Hotărârea nr. 820/2007

Hotărârea 820/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru case de locuit unifamiliale, însiruite, D+P+E+M, str. Ion Pop Retegan nr. 41.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru case de locuit unifamiliale, înșiruite, D+P+E+M, str. Ion Pop Reteganu nr. 41

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru case de locuit unifamiliale înșiruite, D+P+E+M, str. Ion Pop Reteganu nr. 41 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.618335/43/10.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru case de locuit unifamiliale, înșiruite, D+P+E+M. str. Ion Pop Reteganu nr. 41, beneficiar Cecălășan Mihail:

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 79386/9401/8.11.2007, precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.'c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215'2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru case de locuit unifamiliale, înșiruite, D+P+E+M, str. Ion Pop Retegan nr. 41, beneficiar Cecălășan Mihail. prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, amplasarea, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 30%, CUT = 0,9 ADC/mp. teren pentru L'TR = L3a. precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 79386/9401/8.1 1.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Președinte de ședință, lng. Horea loan Florea
Nr. 820 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)