Hotărârea nr. 829/2007

Hotărârea 829/2007 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Introduucere încălzire centrală în sediul primăriei de cartier Mănăstur”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

“Introducere încălzire centrală în sediul primăriei de cartier Mănăștur“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Introducere încălzire centrală în sediul primăriei de cartier Mănăștur“- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 613100/445/03.12.2007 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Introducere încălzire centrală în sediul primăriei de cartier Mănăștur“ ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Introducere încălzire centrală în sediul primăriei de cartier Mănăștur“. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și

Direcția economică.


Nr. 829 din 18 decembrie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi )

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 829/2007

CARACTERISTICILE PRINCIPALE Șl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“ Introducere încălzire centrală în sediul primăriei de cartier Mănăștur “

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT : str. I.Meșter nr. 12, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

• Valoarea totală a investiției conform

devizului general cu TVA. în prețuri 2007 este: 26.390,53 LEI ( inclusiv T.V.A.)

Din care C+M        21.658 LEI

  • •  Centrala termica cu capacitatea de : 24 kw

  • •   Durata de realizare a investiției: 1 lună

  • •  Finanțarea investiției: Din bugetul local

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

DIRECTOR, SORIN APOSTU