Hotărârea nr. 837/2007

Hotărârea 837/2007 - Însusirea expertizei tehnice referitoare la stabilirea limitei de proprietate între imobilul situat pe str. V. Babes nr. 10 si imobilul situat pe str. B.P.Hasdeu nr. 6 din municipiul Cluj-Napoca

CONSILII L LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLl'.l-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea expertizei tehnice referitoare la stabilirea limitei de proprietate între imobilul situat pe str. V.Babeș nr. 10 și imobilul situat pe str. B.P.Hașdeu nr. 6 din municipiul Clu j-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea expertizei tehnice extrajudiciare întocmită de expert ine. Mihai Boacă pentru stabilirea limitei de proprietate intre imobilul situat pe str. V. Babeș nr. 10 și imobilul situat pe str. B. P. Hașdeu nr. 6 - proiect din inițiativa primarului.

Analizând referatul nr. 69869/452/18.09.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății. prin care se propune însușirea expertizei tehnice extrajudiciare referitoare la stabilirea limitei de proprietate între imobilele situate pe str. V. Babeș nr. 10 și respectiv pe str. B.P. Hașdeu nr. 6.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213'1998 privind proprietatea publică și regimul juridic a! acesteia și de solicitarea Consiliului Județean Cluj nr.69869/45/27.08.2007.

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit."c" și 45 din Legea nr. 215'2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se însușește expertiza tehnică extrajudiciară. întocmită de expert tehnic ing. Mihai Boacă privind stabilirea limitei de proprietate între imobilele situate pe str. V. Babeș nr. 10 și respectiv str. B. P. Hașdeu nr. 6. pe perimetrul definit în expertiza tehnică extrajudiciară, ia limita suprafeței dc 1020 mp. înscrisă în C.F. col. nr. 139365 și C.F. nr. 139367. în favoarea Statului Român și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică. Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul juridic contencios.