Hotărârea nr. 818/2007

Hotărârea 818/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă unifamilială, P+E si garaj Colonia Borhanci f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință unifamilială, P+E și garaj Colonia Borhanci f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuință unifamilială, P+E și garaj. Colonia Borhanci - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.616320/43/10.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Pian Urbanistic de Detaliu pentru locuință unifaniilialâ. P+E și garaj, Colonia Borhanci, beneficiar Băraș loan:

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 49736/9133/10.09.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350'2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c’\ 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință unifamilială P+E și garaj, Colonia Borhanci f.n.. beneficiar BARAS 1OAN. prin care se reglementează construirea, amplasarea, regimul de înălțime, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 21.4 %(POT max.= 35%) și CUT = 0.3 ADC/mp. teren (CUT max. = 0.9 ADC/mp. teren ) pentru UTR = L3c, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 49736/9133/10.09.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință.


Ing. Horea loan Florea


Contrasemnează:


Nr. 818 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)