Hotărârea nr. 831/2007

Hotărârea 831/2007 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Reabilitare monument Matei Corvin”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C i U J - N A P O C A

H O TÂ RÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Reabilitare monument MATEI CORVIN"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Reabilitare monument MATEI CORVIN" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 618005 din 10.12.2007 al Direcției tehnice privind propunerea de aprobare a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Reabilitare monument MATEI CORVIN";

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor 36, 39 alin. 1 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

H O TÂ RÂȘ T I

Art. 1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Reabilitare monument MATEI COR VIN”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea Studiului de fezabilitate va fi făcută din buget local pe anul 2007, Cap.

' — <'ta _ n

U / .v— tjiiUUap. C-, *.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 831 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexa la I lotărârca nr.83'1 / 2007


CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

CARACTERISTICILE PRINCIPALE Șl INDICATORII

I EI INICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

"Reabilitare monument MATEI CORVIN”

TITULAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii

INDICATORI LEI INICO-ECONOMICI:

-Valoarea tolală a investiției conform devizului general inclusiv TVA este:

4.150.423 LEI (1.182.456,6 curo)

Din care C+M (inclusiv TVA)       2.821.734 LEI (803.912,82 euro)

(cursul euro publicat de BNR la data de 10.12.2007; 1 euro = 3,51 lei

Prezentul studiu de fezabilitate își propune definirea soluțiilor tehnice de consolidare și restaurare cele mai adecvate, precum și aspectul economic al necesarului de lucrări de consolidare structurală și de restaurare pe baza rezultatelor investigțtiilor și a recomandărilor expertizelor de specialitate, care au determinat stabilirea condițiilor tehnice și estetice actuale ale ansamblului.

Studiul de fezabilitate cuprinde:

Expertize și studii bazate pe rezultatele lucrărilor de investigare și de cercetare definite in i i dc prefezabilitate (Studii și cercetări componente artistice, piatră și bronz; Studiu de istoria artei; Studiu liidro-geologic); Expertiza tehnică de biologia construcțiilor; Expertiza tehnică de fizica construcțiilor; Expertiza tehnică de structuri portante; Stabilirea cauzelor insuficiențelor și intervențiilor structurale;

Memorii de specialitate indicând soluțiile tehnice și partea economică cu stabilirea valorii investiției: Deviz general de consolidare, restaurare monument Matei Corvin; Costuri de restaurare componente artistice de piatră și bronz;

Descrierea pieselor desenate:

Plan dc situație; Ridicări topografice; Ansamblu postament și borduri - vedere de sus;

Postament- secțiune, vedere de sus, frontală, laterală, dorsală;

Planul de amenajare Piața Unirii.

Lucrările propuse a se executa pentru Reabilitarea monumentului MATEI CORVIN sunt următoarele:

 • 1.  Amenajarea șantierului dc restaurare;

 • 2.  Crearea unui sistem de protecție a terenului de fundare;

 • 3.  Punerea în siguranță a figurilor de bronz;

 • 4.  Consolidarea elementelor de rezistență a monumentului (fundația postamentului, rampelor arcuite, piedestalului, subansamblu de susținere, terenul de fundare);

 • 5.  Restaurare arhitecturală și/sau artistică

a) Restaurare componente artistice de piatra:

Demontarea pietrelor originale afectate, înlocuirea acestora cu pietre noi (prelevate) prelucrate, cioplite, rostuite, fasonate;

< ’onipletări ;i clementelor lij^sfi;

Izolare, lucrări ele hidrofobizare, impregnare;

b) Restaurare componente artistice de bronz:

Curățirea armăturii de bronz, interioare a statuilor, prin crearea unei incizii, care să permită pătrunderea în interiorul ecvestrei pentru a curați armătura de depunerile adunate în timp, de a stopa coroziunea și de a o izola;

Modelarea clementelor lipsă, turnarea .și reconstruirea acestora la fața locului;

Lucrări de sudură: redresarea fisurilor, «aplicarea elementelor lipsă; Intervenția la armătura statuilor;

 • -  Curățirea suprafețelor de bronz: depigmentarea (îndepărtarea petelor străine de patină de bază), patinarea- restabilirea unității de ansamblu, obținând o culoare comună și unitară;

 • - Conservarea suprafețelor de bronz - cu rol de fixare a culorii prin neutralizarea chimica a patinei si rol de proiective împotriva agentilor chimici si a depunerii din aer;

 • 5. Stabilirea unor măsuri de protecție și realizarea unui program de urmărire în timp a evoluției monumentului;

 • 6. Redarea aspectului estetic al monumentului care să se încadreze în structura ambientală;

 • 7. Amenajarea terenului în jurul statuii și încadrarea în spațiul pieței;

 • 8. Iluminarea grupului statuar.

In tratarea acestor lucrări se va ține cont de păstrarea elementelor arhitecturale originale, cu respectarea Legii nr. 422 din 18 iulie 2001- privind protejarea monumentelor istorice cu modificările și actualizările la zi, precum și a Normelor de conservare și restaurare a monumentelor istorice, IIG 1546 din 18 dec. 2003.

Predare PT și PAC - 40 de zile calendaristice calculate de la data comunicării aprobării S.F. de către persoana juridică achizitoare, în Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, conform Hotăiârii de adjudecare nr. 67790 din 17.08.2007.

Predare POE + DDE - 20 zile calendaristice de la data predării fazei anterioare de proiectare Du. ta de proiectare: 60 de zile

Costul estimativ al investiției acestui obiectiv, propusă pentru aprobarea în Consiliul local este de 4.150.423 lei cu TVA din care C+M = 2.371.205 lei cu TVA.

Durata estimată de realizare a investiției: 24 luni.

Sursa de finanțare a investiției: bugetul local si fonduri speciale.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.pag 22

EXPERTIZA TH-ÎNtCĂ, PROIECT Dl: CONSOLIDARE Și RESTAURARE GRUPUL STATUAR MATI.-I CORVIN Piața Unirii, Cliij lJajw'-a 1 AZA: STUDIU Dl. FEZABILITATE

contrați nfÎ269/20dz

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI C. .UJ-NAPOCĂ'

3. DATE ECONOMICE

3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Estimarea valorică a lucrărilor de consolidări structurale, restaurare componente artistice de piatră și restaurare componente artistice bronz, sunt anexate prezentei, împreună cu devizul general rezultat.

3.1.1. Valoarea totală a investiției:

4150423 lei

din care C + M

2821734 lei

Din care până în prezent s-au contractat sumele aferente activităților de cercetare-proiecare, finanțate din fondurile Consiliul Local care asu valoarea de 4182 lei.

Deci fondurile necesare în continuare sunt:

4150423 lei -4182 lei = 4146241 lei

3.1.2. Eșalonarea investiției

Anul de investiție

Denumirea investiției

Valoarea investiției (mii lei)

TOI AL

C + M

Anul 1.

CONSOLIDARE, RESTAURARE GRUP

STATUAR MATEI CORVIN

2735374

1410367

Anul II.

CONSOLIDARE. RESTAURARE GRUP

STATUAR MATEI CORVIN

1410867

1410867

LOTAL GENERAL

4146241

2821734

3.1.3. Durata de realizare a investiției

Durata totală de realizare a investiției este de 24 luni.


Din valoarea totală a investiției:


3.2. FINANȚAREA INVESTIȚIEI

4146241 lei

2073121 lei din fondurile bugetului local

2073120 lei din fonduri speciale,(de exemplu covenției româno-maghiare)


Șef proiect complex, sculptor Tibor KOLOZSIMCC prof. dr. in^. Bâlint SZABO
UflLITÂS

wmnmKsrzisHHMi

Ro/400253 Cluj-N, str. Breaza nr. 14


Centru de cercetare — proiectare In domeniul reabiutârii patrimoniului construit J/12-4006/91 CÎF: Ro - 230433 Tel/fax; 40-264-435489 E^c CD@utilitasj»

id mvcsliha C0-iC-GI.lt,’ARE, RESTAURAU' jmpstatuar Maici Coivili, Cluj Napoca

in RON/EURO la cursul de              3.5865 RON/EURO din data de 27.11.2007

Valoare toakila

din care licitata

Nr cri

Denumirea capitolului de cheltuieli

RON

EURO

ROM

EURO

1

2

3

4

5

6

PARTf

A I.

CAPI IOL Ui. 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0

0

i 2

Amenajarea terenului

0

0

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului, incusiv refacerea cadrului natural după terminarealucrărilor

0

0

CAPITOLUL. 2. Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii (racorduri, utilitati exterioare incintei)

|   2 Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică

3.1.

Studii de gteren geo; topo si hidro

4182

1166

3.2.

Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizații, taxă aferentă Inspecției penlru controlul calității lucrărilor de construcții si alte cheltuieli de aceeași natură în sarciana investitorului

45820

12776

3.3.

Cheltuieli pentru proiectare și engineiring

143460

40000

34.

Cheltuieli privind organizarea licitațiilor pentru executarea lucrăritor 0.5% din C+M

11455

3194

3.5

Consultantă si asistentă tehnică, inclusiv plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării

164870

45970

3.2.1

- diriginte de șantier 1% din C+M

22910

6388

3.2 2

- asistență tehnică 1.5% din C+M

34365

9582

3.2.3

- asistență arheologică

53798

15000

3.2.4

- monitorizare pe durata și după execuție

53798

15000

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Clădiri si construcții speciale, instalații aferente construci ilorr. rețele de utilitati în incintă

2291019

638790

4 1 1

- lucrări de consolidare

33243I

92690

4 1.2

- lucrări derestaurare postament de piatră

1171351

326600

4.1.3

- lucrări de restaurare statui bronz

787237

219500

4 2

Montaj utilaje tehnologice, inclusiv rețelele aferente

0

0

4-4.

Utilaje si echipamente de transport

0

0

4 4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu monta;

0

0

4.5

Dotări, inclusiv utilaje si echipamente independente

0

0

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier 3.5% din C+M

80186

22358

5.2

Ccmicision, taxe, etc.

403105

112395

5.2.1

5.2.1. I S C. 0.7% din C+M

165984

46280

5.2.2

5.2 2 CSC1%dinCrM

237120

66115

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute 15% din C+M

343653

95818

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru darea în exploatare

0

0

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, etc.

0

0

TOTAL:

3487751

972466

din care: C + M

2371205

661147

PARTEA II.

0

Paloarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse n cadrul obiectivului ce se construiește

0

0

—/

PARTEA III.-

/

Fondul de rulment necesar pt primul ciclu de producție

TOTAL GENERAL (fara TVA):___________________

Valoare TVA

TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA):    _________

din care: C + M (inclusiv TVA):