Hotărârea nr. 817/2007

Hotărârea 817/2007 - Aprobarea P.U.D. construire showroom si locuinte P+2E, str. Călan nr. 15.


Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire showroom și locuințe P+2E str. Călan nr. 15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu construire showrooni și locuințe P+2E - str. Călan nr. 15 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 608545 din 03.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire showroom și locuințe P+2E - str. Călan nr. 15, beneficiară: S.C. Edicompany S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 77351/9412 din 15.11.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire showroom și locuințe P+2E -

str. Călan nr. 15, beneficiară: S.C. Edicompam S.R.L. prin care se reglementază amplasarea construcției în partea posterioară a parcelei, la 5.0 de la limita nord (posterioară), la 1.10 m. de la limita est și 2.0 m. de la limita vest. Se asigură acces auto și parcare în incintă, pe platformă cu dale ecologice pentru 8 mașini. Se propun POT=29.26 % și CUT= 0.88. U.T.R.=L3a.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 77351/9412 din 15.11.2007.

Art. 2. -


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 817 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)