Hotărârea nr. 819/2007

Hotărârea 819/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru casă familială, P+M str. Teodor Pallady f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă familială, P+M str. Teodor Pallady f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru casă familială, P+M, str.

Teodor Pallady f.n. - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.95447/43/7.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă familială, P+M, str. Teodor Pallady f.n., beneficiar Tomoș Samuil;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 63744/9076/22.08.2007. precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lii.”c". 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru casă familială, P+M. str. Teodor Pallady f.n., beneficiar Tomoș Samuil, prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, indicii de ocupare a terenului POT =12.82% CU’T = 0,25 ADC/mp. teren (POT max.= 35%, CUT max. = 0.9 ADC/mp. teren) pentru UTR = L3c. precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 63744/9076/22.08.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 819 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)