Hotărârea nr. 816/2007

Hotărârea 816/2007 - Aprobarea P.U.D. construire două locuinte unifamiliale unifamiliale cuplate P+E drumul Sălicii – prelungire str. Eugen Ionesco

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire două locuințe unifamiliale cuplate P+E drumul Sălicii - prelungire str. Eugen Ionesco

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire două locuințe unifainiliale cuplate P+E - drumul Sălicii - prelungire str. Eugen Ionesco - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 612199 din 05.12.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire două locuințe unifamiliale cuplate P+E -drumul Sălicii — prelungire str. Eugen Ionesco, beneficiar: Ioachim Ștefan:

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 26384/8868 din 14.06.2007. precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct.5 lit.’"c". 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire două locuințe unifamiliale cuplate

P+E - drumul Sălicii - prelungire str. Eugen Ionesco, beneficiar: Ioachim Ștefan prin care se reglementază amplasarea construcției la 19.0 m. de la alee pentru respectarea culoarului de restricție impus de L.E.A. Posterior se face alinierea la 1.90 m. de la limita parcelei, aliniată cu locuința învecinată iar lateral se menține o distanță de 3.0 m. și respectiv 1.9 m. cu acordul vecinului. Se asigură acces auto și parcare în incintă. Se propun POT=28 % și CUT= 0.6. U.T.R.=4 cf. P.U.Z. (POT max.=30%).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 26384/8868 din 14.06.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 816 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)