Hotărârea nr. 827/2007

Hotărârea 827/2007 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Modernizare centrala termică Colegiu Tehnic de Transporturi Transilvania”.

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

“Modernizare centrală termică Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de invest'ții “Modernizare centrală termică Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.613472/445/04.12.2007 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Modernizare centrală termică Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania";

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivii dispozițiunilor art. 36, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

Art. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “.Modernizare centrală termică Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică ș;

Direcția economică.


Nr. 827 din 18 decembrie 2007

ț Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


°         ^Contrasemnează:

Secretarul Municipiului, Jr.Auror ărmure


MUNlCIFIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 827/200


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“ Modernizare centrala termica Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania4'

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: str. Bistriței nr.21, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

• Valoarea totală a investiției conform

devizului general cu TVA, în prețuri 2007 este: 881.364,90 LEI (inclusiv T//.A.)

Din care C+M        293.347 LEI

Regimul de inaltime al construcțiilor : P+2E, P, S+P+3E, P+E

  • •  Centrala termica cu capacitatea de : Școala 1-130 kw; Sala de sport - 210 kw, C'amin 1 - 200 kw; Cămin 1 - 200 kw; Atelier -175 kw; Cămin 3 - 200 kw; Cămin 4- 200 kw. Școala 2- 130 kw; Spălătorie; Școala L1A - 130kw; Sala de sport LIA - 210 kw; C'aminl lIA - 200 kw; Cămin 2 LIA- 200 kw.

  • •  Clădirile sunt situate in zona seismica F

  • •  Construcție de importanta normala

  • •  Categoria de importanta C

  • •  Grad de rezistenta la foc I

  • •   Durata de realizare a investiției: 3 luni

  • •  Finanțarea investiției: Din bugetul local

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

DIRECTOR,

SORIN APOST.U

lAV