii


««


*

uHVRELEVEU CONSTRUCȚIE

Scara: 1:100

JUDEȚUL: C l U J

UNITATEA ADM.-TERIT.: CLUJ-NAPOCA COD SIRUTA: 54 975.

ADRESA CORPULUI DE' PROPRIETATE:

STR. SĂLAJULUI, NR. 1 1

DENUMIRE PROPRIETARI:

PETRIC GHEORGHE

PETRiC MAGOALENA

ADRESA: STR. SĂLAJULUI NR. 11.

MUN.: CLUJ-NAPOCA

JUDEȚUL: CLUJNr. încăpere

Denumire incopere

I Suprcfatc utila [mp]

1.

Camera

17.17

2.

Bucctarie

15,89

Suprafața Utila =

33,06 mp

întocmit:

sing. Moldovon loon

CERTIFICAT

_ autorizare
senacjNr. 715 m Categoria C O moidovan ioan"/


Oficiul de Cadastru și Publicitate uni

Posta Marga'rtl

subingineivfctș

TABEL < U MIȘCAREA PARCELELOR

14256

NUMĂR

CAI).

SI

toh).

ilJAȚIA Stll'K.

MP.

A( "f'UALĂ CONFORM ( . i

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

20923

1000 (278 stp.)

Loc de casă în str. Sălajului, nr. 11/b cu casă din cărămidă, pe fundații din beton, acoperită cu țiglă, compusă din:

1 ,a subsol: spălătorie, pivniță, antreu și debara.

La parter: 2 camere, bucătărie, cămară și antreu.

Prin extindere: construcție realizată din fundație beton, zidărie din BCA la parter și lemn la mansardă, planșeu din lemn, învelitoare tip onduline compusă din:

Parter: garaj

Mansarda: o cameră

Asupra terenului, drept de proprietate:

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a Consiliului Popular al Municipiului Cluj în cotă de 500/1000 parte.

Asupra construcției, cu titlul de drept cumpărare și construire, ca bun comun în favoarea:

AȘCHILEAN DORIN căsăt. cu AȘCHILEAN DOCA

Asupra terenului în cotă de 1/2 parte (500/1000 parte).


SITUAȚIA PROPUSĂ DUPĂ ÎNSCRIEREA CONSTRUCȚIEI ȘI TERENULUI

20923


Teren în str. Sălajului, nr. 11 și 11/b cu 2 construcții după cum urmează:

CI, la nr. 11/b: casă din (cărămidă, pe fundați' din ibeton, acoperită cu țiglă, compusă din:

La subsol: spălătorie, pivniță, (antreu și debara.

La parter: 2 camere, (bucătărie, cămară și antreu.

Prin extindere: construcție 1000 realizată din fundație beton, (278 stp.) zidărie din BC'A la paiter și lemn la mansardă, planșeu din lemn, învelitoarc tip onduline compusă din:

Parter: garaj

Mansarda: o cameră.

C2, la nr. 11: casă pe fundații din piatră, pereții din chirpici, șarpanta din lemn acoperită cu țiglă, compusă din: o cameră și o bucătărie, având suprafața utilă de 33 mp.


Asupra construcției:

CI: cu titlul de drept cumpărare și construire, ca bun comun în favoarea: AȘCHILEAN DORIN câsăt. cu AȘCHILEAN DOCA

C2: cu titlul de drept construire, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă a Cons. Popular al Municipiului Cluj

Asupra terenului:

Cu titlul de drept cumpărare ca bun comun în favoarea: AȘCHILEAN DORIN căsăt. eu AȘCHILEAN DOCA_ în cotă de 1/2 parte (500/1000 parte).

Drept de proprietate:

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a Cons. Popular al Municipiului Cluj în cotă de 500/1000 parte).


sn


IAȚIA PROPUSĂ DUPĂ ÎNSCRIEREA CON'STRIK ’LIEI ȘI PERENULUI (lONEORM CONTRACTULUI DE VÂNZAR E-CUM PARARE r


NOU


20923


Teren în slr. Sălajului, nr. I 1 și I 1/b cu 2 construcții după cum urmează:

CI, la nr. ] 1/b: casă din cărămidă, pe fundații din beton, acoperită cu țiglă, compusă din:

La subsol: spălătorie, pivniță, antreu și debara.

La parter: 2 camere, bucătărie, cămară și antreu.

Pl in extindere: construcție realizată din fundație beton, zidărie din BCA la parter și lemn la mansardă, planșeu din lemn, înveliloare lip ondulinc compusă din:

Parter: garaj

Mansarda: o cameră.


Asupra construcției:

CI: cu titlul de drept cumpărare și construire, ca bun comun în favoarea: AȘCIIILEAN DORIN căsăt cu AȘCIIILEAN DOCA


C2: cu titlul de drept cumpărare, ca bun comun în favoarea:

PETRIC Cil 1EORGIIE căsăt. PETRIC MAGDALENA


CU


Asupra terenului:

Cu titlul de drept cumpărare ca bun comun în favoarea: AȘCIIILEAN DORIN căsăt. cu AȘCIIILEAN DOCA în cotă de 1/2 parte (500/1000 parte).

Cu titlul de drept cumpărare ca bun comun în favoarea: PETRIC GHEORGHE căsăt. cu PETRIC MAGDALENA în cotă de 42/1000 parte). (Contr. V/C nr. 34194 din 07.04. 1997).

Drept de proprietate: STATUL ROMÂN în administrarea operativă a Cons. Popular al Municipiului Cluj în cotă de 458/1000 parte


C2, la nr. 11: casă pe fundații din piatră, pereții din chirpici, șarpanta din lemn acoperită cu țiglă, compusă din: o cameră și o bucătărie, având suprafața utilă de 33 mp.

_______I___________

Întocmit ; sing. Moldovan IoanV>MOU

\