Hotărârea nr. 825/2007

Hotărârea 825/2007 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIU LL'I C L U .* - N A I’ O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local ai municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, modificată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 608788/43/27.11.2007 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism :

92482/9403N 5.11.2007 - FI ORI AN ȘTEFAN

Mansardare construcție și amenajare centru de dializă, Dp+P+E+M

Str. Tache Ionescu nr. 72

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 825 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)