Hotărârea nr. 823/2007

Hotărârea 823/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru clădire birouri, S+P+2E+et. 3 retras, showroom si depozitare, amenajări Calea Turzii nr. 178.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NA POCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru clădire birouri, S-l P+2E+ct. 3 retras, showroom și depozitare, amenajări Calea Turzii nr. 178

Consiliul locai al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru clădire birouri, S+Pt2E+ct. 3 retras, showroom și depozitare, amenajări, Calea Turzii nr. 178 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 613504/43/7.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru clădire birouri, S+P+2E+et. 3 retras, showroom și depozitare, amenajări, Calea Turzii nr. 178, beneficiară SC DUMAS SERV1MPEX SRL:

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 66140/9075/22.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru clădire birouri, S-*-P u2F.-re«. 3 retras, showroom și depozitare, amenajări, Calea Turzii nr. 178, beneficiară SC DUMAS SER' T1PEX SRI . prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarca/garare auto, indicii de ocupare a terenului POT =36% CUT = 1,3 ADC/mp. teren (POT max.= 45%, CUT rnax. = 1.8 ADC/tnp. teren) pentru UTR = CM3, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si ce urbanism nr. 66140/9075/22.08.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare

urbană.


Ni. 823 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)