Hotărârea nr. 836/2007

Hotărârea 836/2007 - Completarea Hotărârii nr. 765/2007 (concesionare unui teren – precizare nr. topo. si însiruire documentatie tehnică cadastrală pentru concesionare).

CONSILIUL I.OCAI AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii nr. 765/2007 (concesionarea unui teren)

(precizare nr. topo. și însușire documentație tehnică cadastrală pentru concesionare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 765/2007 (concesionarea unui teren), (precizare nr. topo. și însușire documentație tehnică cadastrală pentru concesionare) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 614561 din 04.12.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune completarea Hotărârii nr. 765/2007 (concesionarea unui teren), (precizare nr. topo. și însușire documentație tehnică cadastrală pentru concesionare);

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991. republicată;

Văzând avizul comisiei ue specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locaie ’cpublicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se completează Hotărârea nr. 765/2007, cu un articol nou care va avea următorul conținut:

“Se însușește Documentația tehnică cadastrală pentru concesionare, terenul ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în C.F. NOU, cu nr. topo. 1243/7/1/2, în suprafață de 215 mp.

Documentația cadastrală pentru concesionarea terenului face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 836 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă ia i lolărârea nr. 836/2007


DOCUMENTAȚIE TEHNICA

7^ J$ (7 C C </ c e

DENUMIRE PROIECT:


A IMOBILULUI situat in

STR. AVRAM IANCU, NR.20

LOC. CLUJ NAPOCA

JUD. CLUJ

BENEFICIAR:


STATUL ROMAN

CALEA MOȚILOR NR.1-3

LOC. CLUJ NAPOCA

JUD CLUJ


EXECUTANT:

MAMARA CLAUDIU

CERTIFICAT DE AUTORIZARE NR. CJ 08'

BORDEROU DE PIESE

 • 1 CERERE DE SOLICITARE INFORMAȚII SI CONVENCTIE

 • 2 CERERE DE RECEPȚIE PENTRU DEZLIPIRE

 • 3 PAGINA PREZENTARE

 • 4 BORDEROU PIESE

 • 5 MEMORIU TEHNIC

 • 6 DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA

ÎNSTRĂINAREA SI IDENTIFICAREA IMOBILULUI MASURAT

 • 7 EXTRAS DE C.F.

 • 8 PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SC.1:500

CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

 • 10 PLANURI DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE PENTRU FIECARE IMOBIL CARE

REZULTA DIN DEZLIPIRE

 • 11 TABEL MIȘCARE PARCELARAMEMORIU TEHNIC

1.DENIMIREA LUCRĂRII:

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE

A IMOBILULUI situat in

STR. AVRAM IANCU, NR.20

LOC. CLUJ NAPOCA JUD. CLUJ

Numărul lucrării in registrul de evidenta propriu:

2.BENEFICIARUL LUCRĂRII:

STATUL ROMAN

CALEA MOȚILOR, NR.1-3

LOC. CLUJ NAPOCA

JUD. CLUJ

3.EXECUTANTUL LUCRĂRII:

MAMARA CLAUDIU

CERTIFICAT DE AUTORIZARE CJ 080

4.OBIECTUL LUCRĂRII:

Ridicare topo-cadastrala pentru delimitarea corpului de proprietate situat in str. avram iancu, nr.20 in scopul parcelarii.

5.SCOPUL LUCRĂRII:

Lucrarea s-a executat pentru obținerea

OPERAȚIUNI B.C.F.

S.AMPLASAMENTUL:

Zona ridicata se delimitează:

la -Nord-CAD.7891

la -Sud-NR. 5 -STR. MĂRULUI

la -Est-CAD.7927/2

la -Vest-CAD.7926

7.SITUAȚIA JURIDICA A

C.F.: 102

CORPULUI DE PROPRIETATE:

8.OPERAȚIUNI TOPO-CADASTRALE EFECTUATE:

Ridicarea detaliilor:

S-au folosit datele topo-cadastrale ale lucrării executate anterior pentru acest amplasament.

Aparatul folosit:THEO 010 B, cu precizie de 2 secunde Redactarea planului:s-a făcut prin coordonate rectangulare

folosindu-se metode soft, iar planul a fost redactat la imprimanta. Suprafața: a fost calculata din coordonate, punctele de

contur fiind consemnate pe plan.

Sistem de proiectie:STEREOGRAFIC1970


Sistem de cote: MAREA NEAGRA 1976S*

ÎNTOCMIT MA

CEAUD1U

Ser,a c Cater


. A \ANCJ’Ii NR.CERERE-

I 97438/2007

j ELIBERAT LA-j_ 03.12 2007

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

CARTEA FUNCIARA NR. 102         A. PARTEA J-a              LOCALITATEA CLUJ

| Nr.crt.

NR.

CAD

DESCRIEREA IMOBILULUI

j Suprafața MP.

I Observați

3.

.

7927/1

TEREN CURTE IN STR AVRAM IANCU NR 20

620

i

i

I

NR.TOP. • 1243,7/1   !

I

I

i

î

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

ÎNSCRIERI PRIVITOARE LA PROPRIETATE

Observații ;

14.

I 15.

I

CU NR.C.F.- 5756/1956-

DREPȚ DE PROPRIETATE -

STATUL ROMAN IN FOLOS

SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI ClUJ

i

I

i

i

C. Partea a III- a

Nr.crt.

INSCRER! PRIVITOARE LA SARCINI

Observații

NU SUNT

Certific că prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou

Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la INFORMARE

S-a achitat tariful de 20 lei cu chitanța nr.30627 -Pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul 11P7XI-.


seil                «t Imobili

J$»©^WEl!.<&IÎ'®a. '&.©• ClQ>Z;l£pte@'

Sc. blOOO

Nr. cadastral

Supraf. măsurăta

Adresa imobilului

7927/1

620 mp

STR. AVRAM IANCU, NR.20

| c-r' nr._________1 10?_______Li?AT__ I CLUJ !lAf2£A


Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire

imobil

Sltuatk Wtwf

< <K<>a d« d*xlV*~* )

Nr. cad.

St^jraFata < Rp >

Ca t« porta d« folostata

Dezertarea

IroMuIU

N-. cad.

Suprafața ( np )

Cate^orta de

Foloztata

&»*cr*rta hOWUJ

620

Ctr-ti Con«tructl

TEREN CURTE-STR. AV. IANCU 20

405

Cir-tJ Conitructl

TEREN CURTE-STR. AV. lANCU 20

215

Cer-ti Corztructf

TEREN CURTE-STR. AV. 1ANCU 20

7 X

/s

/ CL’R|)F!Ca-

J/ \

ut

TOTAL

"» Iz

'•■■U 1;

l

620


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Sc. blOOO


Nr. cadastral

Supraf. nasurota

Adresa imobilului

405 np

STR. AVRAM JANCU, NR.20


[CF. nr. * I 102          _ “ | UAT       | CLUJ NAPOCA '       '    '       1
A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

CateQorla de folosința

Suprafața < mp >

Valoarea de Impozitare < lei >

Mențiuni

1

CURȚI CONSTRUCȚII

405

200475

TOTAL

405

200475B. Bate referitoare la construcțiiCod constr.

Suprafața construita la sol < mp >

Valoarea dc impozitare ( lei )

Hentkenl

; J.C.

TOTAL

L’

Data>L2.2007

Executan

HAM AR A NICOLAE


Sistem de

proiecție- STEREOGRATIC

•70

Pct.

E < m )

N < R >

392458.0388

586123.3327

8

392469.3066

586110.8000

392469.7343

586121.8708

9

392464. -»880

586110.9075

3

392497.9200

586118.5700

10

392464.0943

586082.8207

 • 4

 • 5

392499.4817

392496.3653

586109.7231

586109.8671

11

12

392461.6662

392456.6047

386083.3913

586083.4955

6

392496.7050

586116.8953

13

392457.1964

586093.4’05

7

392469.5045

586119.8753

■ 405 np

_Pian de amplasament si delimitare a imobilului

Sc. 1-1000


Nr. cadastral

Suprof. majîurata

Adresfc imobilului

215 np

STR. AVRAM IANCU, NR.20A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

CateQorla de folosința

Suprafața < np >

Valoarea de impozitare ( lei )

- - - -

Mențiuni

1

CURȚI CONSTRUCȚII

215

105425

total

215

105425

1

i

Cod comstr.

Valoarea de impozitare < lei )

Suprafața construita la sol < rp )
total
INVENTAR DE CQDRDDNATE

Slsten de proiecție- STEREOGRAFIC '70

Pct.

E < n

)                                        N ( n )

9

392464.7880

586110.9075

e

392469.3066

586110.8000

15

392469.1395

586103.1390

16

392472.9695

5861011336

17

392472.9695

586082.0517

18

392465.7979

586082.4204

10

392464.0943

586082.8207

Suprafața

totala nasurata ■ 215 np

Suprafața din act -

215 np

Data-122007Executant

MAMARA NICOLAE ELAUD


TABEL

Cuprinzând situația existenta si cea propusa pentru imobilul cu nr. cadastral 7927/1 înscris in CF nr. 102, CIuj-Napoca

SITUAȚIA EXISTENTA

NrCF

Nr cadastral

Nr topo

Nr

ser

A

Descriere imobil

Nr

ser

B

Proprietar

Sup mp

Sarcini

1

102

7927/1

1243/7/1

3

Teren curte in str. Avram lancu nr. 20

r

 • 14.

 • 15.

Dreptul de proprietate in favoarea: STATUL ROMAN in folosința SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

620

Nu sunt

1

SITUAȚIA PROPUSA

NrCF

Nr cadastral

Nr topo

Nr ser

A

Descriere imobil

Nr

ser

B

Proprietar

Sup rnp

Sarcini

102

1243/7/1/1

Teren curte in str. Avram lancu nr. 20

 • 14.

 • 15.

Dreptul de proprietate in favoarea: STATUL ROMAN in folosința SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

405

Nu sunt

CF

NOU

1243/7/1/2

Teren curte in str. Avram lancu nr. 20

1.

2.

Dreptul de proprietate in favoarea: STATUL ROMAN in folosința SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

215

Drept de concesiune pe o durata de 49 de | ani in favoarea:

1. Farcasanu

Ileana Corina

aV-'1'

întocmit,   /. ș

Mamara Cldudiu