Hotărârea nr. 824/2007

Hotărârea 824/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 716/2007.

Consiliul local c! municipiului Cluj poca

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 716/2007

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 716/2007 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 616106 din 05.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 716/2007 în sensul corectării adresei administrative a imobilului din str. Cuza Vodă nr. 13;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice îu- ale, republicată,

H O T Ă R A $ T E :

Art. 1. - Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 716/2007, beneficiar: Nimigean

Radu, în sensul corectării adiesei administrative a imobilului din "‘str.

Cuza Vodă nr. 13”, în “str. Cuza vodă nr. 10”.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția

urbanism.

Nr. 824 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)< Contrasemnează: