Hotărârea nr. 833/2007

Hotărârea 833/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 626/2007 (prelungirea contractului de asociere nr. 140/2000, pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

Hotărâre

privind modificarea Hotărârii nr. 626/2007 (prelungirea contractului de asociere nr. 140/03.08.2000. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj - Napoca.

str. Horea nr. 16.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.626/30.10.2007 -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea loan Florea. Vasile Florin Stamatian. Mircea Cosmin Petric. Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 1561 din 07.11.2007 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 626/30.10.2007;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I - Se modifică art.l al Hotărârii nr. 626/2007 care va avea următorul conținut:

Art. 1 - Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 140 din 03.08.2000. deținut de SC EUROMAR SRL. privind spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Florea nr. 16. în suprafață de 27 mp., cu o cotă de asociere de 1000 lei/lună indexabilă cu rata inflației, având destinația de birou reprezentanța agenție de turism".

Art.il - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului si evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 833 din 18 decembrie 2007 (Flotărârea a fost adoptată

cu 25 voturi)


Președinte de ședință, Ing. Horea l\ianMprea