Hotărârea nr. 822/2007

Hotărârea 822/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. ansamblu de locuinte si spatii comerciale str. Borhanciului f.n.

Consiliul local al muni;

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu ansamblu de locuințe și spații comerciale

str. Borhanciului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - ansamblu de locuințe și spații comerciale - str. Borhanciului f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 612918 din 05.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - ansamblu de locuințe și spații comerciale - str. Borhanciului f.n., beneficiari: Crișan Florin, Crișan Marcel, Prida Toma și asociații;

Având în vedere <v •/’ . Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 71594/9288 din 04.10.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilcr art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

H O T Ă R Â Ș T E :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu -ansamblu de locuințe și spații comerciale - str. Borhanciului f.n., beneficiari: Crișan Florin, Crișan Marcel, Prida Toma și Prin P.U.Z. se stabilesc zonele funcționale:

UTR = CM - zonă mixtă de locuințe și dotări cu max. P+4 niveluri

POT max. = 45%, CUT max. = 1,8 ADC/m.p. teren

UTR - Lcf- locuințe familiale tip vilă cu max. P+2 niveluri

POT max. - 35%, CUT max. = 0,9 ADC/m.p. teren

Regularizarea str


ea circulațiilor din P.IJ.Z —

urile anterior aprobate

Prin P.U.D. se detaliu/


mstrucțiilor pe terenul clin partea


de est a zonei studiate '


j.Z Se propun spre stradă 4 locuințe


colective cu regim de înălțime D+P+4E, cu spații comerciale la parter și garaje la demisol iar în spatele parcelei 4 locuințe colective mici cu


regim de înălțime P+2E cu garaje la parter.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de


urbanism nr. 71594/9288 din 04.19.2007.


Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția


urbanism.^PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Ing. Horea loan Florea, oZ/ONTRASEMNEAZĂ: Secretarul muaimpiului.

Jr. Aurora mureNr. 822 din 1 8 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)