Hotărârea nr. 828/2007

Hotărârea 828/2007 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Modernizare centrală termică Colegiu Tehnic Energetic”.

t. ONSiLiUL LOCAL Al. MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

11 O T Ă R Â R E

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare centrală termică Colegiul Tehnic Energetic44

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare centrală termică Colegiul Tehnic Energetic41 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.613477/445/04.12.2007 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Modernizare centrală termică Colegiul Tehnic Energetic11;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HO TÂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Studiu! de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare centrală termică Colegiul Tehnic Energetic'4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și

Direcția economică.


Nr. 828 din 18 decembrie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAFOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 828/2007


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“ Modernizare centrala termica Colegiul Tehnic Energetic44

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT : str. Bistriței nr.21, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

  • •  Valoarea totală a investiției conform

devizului general cu TVA, în prețuri 2007 este: 667.557 LEI (inclusiv T.V.A.)

Din care C+M        219.800 LEI

Regimul de inaltirne al construcțiilor : P+2E. P, S+P+3E, P+F

  • •  Centrala termica cu capacitatea de : Școala - 300 kw; Sala de sport - 210 kw; Cămin 1 - 200 kw; Cămin 2 - 200 kw; Atelier -135 kw; Cantina - 95 kw; Cămin 3 - i68kw

  • •  Clădirile sunt situate in zona seismica F

  • •  Construcție de importanta normala

  • •  Categoria de importanta C                       .       .

  • •  Grad de rezistenta la foc I

  • •   Durata de realizare a investiției: 2 luni

  • •  Finanțarea investiției: Din bugetul local

Acești indicatori tehnico-economici sunt. în conformitate cu devizul generai al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.