Hotărârea nr. 834/2007

Hotărârea 834/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 700/2000 (vânzarea unor spatii cu altă destinatie în baza Legii nr. 550/2002)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 700/2007

(vânzarea unor spații cu altă destinație în baza Legii nr. 550/2002)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 700/2007 -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Ovidiu Turdean. Ștefan Dimitriu și Pâlfi Carol:

Analizând Referatul Comisiei de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii, constituită în baza Legii nr. 550/2002,prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 700/2007;

Reținând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al.l si 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata.

HOTĂRĂȘTE:

ART.I.- Se modifică art.l din Hotărârea nr. 700/2007. în sensul că suprafața utilă a spațiului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. A. Șaguna nr. 22. vândut către Metalurgia SCCA. este de 17.66 mp.

ART.II.- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniului municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 834 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)