Hotărârea nr. 826/2007

Hotărârea 826/2007 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Scoala Emil Isac – mansardare clădire”.

‘ A’SILWL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

II 01’ ĂRÂR E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții

“Școala Emil Isac - mansardare clădire”

Consiliul loca! al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul dc hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul dc investiții „Școala Emil Isac - mansardare clădire”- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 612962 din 03.12.2007 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Școala Emil Isac - mansardare clădire”;

Văzând avizul comisiei dc specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

H O T Â R Â Ș T E :

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții

“Școala Emil Isac - mansardare clădire”, conform anexei care fa>'e parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

M(JN ICI PIUL CLUJ-N A POC' A

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexa la Hotărârea nr. 826/2007


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “ Școala Emil Isac - mansardare clădire ”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: str. Giordano Bruno nr.46, municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • > Valoarea totală a investiției conform

devizului general cu TVA, prețuri 2007:            2.556.923 lei (inclusiv tva)

  • > Din care C+M :                                 2.236.351 lei

  • >  Executarea unei structuri în cadre, stâlpi și grinzi perimetrale exterioare longitudinale și grinzi transversale pe stâlpii interiori care reazemă pe fundațiile noi proiectate inteiioare și extenoaie

  • >  Finanțarea din buget locai și buget de stat

  • >  Durata de realizare a investiției: 12 luni

Acești indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din piezenta hotărâre.