Hotărârea nr. 821/2007

Hotărârea 821/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru desfiintare clădire si construire corp cu functiuni mixte D+P+2E, str. Laterală nr. 16.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C LI J - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru desființare clădire și construire corp cu funcțiuni mixte D+P+2E str. Laterală nr. 16

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru desființare clădire și construire corp cu funcțiuni mixte D+P+2E, str. Laterală nr. 16 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 614909. 43/10.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru desființare clădire și construire corp cu funcțiuni mixte D+P+2E, str. Laterală nr. 16, beneficiar Medan Ștefan:

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 26000/ 8877/ 05.07.2007. precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350'2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată:

Potrivit dispozițiunilor an. 36 pct. 5 lit.c. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu pentru desființare clădire și construire corp cu funcțiuni mixte D+P+2E, str. Laterală nr. 16, beneficiar Medan Ștefan, prin care se stabilesc reglementările privind amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POTmax = 35%. CUTmax= 0.9 ADC mp. precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 26000/ 8877/05.07.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 821 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)