Hotărârea nr. 830/2007

Hotărârea 830/2007 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Extindere centru întretinere si tratare câini”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂ RÂ R E

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

“Extindere centru întreținere și tratare câini“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Extindere centru întreținere și tratare câini" - proiect din inițiativa primarului;

.Analizând Referatul nr. 613499/445/04.12.2007 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Extindere centru întreținere și tratare câini";

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Extindere centru întreținere și tratare câini", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și

Direcția economică.


Nr. 830 din 18 decembrie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi )

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 830/2007

CARACTERISTICILE PRINCIPALE Șl INDICATORII TEHNICO-ECONOM1CI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“ Extindere centru întreținere și tratare câini “

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: str.Bobâlnei nr.65, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

  • •  Valoarea totală a investiției conform

devizului general cu TVA. în prețuri 2007 este: 1.473.861,38 LEI (inclusiv T.V.A.)

Din care C+M          982.000 LEI

Sc proiectată :

Corp C, Sc= 153.67 mp.

Corp B. Sc= 122.35mp

Corp A. Sc- 155.20 m

în vederea extinderii centrului pentru tratare și întreținere a câinilor au fost propuse următoarele lucrări : A. modernizarea corpului de clădire existent, B. execuția unui corp de clădire tip P+M,

  • •  Construcție de importanță normală

  • •  Categoria de importanță C

  • •  Categoria de pericol de incendiu B

  • •  Grad de rezistență Ia foc II

  • •   Durata de realizare a investiției: 12 luni

  • •  Finanțarea investiției: Din bugetul local

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

DIRECTOR,

SORIN APOSTH^A /